تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد حالت فوق‌العاده از سوی نیروهای هندی در کشمیر

نیروهای هندی پس از درگیری عزاداران ماه محرم در کشمیر زیر ادارۀ هند، حالت فوق‌العاده را در چندین بخش کشمیر، ایجاد کرده‌اند.

روز یک‌شنبه، نیروهای هندی با عزاداران ماه محرم در کشمیر درگیر شدند و نیروهای هندی ناگزیر شدند تا از گاز اشک آور و تیر اندازی‌ها بزنند.

بر بنیاد گزارش رویترز، عزاداران بر نیروهای امنیتی هند سنگ پرتاب می‌کردند و این درگیری‌ها نا وقت شب، ادامه داشت.

از سوی دیگر، باشنده‌گان منطقۀ کشمیر هند می‎گویند که ادامۀ حالت فوق‌العاده در این منطقه، چالش‌های فراوانی را برای آنان به بار آورده‌اند.

آنان می‌گوید که در چنین اوضاعی حتی به مراسم‌های مذهبی شان رسیده‌گی کرده نمی‌توانند.

از سویی هم، برخی دیگر از باشنده‌گان کشمیر، می‌گویند که ادامۀ این وضع چالش‌های اقتصادی را نیز برای آنان به بار آورده‌است.

یکی از باشنده‌گان در این باره می‌گوید: «این‎جا چالش‎های فراوانی استند، بزرگداشت ازماه محرم نیز در همین جا برگزار می‌شود، این یک روز بزرگ است، اما آنان نمی‌گزارند، که از این روز بزرگداشت شود، با وجود این نسخه‌یی که به دست دارم، من از هر کس می‌پرسم که به کجا بروم.»

از سویی هم، این وضع سبب شده‌است که آمدن گردشگران به بخش‌های گردشگری کشمیر نیز کاهش یابد.
این کار سبب بی‌کاری برخی از راننده‎گان تکسی در این منطقه نیز شده‌است. 

انور، یک رانندۀ تکسی دراین باره می‌گوید: «در اینجا هیچ گردشگری نمی‌آید، موترهای تکسی متوقف استند، و هیچ کارو باری وجود ندارد.»

پس گرفتن نیمه خودمختاری کشمیر از سوی حکومت هند، تنش‌های میان دهلی نو و اسلام آباد افزایش یافته‌است.

این کار هند انتقادها و اعتراض‌های حکومت و شهروندان پاکستان را بر انگیخته‌است.

ایجاد حالت فوق‌العاده از سوی نیروهای هندی در کشمیر

این حالت پس از درگیری‌ها میان عزاداران ماه محرم و نیروهای امنیتی هند اعلام شد.

تصویر بندانگشتی

نیروهای هندی پس از درگیری عزاداران ماه محرم در کشمیر زیر ادارۀ هند، حالت فوق‌العاده را در چندین بخش کشمیر، ایجاد کرده‌اند.

روز یک‌شنبه، نیروهای هندی با عزاداران ماه محرم در کشمیر درگیر شدند و نیروهای هندی ناگزیر شدند تا از گاز اشک آور و تیر اندازی‌ها بزنند.

بر بنیاد گزارش رویترز، عزاداران بر نیروهای امنیتی هند سنگ پرتاب می‌کردند و این درگیری‌ها نا وقت شب، ادامه داشت.

از سوی دیگر، باشنده‌گان منطقۀ کشمیر هند می‎گویند که ادامۀ حالت فوق‌العاده در این منطقه، چالش‌های فراوانی را برای آنان به بار آورده‌اند.

آنان می‌گوید که در چنین اوضاعی حتی به مراسم‌های مذهبی شان رسیده‌گی کرده نمی‌توانند.

از سویی هم، برخی دیگر از باشنده‌گان کشمیر، می‌گویند که ادامۀ این وضع چالش‌های اقتصادی را نیز برای آنان به بار آورده‌است.

یکی از باشنده‌گان در این باره می‌گوید: «این‎جا چالش‎های فراوانی استند، بزرگداشت ازماه محرم نیز در همین جا برگزار می‌شود، این یک روز بزرگ است، اما آنان نمی‌گزارند، که از این روز بزرگداشت شود، با وجود این نسخه‌یی که به دست دارم، من از هر کس می‌پرسم که به کجا بروم.»

از سویی هم، این وضع سبب شده‌است که آمدن گردشگران به بخش‌های گردشگری کشمیر نیز کاهش یابد.
این کار سبب بی‌کاری برخی از راننده‎گان تکسی در این منطقه نیز شده‌است. 

انور، یک رانندۀ تکسی دراین باره می‌گوید: «در اینجا هیچ گردشگری نمی‌آید، موترهای تکسی متوقف استند، و هیچ کارو باری وجود ندارد.»

پس گرفتن نیمه خودمختاری کشمیر از سوی حکومت هند، تنش‌های میان دهلی نو و اسلام آباد افزایش یافته‌است.

این کار هند انتقادها و اعتراض‌های حکومت و شهروندان پاکستان را بر انگیخته‌است.

هم‌رسانی کنید