Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مستقر شدن نیرو های 'جبهه مقاومت مردمی' اسماعیل خان در شهر هرات

نیروهای جبهه مقاومت مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان به منظور جلوگیری از وارد شدن طالبان به شهر هرات، در برخی از بخش های این شهر در کنار نیرو های امنیتی مستقر شده اند.

این نیروها که با جنگ افزار های سبک و سنگین مسلح استند، به طالبان هشدار می‌دهند که اگر به شهر هرات نزدیک شوند، نابود خواهند شد.

محمد اسماعیل خان می گوید که نیروهای جبهه مقاومت در هماهنگی با نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند.

"حکومت هم برای حفاظت از مردم و کشور مصروف تامین امنیت است. به خاطری که میان نیرو های امنیتی و جبهه مقاوت مردمی تصادمی صورت نگیرد و به گونه مشترک بتوانیم از شهر هرات به خوبی دفاع بکنیم، با همدیگر تفاهم داریم."

سید احمد، عضو جبهه مقاوت مردمی بیان داشت: :" تا یک قطره خون داشته باشم با روحیه عالی از خاک خود، از هرات و مردم خود دفاع می کنم."

عبدالشکور، عضو جبهه مقاوت مردمی گفت: "به هیچ عنوان به طالبان اجازه نمی‌دهیم که وارد شهر هرات شوند. به مردم خود اطمینان می دهیم که آرام زنده‌گی کنند."

نقش نیروهای مردمی در تامین امنیت و جلوگیری از پیش روی طالبان، حیاتی خوانده می‌شود.

معروف هروی، باشنده هرات گفت: "پس از شکل گیری بسیج مردمی در هرات امنیت نسبی در شهر هرات به میان آمده است. نسبت به هفته گذشته اکنون اوضاع بهتر است و زنده گی مردم به حالت عادی برگشته است."

ایرج فقیری، باشنده هرات بیان کرد: "برای تامین امنیت پایدار، نیازمند به همکاری مردم و حمایت آنان از نیروهای امنیتی است.

حسن مجروح، کارشناس نظامی ابراز داشت: "اگر بسیج مردمی سازماندهی و رهبری منظم داشته باشد و با سوق اداره منظم کار بکند و تحت امر شخصی نباشد، می‌تواند در قسمت دفاع از وطن و مردم بسیار موثر باشد."

در همین حال، مقام های امنیتی بادغیس می‌گویند که حمله های طالبان بر شهر قلعه نو کاهش یافته اند و نیروهای امنیتی با ایجاد کمر بند امنیتی در چهارسوی این شهر، تهدید های طالبان را کاهش داده اند.

شیر آقا الکوزی، فرمانده پولیس بادغیس گفت: "طالبان شب گذشته یک بار دیگر حمله های گسترده را بر پاسگاه موقت در کمربند امنیتی و دروازه های شهر قلعه راه اندازی کردند اما این حمله ها از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شدند و تلفات زیادی به طالبان وارد شده است."

در روزهای پسین، با افتادن ولسوالی های بیشتر حوزه غرب به دست طالبان، صدها تن از باشنده‌گان ولایت های این حوزه بر ضد طالبان بسیج شده اند.

جبهه مقاومت مردمی بخشی از این بسیج مردمی است که در حال حاضر تامین امنیت بخش هایی از شهر هرات را بر عهده دارد.

مستقر شدن نیرو های 'جبهه مقاومت مردمی' اسماعیل خان در شهر هرات

در روزهای پسین، با افتادن ولسوالی های بیشتر حوزه غرب به دست طالبان، صدها تن از باشنده‌گان ولایت های این حوزه بر ضد طالبان بسیج شده اند.

Thumbnail

نیروهای جبهه مقاومت مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان به منظور جلوگیری از وارد شدن طالبان به شهر هرات، در برخی از بخش های این شهر در کنار نیرو های امنیتی مستقر شده اند.

این نیروها که با جنگ افزار های سبک و سنگین مسلح استند، به طالبان هشدار می‌دهند که اگر به شهر هرات نزدیک شوند، نابود خواهند شد.

محمد اسماعیل خان می گوید که نیروهای جبهه مقاومت در هماهنگی با نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند.

"حکومت هم برای حفاظت از مردم و کشور مصروف تامین امنیت است. به خاطری که میان نیرو های امنیتی و جبهه مقاوت مردمی تصادمی صورت نگیرد و به گونه مشترک بتوانیم از شهر هرات به خوبی دفاع بکنیم، با همدیگر تفاهم داریم."

سید احمد، عضو جبهه مقاوت مردمی بیان داشت: :" تا یک قطره خون داشته باشم با روحیه عالی از خاک خود، از هرات و مردم خود دفاع می کنم."

عبدالشکور، عضو جبهه مقاوت مردمی گفت: "به هیچ عنوان به طالبان اجازه نمی‌دهیم که وارد شهر هرات شوند. به مردم خود اطمینان می دهیم که آرام زنده‌گی کنند."

نقش نیروهای مردمی در تامین امنیت و جلوگیری از پیش روی طالبان، حیاتی خوانده می‌شود.

معروف هروی، باشنده هرات گفت: "پس از شکل گیری بسیج مردمی در هرات امنیت نسبی در شهر هرات به میان آمده است. نسبت به هفته گذشته اکنون اوضاع بهتر است و زنده گی مردم به حالت عادی برگشته است."

ایرج فقیری، باشنده هرات بیان کرد: "برای تامین امنیت پایدار، نیازمند به همکاری مردم و حمایت آنان از نیروهای امنیتی است.

حسن مجروح، کارشناس نظامی ابراز داشت: "اگر بسیج مردمی سازماندهی و رهبری منظم داشته باشد و با سوق اداره منظم کار بکند و تحت امر شخصی نباشد، می‌تواند در قسمت دفاع از وطن و مردم بسیار موثر باشد."

در همین حال، مقام های امنیتی بادغیس می‌گویند که حمله های طالبان بر شهر قلعه نو کاهش یافته اند و نیروهای امنیتی با ایجاد کمر بند امنیتی در چهارسوی این شهر، تهدید های طالبان را کاهش داده اند.

شیر آقا الکوزی، فرمانده پولیس بادغیس گفت: "طالبان شب گذشته یک بار دیگر حمله های گسترده را بر پاسگاه موقت در کمربند امنیتی و دروازه های شهر قلعه راه اندازی کردند اما این حمله ها از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شدند و تلفات زیادی به طالبان وارد شده است."

در روزهای پسین، با افتادن ولسوالی های بیشتر حوزه غرب به دست طالبان، صدها تن از باشنده‌گان ولایت های این حوزه بر ضد طالبان بسیج شده اند.

جبهه مقاومت مردمی بخشی از این بسیج مردمی است که در حال حاضر تامین امنیت بخش هایی از شهر هرات را بر عهده دارد.

هم‌رسانی کنید