Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار سرپرست وزارت صحت با هیات ایران و تلاش‌ها برای ارتقای ظرفیت قابله‌ها

وزارت صحت عامه گفته است که در دیدار میان قلندر عباد، سرپرست این وزارت و هیات ایرانی در‌باره‌ی ارتقای ظرفیت قابله‌های افغانستان در ایران گفت‌وگو شده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در بخش ارتقای ظرفیت ایران با ما همکاری می‌کند و همچنان در بخش کنترول امراض در افغانستان مراکز صحی که از سوی ایران جور می‌شود یا جور شده است در بخش تمویل آن گفت‌وگو شده است.»

در همین حال، برخی از قابله‌ها از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در کنار ایجاد زمینه‌های ارتقای ظرفیت برای آنان، شمار قابله‌ها را نیز در شفاخانه‌های دولتی افزایش دهد.

ذکیه سروری که تجربه ۲۵ ساله قابله‌گی را در یکی از شفاخانه‌های دولتی در کابل دارد، گفت: «صادقانه می‌خواهم برای مادر و کودک خدمت کنم این دو طبقه برای کمک نیاز دارند چون طفل بی زبان است و نمی‌تواند او بیان کند دردهای خود را.»

نیلوفر قادری، قابله گفت: «باید پرسونل صحی افزود شود و در این قسمت وزارت صحت عامه باید قابله‌های جدید را جذب کنند.»

پزشکان، حضور قابله‌ها را در بخش‌های گوناگون درمانی به ویژه بخش‌های مربوط به مادران و نوزادان ارزشمند می‌خوانند.

ملالی رحیم فیضی، رییس شفاخانه ملالی گفت: «قابله صایب‌ها نه تنها در کنار داکتران تمام بخش‌های صحی را پیش می‌برند کارهای را که پیش می‌برند به عنوتان معاون یک داکتر به حساب می‌آیند.»

همزمان با این، برخی بیمارداران می‌گویند که حضور قابله‌ها در شفاخانه‌ها یک نیاز جدی است و شمار شان در ولایت‌ها باید افزایش یابد.

بربنیاد بررسی‌های انجام شده، دست‌کم ۲۶هزار قابله مسلکی (فارغ شده از رشته قابله‌گی) نزد این وزارت ثبت است که بسیاری آنان در برخی از موسسات مشغول کار اند. نزدیک به ۴هزار قابله در شفاخانه‌های دولتی و نزدیک به ۶هزار قابله در شفاخانه‌های خصوصی هم اکنون مشغول کار اند.

دیدار سرپرست وزارت صحت با هیات ایران و تلاش‌ها برای ارتقای ظرفیت قابله‌ها

پزشکان، حضور قابله‌ها را در بخش‌های گوناگون درمانی به ویژه بخش‌های مربوط به مادران و نوزادان ارزشمند می‌خوانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه گفته است که در دیدار میان قلندر عباد، سرپرست این وزارت و هیات ایرانی در‌باره‌ی ارتقای ظرفیت قابله‌های افغانستان در ایران گفت‌وگو شده است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «در بخش ارتقای ظرفیت ایران با ما همکاری می‌کند و همچنان در بخش کنترول امراض در افغانستان مراکز صحی که از سوی ایران جور می‌شود یا جور شده است در بخش تمویل آن گفت‌وگو شده است.»

در همین حال، برخی از قابله‌ها از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در کنار ایجاد زمینه‌های ارتقای ظرفیت برای آنان، شمار قابله‌ها را نیز در شفاخانه‌های دولتی افزایش دهد.

ذکیه سروری که تجربه ۲۵ ساله قابله‌گی را در یکی از شفاخانه‌های دولتی در کابل دارد، گفت: «صادقانه می‌خواهم برای مادر و کودک خدمت کنم این دو طبقه برای کمک نیاز دارند چون طفل بی زبان است و نمی‌تواند او بیان کند دردهای خود را.»

نیلوفر قادری، قابله گفت: «باید پرسونل صحی افزود شود و در این قسمت وزارت صحت عامه باید قابله‌های جدید را جذب کنند.»

پزشکان، حضور قابله‌ها را در بخش‌های گوناگون درمانی به ویژه بخش‌های مربوط به مادران و نوزادان ارزشمند می‌خوانند.

ملالی رحیم فیضی، رییس شفاخانه ملالی گفت: «قابله صایب‌ها نه تنها در کنار داکتران تمام بخش‌های صحی را پیش می‌برند کارهای را که پیش می‌برند به عنوتان معاون یک داکتر به حساب می‌آیند.»

همزمان با این، برخی بیمارداران می‌گویند که حضور قابله‌ها در شفاخانه‌ها یک نیاز جدی است و شمار شان در ولایت‌ها باید افزایش یابد.

بربنیاد بررسی‌های انجام شده، دست‌کم ۲۶هزار قابله مسلکی (فارغ شده از رشته قابله‌گی) نزد این وزارت ثبت است که بسیاری آنان در برخی از موسسات مشغول کار اند. نزدیک به ۴هزار قابله در شفاخانه‌های دولتی و نزدیک به ۶هزار قابله در شفاخانه‌های خصوصی هم اکنون مشغول کار اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره