Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چین: پیکار پاکستان در برابر هراس‌افگنی نباید نادیده گرفته شود

چین بر پشتیبانی‌اش از تلاش‌های پاکستان در برابر هراس‌افگنی تأکید می‌ورزد و می‌گوید که تلاش‌های ضد هراس‌افگنی پاکستان نباید از سوی جامعه بین المللی نادیده گرفته شوند. 

سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید که کشور‌اش آماده است تا اسلام آباد را در پیکار با هراس افگنی کمک کند. 

این در حالی است که پاکستان از سوی ایالات متحده، و کشورهای دیگر منطقه به پشتیبانی از هراس افگنان متهم شده است.

لوکانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «حکومت پاکستان مشارکت و فداکاری‌های را در جنگ با تروریزم به شمول عملیات زمینی و نیز در بخش مالیاتی آنان انجام داده است. این کار را جامعه جهانی نیز می‌داند. ما همیشه برای جامعه بین المللی گفته‌ایم که آنان به جای انتقادها و تعصب‌ها، تلاش‌ها و هدف‌های پاکستان را در برابر تروریزم بین المللی در نظر بگیرند.»

این گفته‌های این مقام چینی در حالی ابراز می‌شوند که پاکستان خود به پشتیبانی از هراس افگنی از سوی ایاالات متحده و دیگر کشورهای منطقه متهم است. اما پاکستان این ادعاها را نمی‌پذیرد. 

به تازه‌گی ایالات متحده امریکا که پاکستان را پشتیبان هراس افگنی در منطقه می‌داند، کمک‌های بزرگ مالی را به این کشور قطع کرده است.

چین: پیکار پاکستان در برابر هراس‌افگنی نباید نادیده گرفته شود

سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید که جهان باید تلاش‌های پاکستان را در پیکار با هراس افگنی نادیده نگیرد. 

تصویر بندانگشتی

چین بر پشتیبانی‌اش از تلاش‌های پاکستان در برابر هراس‌افگنی تأکید می‌ورزد و می‌گوید که تلاش‌های ضد هراس‌افگنی پاکستان نباید از سوی جامعه بین المللی نادیده گرفته شوند. 

سخنگوی وزارت خارجه چین می‌گوید که کشور‌اش آماده است تا اسلام آباد را در پیکار با هراس افگنی کمک کند. 

این در حالی است که پاکستان از سوی ایالات متحده، و کشورهای دیگر منطقه به پشتیبانی از هراس افگنان متهم شده است.

لوکانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت: «حکومت پاکستان مشارکت و فداکاری‌های را در جنگ با تروریزم به شمول عملیات زمینی و نیز در بخش مالیاتی آنان انجام داده است. این کار را جامعه جهانی نیز می‌داند. ما همیشه برای جامعه بین المللی گفته‌ایم که آنان به جای انتقادها و تعصب‌ها، تلاش‌ها و هدف‌های پاکستان را در برابر تروریزم بین المللی در نظر بگیرند.»

این گفته‌های این مقام چینی در حالی ابراز می‌شوند که پاکستان خود به پشتیبانی از هراس افگنی از سوی ایاالات متحده و دیگر کشورهای منطقه متهم است. اما پاکستان این ادعاها را نمی‌پذیرد. 

به تازه‌گی ایالات متحده امریکا که پاکستان را پشتیبان هراس افگنی در منطقه می‌داند، کمک‌های بزرگ مالی را به این کشور قطع کرده است.

هم‌رسانی کنید