Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی ها از بی میلی رهبران حکومت بر عملی ساختن وعدها به مردم

با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، افزون بر عملی نشدن بخشی از تعهدات رهبران این حکومت دیده میشود که کابینه حکومت وحدت ملی نیز تا هنوز تکمیل نشده است.

وزارت معادن در چندین ماه اخیر وزیر نداشته است و کارهایش از سوی سرپرست اداره می شود.

بسیاری ها به این باورند که رهبران حکومت وحدت ملی به وزارت معادن توجهی چندانی نداشته است و ادامه کار سرپرست در این وزارت بی برنامه گی را در این نهاد افزایش داده است.

آوردن تغییرات بنیادین در وزارت معادن وبیرون کشیدن معادن کشور از حالت کنونی یکی از بزرگترین تعهدات رییس جمهور غنی بوده است.

بربنیاد آمارها افغانستان که ۷۰ درصد مصارف اش وابسته به کمک های خارجی است، سرمایه گذاری در بخش معادن و استخراج معادن یگانه گزینه برای خود بسنده شدن اش گفته میشود.

محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن گفته است:"۳۰ درصد سال گذشته تغییر آوردیم، ۳۰ درصد هم امسال در نظر داریم تا اینکه این ساختار گذشته سالیان قبل و این ساختار که از ۳۰ - ۴۰ سال قبل وجود داشته است این را آهسته آهسته تغییر بیاویم."

منتقدان چه میگویند؟

سید مسعود، اقتصاد دان در این باره چنین گفته است:"با وجود که یک بخش بسیار مهم است که ثبات اقتصاد کشور را ایجاد می کند در یک خاموشی فراوان داخل شده است و پرسش های زیادی هم در این باره وجود دارند."

با این هم بخشی از معادن کشور به گونه غیر قانونی استخراج میشوند و حتا برخی از معادن در اداره گروه های مسلح غیر مسوول و هراس افگنان و مافیا استند و در بسیاری از حالت ها پول بدست از این معادن چرخ نبرد را در برابر دولت به گردش می آورد.

نثار حارس، سناتور گفته است:"موضوع سرپرستی را باید به آن نقطه پایان بگذارند از ظرفیت و توانایی های نخبه گان باید استفاده بکنند."

یکی از علت های شرکت رهبران حکومت وحدت در نشست بروکسل پاسخگوی در باره حکومتداری خوب واصلاحات است، این جا در افغانستان بسیاری ها به این باوراند که رهبران حکومت در انجام کار خانه گی های شان در برخی بخش ها کوتاه آمده اند.

نگرانی ها از بی میلی رهبران حکومت بر عملی ساختن وعدها به مردم

با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، افزون بر عملی نشدن بخشی از تعهدات رهبران این حکومت دیده میشو

Thumbnail

با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، افزون بر عملی نشدن بخشی از تعهدات رهبران این حکومت دیده میشود که کابینه حکومت وحدت ملی نیز تا هنوز تکمیل نشده است.

وزارت معادن در چندین ماه اخیر وزیر نداشته است و کارهایش از سوی سرپرست اداره می شود.

بسیاری ها به این باورند که رهبران حکومت وحدت ملی به وزارت معادن توجهی چندانی نداشته است و ادامه کار سرپرست در این وزارت بی برنامه گی را در این نهاد افزایش داده است.

آوردن تغییرات بنیادین در وزارت معادن وبیرون کشیدن معادن کشور از حالت کنونی یکی از بزرگترین تعهدات رییس جمهور غنی بوده است.

بربنیاد آمارها افغانستان که ۷۰ درصد مصارف اش وابسته به کمک های خارجی است، سرمایه گذاری در بخش معادن و استخراج معادن یگانه گزینه برای خود بسنده شدن اش گفته میشود.

محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن گفته است:"۳۰ درصد سال گذشته تغییر آوردیم، ۳۰ درصد هم امسال در نظر داریم تا اینکه این ساختار گذشته سالیان قبل و این ساختار که از ۳۰ - ۴۰ سال قبل وجود داشته است این را آهسته آهسته تغییر بیاویم."

منتقدان چه میگویند؟

سید مسعود، اقتصاد دان در این باره چنین گفته است:"با وجود که یک بخش بسیار مهم است که ثبات اقتصاد کشور را ایجاد می کند در یک خاموشی فراوان داخل شده است و پرسش های زیادی هم در این باره وجود دارند."

با این هم بخشی از معادن کشور به گونه غیر قانونی استخراج میشوند و حتا برخی از معادن در اداره گروه های مسلح غیر مسوول و هراس افگنان و مافیا استند و در بسیاری از حالت ها پول بدست از این معادن چرخ نبرد را در برابر دولت به گردش می آورد.

نثار حارس، سناتور گفته است:"موضوع سرپرستی را باید به آن نقطه پایان بگذارند از ظرفیت و توانایی های نخبه گان باید استفاده بکنند."

یکی از علت های شرکت رهبران حکومت وحدت در نشست بروکسل پاسخگوی در باره حکومتداری خوب واصلاحات است، این جا در افغانستان بسیاری ها به این باوراند که رهبران حکومت در انجام کار خانه گی های شان در برخی بخش ها کوتاه آمده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره