Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض‎های پشتون‎های پاکستان برای یک ماه متوقف شدند

اعتراض‎های پشتون‎های پاکستان، پس از آن که حکومت این کشور اعلام کرد که خواست های آنان را می پذیرد، برای یک مدت متوقف شدند.

حکومت پاکستان، روز گذشته با پخش یک اعلامیه‎یی، اعلام کرد که خواست های معترضان را می پذیرد.

بربنیاد این اعلامیه، نقیب الله محسود، شهید وطن خوانده شده و قرار است که به نام او یک دانشکده ساخته شود.

حکومت پاکستان همچنان پذیرفته است که وزیرستان جنوبی را از ماین ها پاک بسازد.

پشتون‎های پاکستان از چندین هفته به این سو، اعتراض‎هایی را در اسلام آباد راه اندازی کرده بودند.

آنان می گویند که حکومت یک ماه فرصت دارد تا خواست های مشروع دیگر آنان را نیز برآورده بسازد، ورنه اعتراض های شان را از سر خواهند گرفت.

این اعتراض‎ها پس از آن شکل گرفت که پولیس شهر کراچی، یک جوان را پس از ربودن به قتل رساند.

رییس جمهور غنی نیز از این اعتراضات حمایت کرده است. او دو روز پیش در صفحۀ تویتترش، از این اعتراض به نام مبارزه با افراط گرایی یاد  کرد

اعتراض‎های پشتون‎های پاکستان برای یک ماه متوقف شدند

معترضان می گویند که حکومت یک ماه فرصت دارد تا خواست های مشروع آنان را برآورده بسازد درغیر آن اعتراض های شان را از سر خواهند گرفت.

Thumbnail

اعتراض‎های پشتون‎های پاکستان، پس از آن که حکومت این کشور اعلام کرد که خواست های آنان را می پذیرد، برای یک مدت متوقف شدند.

حکومت پاکستان، روز گذشته با پخش یک اعلامیه‎یی، اعلام کرد که خواست های معترضان را می پذیرد.

بربنیاد این اعلامیه، نقیب الله محسود، شهید وطن خوانده شده و قرار است که به نام او یک دانشکده ساخته شود.

حکومت پاکستان همچنان پذیرفته است که وزیرستان جنوبی را از ماین ها پاک بسازد.

پشتون‎های پاکستان از چندین هفته به این سو، اعتراض‎هایی را در اسلام آباد راه اندازی کرده بودند.

آنان می گویند که حکومت یک ماه فرصت دارد تا خواست های مشروع دیگر آنان را نیز برآورده بسازد، ورنه اعتراض های شان را از سر خواهند گرفت.

این اعتراض‎ها پس از آن شکل گرفت که پولیس شهر کراچی، یک جوان را پس از ربودن به قتل رساند.

رییس جمهور غنی نیز از این اعتراضات حمایت کرده است. او دو روز پیش در صفحۀ تویتترش، از این اعتراض به نام مبارزه با افراط گرایی یاد  کرد

هم‌رسانی کنید