Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح امنیتی انتخابات؛ ۱۱۰۰مرکز رأی دهی زیر تهدید امنیتی استند

مسؤولان امنیتی، جزئیات طرح امنیتی انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها را، امروز برای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کردند.

مراد علی مراد، معیین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می گوید که از ۷۳۵۰ (هفت و هزارو سه صدو پنجاه و پنج) مرکز رأی دهی، ۱۱۲۲ (یک هزارو یک صدو بیست و دو) مرکز با تهدیدهای متوسط روبه رو اند و ۱۱۲۰ (یک هزارو یک صدو بیست) مرکز با تهدید های بلند روبرو اند که برای تأمین امنیت آن ها باید نیرو های امنیتی عملیات انجام بدهند.

این مقام امنیتی می گوید که ۹۴۰ (نُه صدو چهل و هشت) مرکز رأی دهی در اختیار نیروهای امنیتی نیستند: «این مراکز یا باید تغییر داده شوند... عملیات ها باید صورت بگیرند در برنامه عملیات نصرت هم شامل استند. نیرو های حمایت قاطع تنها در حالت های اضطراری کمک خواهند کرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات، در همین هفته انتقال مواد اساسی ثبت نام های رأی دهنده گان را به ولایت ها آغاز کرده است، اما به گفتۀ مراد علی مراد، شمار ولسوالی هایی که انتقال مواد انتخاباتی به آن ها از طریق زمین با چالش روبرو است، نیز افزایش یافته است و باید راه های بدیل برای انتقال مواد جست وجو شوند: «شمار ولسوالی هایی که انتقال مواد به آن ها از زمین با چالش روبرو اند، افزایش یافته و راه های دیگر باید برای برای شان جست جو شوند.»

با این همه، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به زودی روند ثبت نام رأی دهنده گان آغاز خواهد شد: «بسته بندی مواد ادامه دارند و به ولایت ها انتقال خواهند شد. بر بنیاد طرزالعمل های ما برنامه ثبت نام ها به زودی شروع می شوند.»

کمیسیون مستقل انتخابات به روزبیست و پنجم ماه حمل ثبت نام های رأی دهنده گان را آغاز خواهد کرد و برای انجام این کار، ده ها تن را در ولایت ها استخدام کرده است.

تمامی مسؤولان ولایتی برای آموزش به کابل فرا خوانده شده اند و قرار است که در درازای چهار روز، آموزش های انتخاباتی ببینند.

معاذ الله دولتی، معاون اداری کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «هر تخلفی که کارمندان کمیسیون اگر انجام بدهند کمیسیون نادیده نخواهد گرفت و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.»

شهلا حق  سرپرست، دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد: «با تهۀ فهرست نام های رأی دهنده گان اعتماد از دست رفته مردم دوباره باید احیا شود. شماری از افراد می خواهند از روند انتخابات سوء استفاده کنند و کارمندان باید متوجه باشند که اشتباه نکنند.»

انتخابات مجلس نماینده گان که قراربود در ماه سرطان برگزار شود، تا اواخر ماه میزان به تأخیر افتاده است.

طرح امنیتی انتخابات؛ ۱۱۰۰مرکز رأی دهی زیر تهدید امنیتی استند

مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله می گوید که ۹۴۰ (نُه صدو چهل و هشت) مرکز رأی دهی در اختیار نیروهای امنیتی نیستند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان امنیتی، جزئیات طرح امنیتی انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای ولسوالی ها را، امروز برای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کردند.

مراد علی مراد، معیین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می گوید که از ۷۳۵۰ (هفت و هزارو سه صدو پنجاه و پنج) مرکز رأی دهی، ۱۱۲۲ (یک هزارو یک صدو بیست و دو) مرکز با تهدیدهای متوسط روبه رو اند و ۱۱۲۰ (یک هزارو یک صدو بیست) مرکز با تهدید های بلند روبرو اند که برای تأمین امنیت آن ها باید نیرو های امنیتی عملیات انجام بدهند.

این مقام امنیتی می گوید که ۹۴۰ (نُه صدو چهل و هشت) مرکز رأی دهی در اختیار نیروهای امنیتی نیستند: «این مراکز یا باید تغییر داده شوند... عملیات ها باید صورت بگیرند در برنامه عملیات نصرت هم شامل استند. نیرو های حمایت قاطع تنها در حالت های اضطراری کمک خواهند کرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات، در همین هفته انتقال مواد اساسی ثبت نام های رأی دهنده گان را به ولایت ها آغاز کرده است، اما به گفتۀ مراد علی مراد، شمار ولسوالی هایی که انتقال مواد انتخاباتی به آن ها از طریق زمین با چالش روبرو است، نیز افزایش یافته است و باید راه های بدیل برای انتقال مواد جست وجو شوند: «شمار ولسوالی هایی که انتقال مواد به آن ها از زمین با چالش روبرو اند، افزایش یافته و راه های دیگر باید برای برای شان جست جو شوند.»

با این همه، عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که به زودی روند ثبت نام رأی دهنده گان آغاز خواهد شد: «بسته بندی مواد ادامه دارند و به ولایت ها انتقال خواهند شد. بر بنیاد طرزالعمل های ما برنامه ثبت نام ها به زودی شروع می شوند.»

کمیسیون مستقل انتخابات به روزبیست و پنجم ماه حمل ثبت نام های رأی دهنده گان را آغاز خواهد کرد و برای انجام این کار، ده ها تن را در ولایت ها استخدام کرده است.

تمامی مسؤولان ولایتی برای آموزش به کابل فرا خوانده شده اند و قرار است که در درازای چهار روز، آموزش های انتخاباتی ببینند.

معاذ الله دولتی، معاون اداری کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «هر تخلفی که کارمندان کمیسیون اگر انجام بدهند کمیسیون نادیده نخواهد گرفت و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.»

شهلا حق  سرپرست، دبیر خانۀ کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد: «با تهۀ فهرست نام های رأی دهنده گان اعتماد از دست رفته مردم دوباره باید احیا شود. شماری از افراد می خواهند از روند انتخابات سوء استفاده کنند و کارمندان باید متوجه باشند که اشتباه نکنند.»

انتخابات مجلس نماینده گان که قراربود در ماه سرطان برگزار شود، تا اواخر ماه میزان به تأخیر افتاده است.

هم‌رسانی کنید