Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برداشته شدن محدودیت های ویروس کرونا تا ده روز دیگر در بریتانیا

یک مقام بریتانیایی روز جمعه اعلام کرده است که سر از نزدهم ماه جولای سال روالی میلادی تمامی محدودیت های مربوط به ویروس کرونا در این کشور برداشته می‌شوند.

گرانت شپس، وزیر حمل و نقل بریتانیا به روز جمعه (۱۸ سرطان) طرح های تازه حکمت این کشور را  برای لغو قوانین قرنطینه کسانی که واکسین شده اند، اعلام کرد.

آن عده از شهروندان بریتانیا که به گونه کامل واکسین دریافت کرده اند، ناگذیر نخواهند بود تا برای دو هفته در انزوا قرار بگیرند.

اما مسافران باید سه روز پیش از برگشت به بریتانیا، آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند.

گرانت شپس، وزیرحمل ونقل بریتانیا ابراز داشت: "همین که به گونه کامل واکسین شوید، به شما یک گواهی داده می شود  که می توانید برای تایید واکسین شدن آن را استفاده کنید.بنابراین برای ما آسان است که بتوانیم از آن برای نشان دادن وضعیت کسی که به کشور بر می گردد استفاده کنیم."

اکنون تمامی کسانی که واکسین کرده اند و ازسفر کشورهای دیگر به بریتانیا بر می گردند، برای دوهفته قرنتین نخواهند شد ؛ اما کسانی که زیرهژده سال اند وواکسین نگرفته اند نیاز دارند تا پس ازبرگشت از کشورهای دیگر، قرنتین شوند.

وزیر حمل و نقل بریتانیا افزود: "من در این زمینه از متخصصان پزشکی می گیرم که چه گونه محدودیت ها را بیشتر ساده سازیم. به عنوان مثال ، درسراسر کشور برای مواردی مانند ایجاد فاصله احتماعی تا چه اندازه باید حفظ گردد."

مسوولان حکومت بریتانیا کاهش محدودیت ها را برای کسانی که به تفریح وسرگرمی می روند، یک خبر خوش می‌داند.

از میان جمعیت ۶۷ میلیونی بریتانیا، ۴۷ میلیون تن کم ازکم یک دوز واکسین کرونا را دریافت کرده است.

برداشته شدن محدودیت های ویروس کرونا تا ده روز دیگر در بریتانیا

مسوولان حکومت بریتانیا کاهش محدودیت ها را برای کسانی که به تفریح وسرگرمی می روند، یک خبر خوش می‌داند.

Thumbnail

یک مقام بریتانیایی روز جمعه اعلام کرده است که سر از نزدهم ماه جولای سال روالی میلادی تمامی محدودیت های مربوط به ویروس کرونا در این کشور برداشته می‌شوند.

گرانت شپس، وزیر حمل و نقل بریتانیا به روز جمعه (۱۸ سرطان) طرح های تازه حکمت این کشور را  برای لغو قوانین قرنطینه کسانی که واکسین شده اند، اعلام کرد.

آن عده از شهروندان بریتانیا که به گونه کامل واکسین دریافت کرده اند، ناگذیر نخواهند بود تا برای دو هفته در انزوا قرار بگیرند.

اما مسافران باید سه روز پیش از برگشت به بریتانیا، آزمایش ویروس کرونا را انجام دهند.

گرانت شپس، وزیرحمل ونقل بریتانیا ابراز داشت: "همین که به گونه کامل واکسین شوید، به شما یک گواهی داده می شود  که می توانید برای تایید واکسین شدن آن را استفاده کنید.بنابراین برای ما آسان است که بتوانیم از آن برای نشان دادن وضعیت کسی که به کشور بر می گردد استفاده کنیم."

اکنون تمامی کسانی که واکسین کرده اند و ازسفر کشورهای دیگر به بریتانیا بر می گردند، برای دوهفته قرنتین نخواهند شد ؛ اما کسانی که زیرهژده سال اند وواکسین نگرفته اند نیاز دارند تا پس ازبرگشت از کشورهای دیگر، قرنتین شوند.

وزیر حمل و نقل بریتانیا افزود: "من در این زمینه از متخصصان پزشکی می گیرم که چه گونه محدودیت ها را بیشتر ساده سازیم. به عنوان مثال ، درسراسر کشور برای مواردی مانند ایجاد فاصله احتماعی تا چه اندازه باید حفظ گردد."

مسوولان حکومت بریتانیا کاهش محدودیت ها را برای کسانی که به تفریح وسرگرمی می روند، یک خبر خوش می‌داند.

از میان جمعیت ۶۷ میلیونی بریتانیا، ۴۷ میلیون تن کم ازکم یک دوز واکسین کرونا را دریافت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره