تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

اعتراض هزاران تن در شهر سیدنی استرالیا در برابر تغییرات اقلیمی

هزاران تن امروز (جمعه، ۲۹سنبله) در شهر سیدنی استرالیا دست به اعتراض زدند و خواهان جلوگیری از تغییرات اقلیمی در این کشور شدند.

معترضان که ضد حکومت استرالیا شعار می‌داند حکومت این کشور را به بی پروایی دربارۀ تغییرات اقلیمی متهم کردند. بسیاری از دانش‌آموزان مکتب نیز در این اعتراض‌ها شرکت کرده بودند.

جینا هاله، یکی از این معترضان گفت: «من در مکتب آموخته‌ام که اثرهای تغییرات اقلیمی چیست. من آموخته‌ام که نیاز داریم کارهایی را انجام دهیم. من می‌بینیم که شماری از مردم که در کشور استنند در جاده‌ها قدم می‌زنند و هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند که برای من حیرت آور است. از همین‌رو من امروز در اینجا استم.»

معترضان در سیدنی، هشدار دادند تا هنگامی که به خواست‌های‌شان نرسند به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد.

ژان هینچلیف، یکی دیگر از این معترضان بیان داشت: «در راهپمایی نخست، من گفته بودم که این یک آغاز است و ما به این راهپیمایی مان ادامه می‌دهیم. و اعتراض‌های امروز ما نشان دهندۀ آن است که ما به وعدۀ مان عمل کردیم. تا هنگامی که به خواست‌های مان نرسیم، دست از اعتراض بر نخواهیم داشت.»

 دود برخاسته از کارخانه‌های تولیدی، مصرف مواد نفتی از عوامل عمدۀ تغییرات اقلیمی در جهان استند.

موج اعتراض‌ها در برابر تغییرات اقلیمی در جهان در حال شکل گیری‌ است. در همین راستا، امروز دوصد تن از جوانان در تایلند در برابر وزارت محیط زییست این کشور اعتراض کردند. 

جهان

اعتراض هزاران تن در شهر سیدنی استرالیا در برابر تغییرات اقلیمی

در همین راستا، امروز دوصد تن از جوانان در تایلند در برابر وزارت محیط زییست این کشور اعتراض کردند. 

تصویر بندانگشتی

هزاران تن امروز (جمعه، ۲۹سنبله) در شهر سیدنی استرالیا دست به اعتراض زدند و خواهان جلوگیری از تغییرات اقلیمی در این کشور شدند.

معترضان که ضد حکومت استرالیا شعار می‌داند حکومت این کشور را به بی پروایی دربارۀ تغییرات اقلیمی متهم کردند. بسیاری از دانش‌آموزان مکتب نیز در این اعتراض‌ها شرکت کرده بودند.

جینا هاله، یکی از این معترضان گفت: «من در مکتب آموخته‌ام که اثرهای تغییرات اقلیمی چیست. من آموخته‌ام که نیاز داریم کارهایی را انجام دهیم. من می‌بینیم که شماری از مردم که در کشور استنند در جاده‌ها قدم می‌زنند و هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند که برای من حیرت آور است. از همین‌رو من امروز در اینجا استم.»

معترضان در سیدنی، هشدار دادند تا هنگامی که به خواست‌های‌شان نرسند به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد.

ژان هینچلیف، یکی دیگر از این معترضان بیان داشت: «در راهپمایی نخست، من گفته بودم که این یک آغاز است و ما به این راهپیمایی مان ادامه می‌دهیم. و اعتراض‌های امروز ما نشان دهندۀ آن است که ما به وعدۀ مان عمل کردیم. تا هنگامی که به خواست‌های مان نرسیم، دست از اعتراض بر نخواهیم داشت.»

 دود برخاسته از کارخانه‌های تولیدی، مصرف مواد نفتی از عوامل عمدۀ تغییرات اقلیمی در جهان استند.

موج اعتراض‌ها در برابر تغییرات اقلیمی در جهان در حال شکل گیری‌ است. در همین راستا، امروز دوصد تن از جوانان در تایلند در برابر وزارت محیط زییست این کشور اعتراض کردند. 

هم‌رسانی کنید