Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار طالبان از اندونیزیا؛ دربارۀ ناروایی جنگ فتوایی صادر نمی‎شود

منابع طالبان به روزنامۀ «دیلی تایمز» پاکستان، تأیید کرده اند که نماینده‌گان این گروه، در ماۀ مارچ از سوی حکومت اندونیزیا به این کشور دعوت شده بودند.

به گفتۀ این منابع، دعوت از این گروه در اندونیزیا، به منظور تغییر آجندای نشست سه جانبۀ عالمان دینی افغانستان، پاکستان و اندونیزیا که هم اکنون جریان دارد، صورت گرفته است.

اما، روشن نیست که چه زمانی این نماینده‌گان طالبان از اندونیزیا دیدار کرده اند.

روزنامۀ دیلی تایمز، از زبان دو رهبر طالبان - بدون افشای نام‌های آنان - گزارش می‌دهد که پس از دیدار این نماینده‌گان طالبان، کدام فتوایی در بارۀ ناروا دانستن جنگ افغانستان از سوی عالمان سه کشور صادر نخواهد شد.

این در حالی است که پیش از این، شورای عالی صلح افغانستان، گفته است که قرار است در نشست سه جانبۀ عالمان دین در اندونیزیا، جنگ افغانستان ناروا خوانده شود و شرکت کننده این نشست این موضوع را تأیید کنند.

اما بنا به گزارش روزنامۀ دیلی تایمز، اکنون قرار است عالمان دین سه کشور، تنها به پخش یک اعلامیۀ مشترک در بارۀ جنگ وصلح افغانستان، بسنده کنند.

اما، سخن‌گوی طالبان این خبر را تأیید نکرده است.

همزمان با این، برخی از رسانه‌های پاکستانی، گزارش داده اند که عالمان دینی پاکستان که در نشست سه جانبه در اندونیزیا شرکت کرده اند، بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تأکید کرده اند.

دیدار طالبان از اندونیزیا؛ دربارۀ ناروایی جنگ فتوایی صادر نمی‎شود

صبح روز جمعه، نشست مشترک عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا در جاکارتا آغاز شد. حکومت افغانستان گفته که قرار است عالمان این سه کشور، جنگ افغانستان را ناورا اعلام کنند.

Thumbnail

منابع طالبان به روزنامۀ «دیلی تایمز» پاکستان، تأیید کرده اند که نماینده‌گان این گروه، در ماۀ مارچ از سوی حکومت اندونیزیا به این کشور دعوت شده بودند.

به گفتۀ این منابع، دعوت از این گروه در اندونیزیا، به منظور تغییر آجندای نشست سه جانبۀ عالمان دینی افغانستان، پاکستان و اندونیزیا که هم اکنون جریان دارد، صورت گرفته است.

اما، روشن نیست که چه زمانی این نماینده‌گان طالبان از اندونیزیا دیدار کرده اند.

روزنامۀ دیلی تایمز، از زبان دو رهبر طالبان - بدون افشای نام‌های آنان - گزارش می‌دهد که پس از دیدار این نماینده‌گان طالبان، کدام فتوایی در بارۀ ناروا دانستن جنگ افغانستان از سوی عالمان سه کشور صادر نخواهد شد.

این در حالی است که پیش از این، شورای عالی صلح افغانستان، گفته است که قرار است در نشست سه جانبۀ عالمان دین در اندونیزیا، جنگ افغانستان ناروا خوانده شود و شرکت کننده این نشست این موضوع را تأیید کنند.

اما بنا به گزارش روزنامۀ دیلی تایمز، اکنون قرار است عالمان دین سه کشور، تنها به پخش یک اعلامیۀ مشترک در بارۀ جنگ وصلح افغانستان، بسنده کنند.

اما، سخن‌گوی طالبان این خبر را تأیید نکرده است.

همزمان با این، برخی از رسانه‌های پاکستانی، گزارش داده اند که عالمان دینی پاکستان که در نشست سه جانبه در اندونیزیا شرکت کرده اند، بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تأکید کرده اند.

هم‌رسانی کنید