تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تقویت صنعت گردشگری در افغانستان

برای احیای صنعت فراموش شده گردشگری در کشور وزارت اطلاعات و فرهنگ انستیتیوت توریزم و هوتل داری را گشوده‌است.

این انستیتوت از دوسال بدینسو به گونۀ مستقیم از طریق آزمون کانکور دانشجو جذب می‌کند و در بخش رهنمای گردشگری و هوتل داری جوانان را آموزش می‌دهد.

این انستیتوت به جای مکتبی گشوده شده‌است که تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی، به نام هوتل داری در کابل فعال بود و فارغان این مکتب در هوتل هایی که گردشگران خارجی در آنها رفت و آمد داشتند جذب می‌شدند.

انستیتوت توریزم و هوتل داری با دوسال فعالیت تاکنون ساختمان ندارد و حالا در یکی از سه صنف آموزشی آن هشت دانشجو مصروف آموزش استند که از طریق آزمون کانکور به این رشته تازه در تحصیلات نیمه عالی کشور، جذب شده‌اند.

فاطمه مصلح، یک دانشجو در این باره گفت:«همی انگیزه ره مه از تلویزیون گرفتم و کسای که سفر میکردند، وقتی که مه شامل امتحان کانکور شدم، دیدم که یک رشته اینجه هم است، خوشبختانه همی رشته را انتخاب کردم و کامیاب شدم.» 

تازه‌گی این رشته و آگاهی اندک جوانان درباره صنعت گردشگری سبب شده‌اند که در آزمون کانکور دو سال گذشته جوانان انگشت شماری رشته توریزم و هوتل‌داری را انتخاب کنند.

محمد نبی گران فرمولی، دانش آموز دیگر در این باره گفت:«افغانسان در بیست سال اگه در توریزم اگر سابقا شروع میشد فعلا یک منبع بزرگ عایداتی به خود کشور هم بود، همچنان کشور ما یک دید بدی که کشورها داره—یک دید بسیار مثبت نسبت به کشور ما پیدا میشد.»

در این انستیتوت برای دوسال رهنمای گردشگری و هوتل‌داری آموزش داده می شود و نیز این نهاد مسوول است که در میان شهروندان در باره توسعه گردشگری آگاهی دهی بکند. زیرا ادامه ناامنی‌ها در سه دهه گذشته سبب فراموشی این صنعت شده است.

حارث نایاب، استاد انستیتوت گفت:«بری یک سیاح، بری یک توریست وقتی که یکجا تشریف میاره، مهم ترین امکاناتی که برای شان باید مهیا داشته باشیم بخش هوتل داری است.»

این انستیتوت بیست‌و‌هفت کارمند دارد و دفتر مرکزی آن در کابل است و قرار است بخش‌های آموزشی را در بدخشان و بامیان از ولایت‌های سیاحتی کشور نیز ایجاد بکند.

رامین عتیق زاده، رییس انستیتوت توریزم و هوتل‌ داری گفت:«بعد از چهل الی پنجاه سال این انستیتیوت دوباره به فعالیت آغاز کرد البته با رویکرد تغییر البته د او وقت مکتب هوتل داری بود، اما مربوط یک اداره دگه میشد، وزارت معارف بود فکر میکنم، ولی باتوجه به اهمیت موضوع ما دوباره ای انسیتیوت را تاسیس کردیم.»

در زمان ریاست‌جمهوری محمد داوود خان تا،١٢٠هزار گردشگر خارجی تنها از بامیان دیدن می کردند و پس از کشاورزی، گردشگری دومين منبع درآمد افغانستان بود. با آن که اکنون صنعت گردشگری جایگاه گذشته‌اش را ندارد، به نظر می سد که تلاش‌ها برای احیای دوباره این صنعت آغاز گردیده اند.

تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تقویت صنعت گردشگری در افغانستان

تازه‌گی این رشته و آگاهی اندک جوانان درباره صنعت گردشگری سبب شده‌اند که در آزمون کانکور دو سال گذشته جوانان انگشت شماری رشته توریزم و هوتل‌داری را انتخاب کنند.

Thumbnail

برای احیای صنعت فراموش شده گردشگری در کشور وزارت اطلاعات و فرهنگ انستیتیوت توریزم و هوتل داری را گشوده‌است.

این انستیتوت از دوسال بدینسو به گونۀ مستقیم از طریق آزمون کانکور دانشجو جذب می‌کند و در بخش رهنمای گردشگری و هوتل داری جوانان را آموزش می‌دهد.

این انستیتوت به جای مکتبی گشوده شده‌است که تا پیش از آغاز جنگ‌های داخلی، به نام هوتل داری در کابل فعال بود و فارغان این مکتب در هوتل هایی که گردشگران خارجی در آنها رفت و آمد داشتند جذب می‌شدند.

انستیتوت توریزم و هوتل داری با دوسال فعالیت تاکنون ساختمان ندارد و حالا در یکی از سه صنف آموزشی آن هشت دانشجو مصروف آموزش استند که از طریق آزمون کانکور به این رشته تازه در تحصیلات نیمه عالی کشور، جذب شده‌اند.

فاطمه مصلح، یک دانشجو در این باره گفت:«همی انگیزه ره مه از تلویزیون گرفتم و کسای که سفر میکردند، وقتی که مه شامل امتحان کانکور شدم، دیدم که یک رشته اینجه هم است، خوشبختانه همی رشته را انتخاب کردم و کامیاب شدم.» 

تازه‌گی این رشته و آگاهی اندک جوانان درباره صنعت گردشگری سبب شده‌اند که در آزمون کانکور دو سال گذشته جوانان انگشت شماری رشته توریزم و هوتل‌داری را انتخاب کنند.

محمد نبی گران فرمولی، دانش آموز دیگر در این باره گفت:«افغانسان در بیست سال اگه در توریزم اگر سابقا شروع میشد فعلا یک منبع بزرگ عایداتی به خود کشور هم بود، همچنان کشور ما یک دید بدی که کشورها داره—یک دید بسیار مثبت نسبت به کشور ما پیدا میشد.»

در این انستیتوت برای دوسال رهنمای گردشگری و هوتل‌داری آموزش داده می شود و نیز این نهاد مسوول است که در میان شهروندان در باره توسعه گردشگری آگاهی دهی بکند. زیرا ادامه ناامنی‌ها در سه دهه گذشته سبب فراموشی این صنعت شده است.

حارث نایاب، استاد انستیتوت گفت:«بری یک سیاح، بری یک توریست وقتی که یکجا تشریف میاره، مهم ترین امکاناتی که برای شان باید مهیا داشته باشیم بخش هوتل داری است.»

این انستیتوت بیست‌و‌هفت کارمند دارد و دفتر مرکزی آن در کابل است و قرار است بخش‌های آموزشی را در بدخشان و بامیان از ولایت‌های سیاحتی کشور نیز ایجاد بکند.

رامین عتیق زاده، رییس انستیتوت توریزم و هوتل‌ داری گفت:«بعد از چهل الی پنجاه سال این انستیتیوت دوباره به فعالیت آغاز کرد البته با رویکرد تغییر البته د او وقت مکتب هوتل داری بود، اما مربوط یک اداره دگه میشد، وزارت معارف بود فکر میکنم، ولی باتوجه به اهمیت موضوع ما دوباره ای انسیتیوت را تاسیس کردیم.»

در زمان ریاست‌جمهوری محمد داوود خان تا،١٢٠هزار گردشگر خارجی تنها از بامیان دیدن می کردند و پس از کشاورزی، گردشگری دومين منبع درآمد افغانستان بود. با آن که اکنون صنعت گردشگری جایگاه گذشته‌اش را ندارد، به نظر می سد که تلاش‌ها برای احیای دوباره این صنعت آغاز گردیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره