تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت داخله اعترافات ۹ مظنون حملات هدفمندانه را همه‌گانی کرد

وزارت امور داخله افغانستان اعترافات ۹ تن از افرادی را که به دست داشتن در قتل‌های هدف‌مندانه به شمول ترور یما سیاوش، گرداننده پیشین طلوع‌نیوز و محمدزی کوچی آمر حوزه پنجم دست داشتند، همه‌گانی ساخته‌است.

بر بنیاد این اعترافات، امام یک مسجد، آموزگار  یک مدرسه و شماری از دانش آموزان یک مدرسه، اعضای این گروه استند که به دست داشتن در چندین انفجار و ترور نظامیان و غیر نظامیان متهم استند.

وزارت امور داخله می‌گوید که هنوزهم شماری از اعضای این گروه هراس‌افگن گرفتار نشده‌اند.

این افراد در ولایت‌های کابل، لوگر و لغمان به اتهام دست داشتن در حمله‌های هدفمندانه بر خبرنگاران و کارمندان دولتی گرفتار شده‌اند.

بر بنیاد این اعترافات متهمان که وزارت امور داخله همه‌گانی ساخته‌است، عبدالصبور باشندۀ ولایت لوگر، رهبری این گروه را دارد و می‌گوید که قتل یما سیاوش و آمر حوزه پنجم کابل کار او بوده‌است.

عبدالصبور، متهم به قتل های هدفمندانه گفت:« ۱۴ انفجار و پنج ترور در کابل شده در این سلسله یما سیاوش آمر حوزه ۵ دو رنجر در خیر خانه و قاری محاذ هم آمده بود که کارها را ختم کردیم.ة

عبدالرحمان یکی دیگر از سرکرده گان این گروه که امام یک مسجد و نیز آموزگار یک مدرسه است، جوانان را برای انجام قتل ها و انفجار ها معرفی کرده است وی به نگه داری و توزیع مواد انفجاری و جنگ افزار نیز اعتراف می کند.

عبدالرحمن، متهم به دست داشتن در قتل های هدفمندانه گفت:«اینها را به این خاطر معرفی کرده بودم که در قیادت قاری عبدالشکور اینها انفجارات را انجام دهند و ترور ها را انجام دهند.»

این اعترافات نشان می دهند که چند تن از این جوانان که دانش آموزان مدرسه استند، به رهبری عبدالصبور چندین انفجار را انجام داده اند.

حکمت الله  متهم دیگر گفت:«یک موتر سارنوال را انفجار دادیم یکی در گلبته ساحه انفجار دادیم یک موتر دولتی را انفجار دادیم.»

محمود، متهم گفت:«چهار انفجار را انجام دادم یکی مه کردم که با من قاری الیاس قاری ناصر و عبدالرحمن بود.»

عوض خان، متهم دیگر گفت:«دو رنجر بود  یکی موتر خان پاچا.»

خانواده یما سیاوش بر بررسی های جدی چگونه گی قتل فرزندشان از سوی یک نهاد معتبر تاکید می ورزد.

داوود سیاوش  پدر یما سیاوش گفت:«آغا را به من از کمره نشان بته چرا موتری که جی پی آر اس داشت به جای که به کریمنال تخنیک روان کنی به گمرک روان کردی.»

وزارت امور داخله می گوید که چند ماه پیش یک تن در پیوند به دست داشتن در قتل یما سیاوش گرفتار شده بود و بر بنیاد اعترافات وی این ده تن گرفتار شده اند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«اینها طالبان استند با وجودی که مستقیم مسوولیت نمی گیرند اما کار طالبان است.»

وزارت امور دخله این گروه ده نفری را وابسته به طالبان میداند؛ اما طالبان گرفتاری افراد شان را رد می‌کنند.  

