Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهلمین پادشاه بریتانیا تاج بر سر گذاشت

امروز مراسم تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا در لندن با حضور بیش از دو هزار شخصیت برجسته از ۲۰۰ کشور جهان آغاز شد.

چارلز سوم که با ملکه کامیلا در کلیسای وستمنستر برای تاج گذاری حضور می یابد چهلمین پادشاهی است که در این محل تاجگذاری می کند.

مراسم امروز بزرگترین مراسم تشریفاتی بریتانیا در هفتاد سال اخیر خوانده شده است.

پادشاه بریتانیا رئیس کشورهای مشترک‌المنافع است؛ اتحادیه‌ای که شامل ۵۶ کشور مستقل است.

امروز تنها برای پادشاه جدید بریتانیا که هفت دهه ولیعهد مانده بود روز خاصی نیست، برای مردم سراسر بریتانیا هم خیلی خاص است.

میلیون ها نفر در سراسر بریتانیا این مراسم تشریفاتی و مذهبی را تماشا می کنند. حال و هوای خیابانهای لندن و دیگر شهرهای بریتانیا هم متفاوت است.

مراسم تاجگذاری در بریتانیا قدمتی هزار ساله دارد. پادشاه جدید چهلمین پادشاهی است که در اینگونه مراسم در این کشور تاج بر سر میگذارد

گفته میشود بیش از دو هزار شخصیت برجسته از دوصد کشور جهان در این مراسم شرکت می کنند.

چارلز که پس از مرگ ملکه الیزابت دوم در سپتامبر گذشته جانشین مادرش شد در ۷۴ سالگی، به پیرترین پادشاهی شد که در بریتانیا تاج بر سر می گذارد.

در سرتاسر پایتخت و بسیاری از بخش‌های بریتانیا، مغازه‌ها و مکان‌های عمومی با پرچم های بریتانیا مزین شده‌اند.

پادشاه در این کشور ریس دولت است ولی قدرت او نمادین است زیرا از لحاظ تمایلات سیاسی بی طرف می ماند. با این حال او با رهبران و سیاستمداران جهان مراود دارد و با آنان دیدار می کند.

پادشاه بریتانیا رئیس کشورهای مشترک‌المنافع است؛ اتحادیه‌ای که شامل ۵۶ کشور مستقل است.

چارلز دو بار ازدواج کرد. یکبار در ۱۹۷۷ با پرنسس داینا که پس از نزده سال به طلاق انجامید. سال ۲۰۰۵ چارلز با کامیلا ازدواج کرد.

چارلز را یکی از پرکارترین اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا خوانده اند.

چهلمین پادشاه بریتانیا تاج بر سر گذاشت

پادشاه بریتانیا رئیس کشورهای مشترک‌المنافع است؛ اتحادیه‌ای که شامل ۵۶ کشور مستقل است.

تصویر بندانگشتی

امروز مراسم تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا در لندن با حضور بیش از دو هزار شخصیت برجسته از ۲۰۰ کشور جهان آغاز شد.

چارلز سوم که با ملکه کامیلا در کلیسای وستمنستر برای تاج گذاری حضور می یابد چهلمین پادشاهی است که در این محل تاجگذاری می کند.

مراسم امروز بزرگترین مراسم تشریفاتی بریتانیا در هفتاد سال اخیر خوانده شده است.

پادشاه بریتانیا رئیس کشورهای مشترک‌المنافع است؛ اتحادیه‌ای که شامل ۵۶ کشور مستقل است.

امروز تنها برای پادشاه جدید بریتانیا که هفت دهه ولیعهد مانده بود روز خاصی نیست، برای مردم سراسر بریتانیا هم خیلی خاص است.

میلیون ها نفر در سراسر بریتانیا این مراسم تشریفاتی و مذهبی را تماشا می کنند. حال و هوای خیابانهای لندن و دیگر شهرهای بریتانیا هم متفاوت است.

مراسم تاجگذاری در بریتانیا قدمتی هزار ساله دارد. پادشاه جدید چهلمین پادشاهی است که در اینگونه مراسم در این کشور تاج بر سر میگذارد

گفته میشود بیش از دو هزار شخصیت برجسته از دوصد کشور جهان در این مراسم شرکت می کنند.

چارلز که پس از مرگ ملکه الیزابت دوم در سپتامبر گذشته جانشین مادرش شد در ۷۴ سالگی، به پیرترین پادشاهی شد که در بریتانیا تاج بر سر می گذارد.

در سرتاسر پایتخت و بسیاری از بخش‌های بریتانیا، مغازه‌ها و مکان‌های عمومی با پرچم های بریتانیا مزین شده‌اند.

پادشاه در این کشور ریس دولت است ولی قدرت او نمادین است زیرا از لحاظ تمایلات سیاسی بی طرف می ماند. با این حال او با رهبران و سیاستمداران جهان مراود دارد و با آنان دیدار می کند.

پادشاه بریتانیا رئیس کشورهای مشترک‌المنافع است؛ اتحادیه‌ای که شامل ۵۶ کشور مستقل است.

چارلز دو بار ازدواج کرد. یکبار در ۱۹۷۷ با پرنسس داینا که پس از نزده سال به طلاق انجامید. سال ۲۰۰۵ چارلز با کامیلا ازدواج کرد.

چارلز را یکی از پرکارترین اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا خوانده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره