Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد: نهادها از نماینده نظارتی ما در مراحل تدارکات دعوت کند

وزارت اقتصاد به تازگی از نهادهای داخلی و خارجی خواسته است تا در انجام مراحل تدارکاتی شان از نماینده این وزارت به عنوان ناظر دعوت کنند.

این وزارت در مکتوبی نوشته است که پیش از این نهادها به‌گونه‌ی خودسرانه و خلاف دستور این وزارت مراحل تدارکات خود را پیش می‌بردند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد، هدف از این کار را عدم مداخله و ایجاد شفافیت در مراحل تدارکاتی نهادها عنوان کرده است.

آقای نظری افزود: «هدف وزارت اقتصاد این است که کارکرد موسسات مطلوب‌تر شود و با شفافیت بیش‌تر عمل بکنند و ما می‌خواهیم که نظارت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر داشته باشیم و این هرگز مداخله در امور موسسات نیست.»

آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که دعوت نماینده وزارت اقتصاد برای نظارت در مراحل تدارکاتی نهادهای داخلی و خارجی می‌تواند سبب کاهش فعالیت این نهادها در کشور شود.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «چنین مداخله‌ای به خصوص در روند کار موسسات خارجی این مسله را وخیم‌تر می‌کند و مسدود می‌کند این روزنه‌ها را بخاطریکه تاهنوز تعاملات سیاسی افغانستان در یک پرابلم (چالش) بسیار کلانی وجود دارد.»

احمدسیر قریشی آگاه دیگر می‌گوید: «در صورتی‌که نظارت از سوی امارت اسلامی طالبان صورت می‌گیرد که از حیف و میل شدن آن جلوگیری صورت گیرد کار خوبی است و در صورتی‌که این روند سکته‌گی را به وجود می‌آورد می‌تواند مشکلات را نیز بیش‌تر بسازد.»

وزارت اقتصاد آمار داده است که ۲هزار و ۳۹۳ نهاد غیردولتی (ان‌جی‌او) که ۲۷۲ نهاد آن خارجی اند، هم‌اکنون ثبت این وزارت هستند.

وزارت اقتصاد: نهادها از نماینده نظارتی ما در مراحل تدارکات دعوت کند

آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که دعوت نماینده وزارت اقتصاد برای نظارت در مراحل تدارکاتی نهادهای داخلی و خارجی می‌تواند سبب کاهش فعالیت این نهادها در کشور شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد به تازگی از نهادهای داخلی و خارجی خواسته است تا در انجام مراحل تدارکاتی شان از نماینده این وزارت به عنوان ناظر دعوت کنند.

این وزارت در مکتوبی نوشته است که پیش از این نهادها به‌گونه‌ی خودسرانه و خلاف دستور این وزارت مراحل تدارکات خود را پیش می‌بردند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد، هدف از این کار را عدم مداخله و ایجاد شفافیت در مراحل تدارکاتی نهادها عنوان کرده است.

آقای نظری افزود: «هدف وزارت اقتصاد این است که کارکرد موسسات مطلوب‌تر شود و با شفافیت بیش‌تر عمل بکنند و ما می‌خواهیم که نظارت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر داشته باشیم و این هرگز مداخله در امور موسسات نیست.»

آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که دعوت نماینده وزارت اقتصاد برای نظارت در مراحل تدارکاتی نهادهای داخلی و خارجی می‌تواند سبب کاهش فعالیت این نهادها در کشور شود.

سید مسعود آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «چنین مداخله‌ای به خصوص در روند کار موسسات خارجی این مسله را وخیم‌تر می‌کند و مسدود می‌کند این روزنه‌ها را بخاطریکه تاهنوز تعاملات سیاسی افغانستان در یک پرابلم (چالش) بسیار کلانی وجود دارد.»

احمدسیر قریشی آگاه دیگر می‌گوید: «در صورتی‌که نظارت از سوی امارت اسلامی طالبان صورت می‌گیرد که از حیف و میل شدن آن جلوگیری صورت گیرد کار خوبی است و در صورتی‌که این روند سکته‌گی را به وجود می‌آورد می‌تواند مشکلات را نیز بیش‌تر بسازد.»

وزارت اقتصاد آمار داده است که ۲هزار و ۳۹۳ نهاد غیردولتی (ان‌جی‌او) که ۲۷۲ نهاد آن خارجی اند، هم‌اکنون ثبت این وزارت هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره