تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد مارشال دوستم از عدم فراهم‌سازی کمک به نیروهای تحت امر اش

مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید، حکومت مرکزی تاکنون به نیروهای بسیج مردمی در ولایت‌هایی که نیروهای او با طالبان می جنگند، کمک بسنده نکرده‌است.

آقای دوستم در حالی که از طالبان می‌خواهد به میز مذاکره برگردند و به گرفتن چند ولسوالی مغرور نشوند، می‌افزاید که از چند سال به این سو حکومت مرکزی مشوره‌های او را نشنیده‌است.

آقای دوستم گفت:«مورال بچا خیلی بالا است.»

دوستم می‌افزاید:«هیچ نوع توجه از طرف دولت به نیروهای که در اونجه است صورت نگرفته.»

 از سوی دیگر، عطا محمد نور، والی پیشین بلخ ساختمان تلویزیون میترا را در مزار شریف مرکز سوق و ادارۀ بسیج‌های مردمی ساخته‌است و از نیروهای وابسته به خودش می‌خواهد که در شهر بلخ گشت‌وگزار نکنند و آماده جنگ باطالبان باشند.

پس از آن که طالبان به حومه‌های شهر شبرغان رسیدند، جنبش ملی یک نشست خبری را در باره اوضاع امنیتی کشور برگزار کرد.

مارشال دوستم که به علت بیماری در ترکیه بسرمی برد در تماس تیلفونی، انتقاد می‌کند که حکومت به بسیج‌های مردمی به ویژه به نیروهای مسلح زیر امرش کمک بسنده نکرده‌است.

مارشال دوستم در حالی که حکومت مرکزی را به بی پروایی در بارۀ مشوره‌هایش به کوتاهی متهم می سازد می‌گوید که به علت بی پروایی و نبود مدیریت جنگ، ده‌ها ولسوالی به دست طالبان افتاده اند، از طالبان میخواهد که به میزمذاکره برگردند.

اعضای جنبش ملی حکومت را در توزیع امکانات امنیتی در ولایت‌ها به برخورد دوگانه متهم می سازد.

 کنشکا ترکستانی، رییس جوانان جنبش ملی اسلامی گفت:«طالبا در نخستین حضور شان در شمال افغانستان در روستاها، در قریه ها که حضور شان پر رنگ نبود و اونا با ای روحیه آماده بری جنگ نبودند باید سرکوب میشدند.»

 همزمان با این عطا محمد نور در حالی که ساختمان تلویزیون میترا را در بلخ مرکز سوق و اداره نیروهای مسلح زیرامرش ساخته‌است، خطاب به افراد مسلح اش می‌گوید که آماده دفاع و جنگ در برابر طالبان باشند.

 عطا محمد نور، جمعیت اسلامی گفت:«به امور مردم مداخله نمی کنید در امور حقوقی و قضایی مداخله نمی کنید در شهر گشت و گزار بی مورد نمی کنید در قرارگاه تان می باشین هرگاه ضرورت شد از شما استفاده میشود چی دفاع چی تعرض.»

 پیش از این حکومت از بسیج‌های مسلحانه مردمی پس از افتادن ده‌ها ولسوالی بدست طالبان پشتبانی کرد اما سخن‌گوی نیروهای نظامی حکومت گفت تا زمانی که این نیروها آموزش نبینند، به آنان امکانات نظامی داده نخواهد شد.

انتقاد مارشال دوستم از عدم فراهم‌سازی کمک به نیروهای تحت امر اش

دوستم می‌افزاید:«هیچ نوع توجه از طرف دولت به نیروهای که در اونجه است صورت نگرفته.»

Thumbnail

مارشال عبدالرشید دوستم می‌گوید، حکومت مرکزی تاکنون به نیروهای بسیج مردمی در ولایت‌هایی که نیروهای او با طالبان می جنگند، کمک بسنده نکرده‌است.

آقای دوستم در حالی که از طالبان می‌خواهد به میز مذاکره برگردند و به گرفتن چند ولسوالی مغرور نشوند، می‌افزاید که از چند سال به این سو حکومت مرکزی مشوره‌های او را نشنیده‌است.

آقای دوستم گفت:«مورال بچا خیلی بالا است.»

دوستم می‌افزاید:«هیچ نوع توجه از طرف دولت به نیروهای که در اونجه است صورت نگرفته.»

 از سوی دیگر، عطا محمد نور، والی پیشین بلخ ساختمان تلویزیون میترا را در مزار شریف مرکز سوق و ادارۀ بسیج‌های مردمی ساخته‌است و از نیروهای وابسته به خودش می‌خواهد که در شهر بلخ گشت‌وگزار نکنند و آماده جنگ باطالبان باشند.

پس از آن که طالبان به حومه‌های شهر شبرغان رسیدند، جنبش ملی یک نشست خبری را در باره اوضاع امنیتی کشور برگزار کرد.

مارشال دوستم که به علت بیماری در ترکیه بسرمی برد در تماس تیلفونی، انتقاد می‌کند که حکومت به بسیج‌های مردمی به ویژه به نیروهای مسلح زیر امرش کمک بسنده نکرده‌است.

مارشال دوستم در حالی که حکومت مرکزی را به بی پروایی در بارۀ مشوره‌هایش به کوتاهی متهم می سازد می‌گوید که به علت بی پروایی و نبود مدیریت جنگ، ده‌ها ولسوالی به دست طالبان افتاده اند، از طالبان میخواهد که به میزمذاکره برگردند.

اعضای جنبش ملی حکومت را در توزیع امکانات امنیتی در ولایت‌ها به برخورد دوگانه متهم می سازد.

 کنشکا ترکستانی، رییس جوانان جنبش ملی اسلامی گفت:«طالبا در نخستین حضور شان در شمال افغانستان در روستاها، در قریه ها که حضور شان پر رنگ نبود و اونا با ای روحیه آماده بری جنگ نبودند باید سرکوب میشدند.»

 همزمان با این عطا محمد نور در حالی که ساختمان تلویزیون میترا را در بلخ مرکز سوق و اداره نیروهای مسلح زیرامرش ساخته‌است، خطاب به افراد مسلح اش می‌گوید که آماده دفاع و جنگ در برابر طالبان باشند.

 عطا محمد نور، جمعیت اسلامی گفت:«به امور مردم مداخله نمی کنید در امور حقوقی و قضایی مداخله نمی کنید در شهر گشت و گزار بی مورد نمی کنید در قرارگاه تان می باشین هرگاه ضرورت شد از شما استفاده میشود چی دفاع چی تعرض.»

 پیش از این حکومت از بسیج‌های مسلحانه مردمی پس از افتادن ده‌ها ولسوالی بدست طالبان پشتبانی کرد اما سخن‌گوی نیروهای نظامی حکومت گفت تا زمانی که این نیروها آموزش نبینند، به آنان امکانات نظامی داده نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره