تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض خاموش دانشجویان هندی در برابر تغییرات اقلیمی

شماری از معترضان در دهلی نو، در برابر تغییرات اقلیمی و آن چه که توجه اندک حکومت به این مساله می دانند دست به اعتراض زدند.

این اعتراض بخشی از راهپیمای های جهانی در برابر تغییرات اقلیمی بود.

بیشتر شرکت کننده گان این راهپیمایی ها و اعتراض ها، جوانان استند و می گویند که حکومت ها برای مهار تغییرات اقلیمی به اندازه نیاز کار نمی کنند.

آنان در شهر دهلی نو خودشان را به مرده گی زده اند تا اثرهای تغییرات اقلیمی را برجسته بسازند.

این دانشجویان و معترضان دیگر هندی از حکومت این کشور می خواهند که برای مهار تغییرات اقلیمی بیشتر کار کند.

یک دانشجوی هندی گفت: «اگر سیاست مانع تان باشد، نمی توانید که از تغییرات بزرگ صحبت کنید. تغییرات اقلیمی ادامه دارد و حکومت باید از مردم محافظت کند. این تغییرات بر مردمان بسیاری اثرگذار بوده اند. در هند بسیاری از دهقانان مجبور استند که بخش های روستایی را ترک کنند و به شهرها بیایند؛ زیرا با کم شدن آب های سطحی و گرم شدن هوا، دیگر نمی توانند که در روستاها کار کنند.»

این اعتراض ها در چندین بخش شهر دهلی از سوی دانشجویان و دانش آموزان به راه افتاده اند.

معترضان نقش حکومت و مردم را در مبارزه با تغییرات اقلیمی مهم می دانند.

یک دانشجوی هندی گفت: «هر کسی که در دهلی زنده گی می کند دیده است که اوضاع محیط زیست از بد بدتر شده است. دود اخیر آغاز یک وضع بدتر بود. ما از همگی به شمول حکومت و مردم می خواهیم بدانند که اکنون با یک حالت اضطرار اقلیمی رو به رو استیم و باید به گونه اضطراری با آن برخورد کنیم. تنها چند کارشناس محیط زیست نمی توانند کاری کنند؛ همگی باید یکجا به کار آغاز کنند.»

این اعتراض ها در حالی برگزار می شوند که کارشناسان محیط زیست از گرم شدن بی پیشینه زمین هشدار داده اند.

این کارشناسان می گویند که به علت افزایش تولید گازهای گلخانه یی و کم کاری حکومت ها، در قرن جاری گرمای زمین به سطح بی پیشینه یی خواهد رسید و پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.

اعتراض خاموش دانشجویان هندی در برابر تغییرات اقلیمی

این اعتراض ها در چندین بخش شهر دهلی از سوی دانشجویان و دانش آموزان به راه افتاده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از معترضان در دهلی نو، در برابر تغییرات اقلیمی و آن چه که توجه اندک حکومت به این مساله می دانند دست به اعتراض زدند.

این اعتراض بخشی از راهپیمای های جهانی در برابر تغییرات اقلیمی بود.

بیشتر شرکت کننده گان این راهپیمایی ها و اعتراض ها، جوانان استند و می گویند که حکومت ها برای مهار تغییرات اقلیمی به اندازه نیاز کار نمی کنند.

آنان در شهر دهلی نو خودشان را به مرده گی زده اند تا اثرهای تغییرات اقلیمی را برجسته بسازند.

این دانشجویان و معترضان دیگر هندی از حکومت این کشور می خواهند که برای مهار تغییرات اقلیمی بیشتر کار کند.

یک دانشجوی هندی گفت: «اگر سیاست مانع تان باشد، نمی توانید که از تغییرات بزرگ صحبت کنید. تغییرات اقلیمی ادامه دارد و حکومت باید از مردم محافظت کند. این تغییرات بر مردمان بسیاری اثرگذار بوده اند. در هند بسیاری از دهقانان مجبور استند که بخش های روستایی را ترک کنند و به شهرها بیایند؛ زیرا با کم شدن آب های سطحی و گرم شدن هوا، دیگر نمی توانند که در روستاها کار کنند.»

این اعتراض ها در چندین بخش شهر دهلی از سوی دانشجویان و دانش آموزان به راه افتاده اند.

معترضان نقش حکومت و مردم را در مبارزه با تغییرات اقلیمی مهم می دانند.

یک دانشجوی هندی گفت: «هر کسی که در دهلی زنده گی می کند دیده است که اوضاع محیط زیست از بد بدتر شده است. دود اخیر آغاز یک وضع بدتر بود. ما از همگی به شمول حکومت و مردم می خواهیم بدانند که اکنون با یک حالت اضطرار اقلیمی رو به رو استیم و باید به گونه اضطراری با آن برخورد کنیم. تنها چند کارشناس محیط زیست نمی توانند کاری کنند؛ همگی باید یکجا به کار آغاز کنند.»

این اعتراض ها در حالی برگزار می شوند که کارشناسان محیط زیست از گرم شدن بی پیشینه زمین هشدار داده اند.

این کارشناسان می گویند که به علت افزایش تولید گازهای گلخانه یی و کم کاری حکومت ها، در قرن جاری گرمای زمین به سطح بی پیشینه یی خواهد رسید و پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره