Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنبش حفاظت از پشتون‌ها: ارتش پاکستان در تلاش نابودی ما است

رهبری جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان می‌گوید که ارتش پاکستان گروه‌های هراس افگن را تمویل و بسیج کرده است و می‌خواهد که این جنبش ضد هراس‌افگنی را نابود بسازد.

ارتش پاکستان روز دوشنبه به رهبران جنبش حفاظت از پشتون‌ها هشدار داد که شیوه‌های اعتراض‌های آنان دیگر پذیرفتنی نیستند.

سخنگوی ارتش پاکستان، جنبش حفاظت از پشتون‌‌ها را به گرفتن پول از کشورهای دیگر متهم کرده است، اما این جنبش می‌گوید که با هراس‌افگنی مبارزه می‌کند و برای پشتون‌ها در پاکستان، خواهان عدالت است. 

جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان از سال گذشته به این سو، حرکت‌های اعتراض آمیز را در برابر هراس‌افگنی در بخش‌های پشتون نشین پاکستان آغاز کرده است.

اما این جنبش به علت انتقادهایش از ارتش و استخبارات نظامی پاکستان، با مخالفت این نهادها رو به رو شده است.

سخنگوی ارتش پاکستان به این گروه اتهام می‌بندند که از سوی کشورهای دیگر تمویل می‌شود.

آصف غفور، سخنگوی ارتش پاکستان، گفت: «من از آنان می‌پرسم که بیشتر از آن چه که در وبسایت توضیح داده‌اید پول دارید. بگویید که چقدر پول دارید؟ آیا جزئیات را در دست دارید؟ این پول چقدر است و از کجا می‌آید؟»

اما یکی از رهبران جنبش حفاظت از پشتون‌ها که عضو مجلس نماینده‌گان پاکستان نیز است با انتقاد از گفته‌های سخنگوی ارتش پاکستان، می‌پرسد که چرا خواست‌های این جنبش برآورده نشده‌اند.

محسن داور، از رهبران جنبش حفاظت از پشتون‌ها، گفت: «ما حساب قتل‌های هدفمند را می‌خواهیم. حساب قتل‌های فراقانونی را می‌خواهیم. حساب آن ناپدید شده‌گانی را می‌خواهیم که بی‌هیچ جرم و محاکمه‌یی، ده ده سال را در زندان‌ها سپری کرده‌اند. اما هنگامی که کسی این مسایل را مطرح کند، به او اتهام می‌بندند که یک برنامه خارجی را به پیش می‌برد.»

اما این نماینده پشتون‌ها در مجلس نماینده‌گان پاکستان، اجازه نیافت که سخنانش را به پایان برساند و نشست مجلس نماینده‌گان پاکستان با تنش‌های لفظی میان این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌گان پشتون‌ها با رییس پارلمان پاکستان به پایان رسید.

اما جنبش حفاظت از پشتون‌ها بر ادامه پیکارهایش تا هنگامی که به خواست‌هایش برسد تاکید می‌ورزد.

جنبش حفاظت از پشتون‌ها: ارتش پاکستان در تلاش نابودی ما است

سخنگوی ارتش پاکستان، جنبش حفاظت از پشتون‌‌ها را به گرفتن پول از کشورهای دیگر متهم کرده است، اما این جنبش می‌گوید که با هراس‌افگنی مبارزه می‌کند و برای پشتون‌ها در پاکستان، خواهان عدالت است. 

تصویر بندانگشتی

رهبری جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان می‌گوید که ارتش پاکستان گروه‌های هراس افگن را تمویل و بسیج کرده است و می‌خواهد که این جنبش ضد هراس‌افگنی را نابود بسازد.

ارتش پاکستان روز دوشنبه به رهبران جنبش حفاظت از پشتون‌ها هشدار داد که شیوه‌های اعتراض‌های آنان دیگر پذیرفتنی نیستند.

سخنگوی ارتش پاکستان، جنبش حفاظت از پشتون‌‌ها را به گرفتن پول از کشورهای دیگر متهم کرده است، اما این جنبش می‌گوید که با هراس‌افگنی مبارزه می‌کند و برای پشتون‌ها در پاکستان، خواهان عدالت است. 

جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان از سال گذشته به این سو، حرکت‌های اعتراض آمیز را در برابر هراس‌افگنی در بخش‌های پشتون نشین پاکستان آغاز کرده است.

اما این جنبش به علت انتقادهایش از ارتش و استخبارات نظامی پاکستان، با مخالفت این نهادها رو به رو شده است.

سخنگوی ارتش پاکستان به این گروه اتهام می‌بندند که از سوی کشورهای دیگر تمویل می‌شود.

آصف غفور، سخنگوی ارتش پاکستان، گفت: «من از آنان می‌پرسم که بیشتر از آن چه که در وبسایت توضیح داده‌اید پول دارید. بگویید که چقدر پول دارید؟ آیا جزئیات را در دست دارید؟ این پول چقدر است و از کجا می‌آید؟»

اما یکی از رهبران جنبش حفاظت از پشتون‌ها که عضو مجلس نماینده‌گان پاکستان نیز است با انتقاد از گفته‌های سخنگوی ارتش پاکستان، می‌پرسد که چرا خواست‌های این جنبش برآورده نشده‌اند.

محسن داور، از رهبران جنبش حفاظت از پشتون‌ها، گفت: «ما حساب قتل‌های هدفمند را می‌خواهیم. حساب قتل‌های فراقانونی را می‌خواهیم. حساب آن ناپدید شده‌گانی را می‌خواهیم که بی‌هیچ جرم و محاکمه‌یی، ده ده سال را در زندان‌ها سپری کرده‌اند. اما هنگامی که کسی این مسایل را مطرح کند، به او اتهام می‌بندند که یک برنامه خارجی را به پیش می‌برد.»

اما این نماینده پشتون‌ها در مجلس نماینده‌گان پاکستان، اجازه نیافت که سخنانش را به پایان برساند و نشست مجلس نماینده‌گان پاکستان با تنش‌های لفظی میان این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌گان پشتون‌ها با رییس پارلمان پاکستان به پایان رسید.

اما جنبش حفاظت از پشتون‌ها بر ادامه پیکارهایش تا هنگامی که به خواست‌هایش برسد تاکید می‌ورزد.

هم‌رسانی کنید