 

وزارت داخله اعترافات ۹ مظنون حملات هدفمندانه را همه‌گانی کرد

بر بنیاد این اعترافات، امام یک مسجد، آموزگار  یک مدرسه و شماری از دانش آموزان یک مدرسه، اعضای این گروه استند که به دست داشتن در چندین انفجار و ترور نظامیان و غیر نظامیان متهم استند.

Thumbnail

وزارت امور داخله افغانستان اعترافات ۹ تن از افرادی را که به دست داشتن در قتل‌های هدف‌مندانه به شمول ترور یما سیاوش، گرداننده پیشین طلوع‌نیوز و محمدزی کوچی آمر حوزه پنجم دست داشتند، همه‌گانی ساخته‌است.

بر بنیاد این اعترافات، امام یک مسجد، آموزگار  یک مدرسه و شماری از دانش آموزان یک مدرسه، اعضای این گروه استند که به دست داشتن در چندین انفجار و ترور نظامیان و غیر نظامیان متهم استند.

وزارت امور داخله می‌گوید که هنوزهم شماری از اعضای این گروه هراس‌افگن گرفتار نشده‌اند.

این افراد در ولایت‌های کابل، لوگر و لغمان به اتهام دست داشتن در حمله‌های هدفمندانه بر خبرنگاران و کارمندان دولتی گرفتار شده‌اند.

بر بنیاد این اعترافات متهمان که وزارت امور داخله همه‌گانی ساخته‌است، عبدالصبور باشندۀ ولایت لوگر، رهبری این گروه را دارد و می‌گوید که قتل یما سیاوش و آمر حوزه پنجم کابل کار او بوده‌است.

عبدالصبور، متهم به قتل های هدفمندانه گفت:« ۱۴ انفجار و پنج ترور در کابل شده در این سلسله یما سیاوش آمر حوزه ۵ دو رنجر در خیر خانه و قاری محاذ هم آمده بود که کارها را ختم کردیم.ة

عبدالرحمان یکی دیگر از سرکرده گان این گروه که امام یک مسجد و نیز آموزگار یک مدرسه است، جوانان را برای انجام قتل ها و انفجار ها معرفی کرده است وی به نگه داری و توزیع مواد انفجاری و جنگ افزار نیز اعتراف می کند.

عبدالرحمن، متهم به دست داشتن در قتل های هدفمندانه گفت:«اینها را به این خاطر معرفی کرده بودم که در قیادت قاری عبدالشکور اینها انفجارات را انجام دهند و ترور ها را انجام دهند.»

این اعترافات نشان می دهند که چند تن از این جوانان که دانش آموزان مدرسه استند، به رهبری عبدالصبور چندین انفجار را انجام داده اند.

حکمت الله  متهم دیگر گفت:«یک موتر سارنوال را انفجار دادیم یکی در گلبته ساحه انفجار دادیم یک موتر دولتی را انفجار دادیم.»

محمود، متهم گفت:«چهار انفجار را انجام دادم یکی مه کردم که با من قاری الیاس قاری ناصر و عبدالرحمن بود.»

عوض خان، متهم دیگر گفت:«دو رنجر بود  یکی موتر خان پاچا.»

خانواده یما سیاوش بر بررسی های جدی چگونه گی قتل فرزندشان از سوی یک نهاد معتبر تاکید می ورزد.

داوود سیاوش  پدر یما سیاوش گفت:«آغا را به من از کمره نشان بته چرا موتری که جی پی آر اس داشت به جای که به کریمنال تخنیک روان کنی به گمرک روان کردی.»

وزارت امور داخله می گوید که چند ماه پیش یک تن در پیوند به دست داشتن در قتل یما سیاوش گرفتار شده بود و بر بنیاد اعترافات وی این ده تن گرفتار شده اند.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله گفت:«اینها طالبان استند با وجودی که مستقیم مسوولیت نمی گیرند اما کار طالبان است.»

وزارت امور دخله این گروه ده نفری را وابسته به طالبان میداند؛ اما طالبان گرفتاری افراد شان را رد می‌کنند.  

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره