تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده‌گان مجلس: وضعیت کنونی ناشی از ضعف در وزارت دفاع است

کمیسیون‌های دفاعی مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا، مدیریت و کارکردهای ضعیف در رهبری یک سال گذشته وزارت دفاع ملی را یکی از علت‌های افتادن مرکزهای بیش از دوصد ولسوالی به دست طالبان می‌دانند.

رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا می‌گوید که غیابت هفت ماهۀ وزیر پیشین دفاع ملی یکی ازچالش‌ها در رهبری وزارت دفاع ملی بوده‌است که سبب وخامت اوضاع امنیتی گردید.

اما وزارت دفاع ملی ازکارکردهای این وزارت  دفاع می‌کند.

افغانستان دریک سال پسین گواه تحولات کلان امنیتی بوده‌است.

طالبان برای این فصل جنگ آماده‌گی گرفته بودند و توانستند که با حمله‌های بی پیشینه، همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای خارجی ، مراکز بیش از ۲۰۰ ولسوالی را بگیرند.

اما رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا می‌گوید در زمان حساسی که ارتش نیاز به سر و سامان دادن بیشتری  داشت، اسدالله خالد وزیر پیشین دفاع ملی هفت ماه به دور از وظیفه اش بوده واین  یکی از علت‌های بدتر شدن اوضاع  امنیتی بوده‌است.

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا گفت:«نبود هفت ماهه وزیر دفاع آن هم در حالت سخت جنگی، تمامی مشکلات پیش آمده از همو وقت شروع شد و دیدیم که بدون مقاومت بیشتر ولسوالی‌ها به دست طالبان افتادند.»
 
ارتش امریکا پیش از اعلام رسمی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سطح لواها و کندک‌ها نیز مشاورانی داشت و پس از این اعلام، به یکباره‌گی میدان را به افغانان جاگذاشتند.

این عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که جنرال اسکات میلر، فرمانده پیشین نیروهای خارجی در افغانستان همواره مخالف برکناری اسدالله خالد میشد و از همین رو، وزارت دفاع ملی در هفت ماه نبود آقای خالد با چالش‌ها گرفتار شد.

علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گاناینان مداخله بسیار جدی در قسمت عزل و نصب افراد و اشخاص در قول اردوها و در راس وزارت دفاع ملی داشتند.»

اما وزارت دفاع ملی ازکارکردهای این وزارت دریک سال گذشته دفاع می‌کند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«ارتش برای دفاع در هر بخشی از کشور آماده استند و پیشرفت هایی که در بخش هایی از کشور در میدان های جنگ به میان آمده است نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص ارتش بوده‌است.»

نزدیک به دوماه می شود که بسم الله محمدی به حیث نامزد وزیردفاع  ملی گماشته شده‌است.

در نبود اسدالله خالد، یاسین ضیا که همزمان رییس ستاد ارتش نیز بود رهبری وزارت دفاع ملی را بر عهده داشت و نزدیک به دوماه می شود که ولی محمد احمدزی همچون رییس ستاد ارتش گماشته شده‌است.

نماینده‌گان مجلس: وضعیت کنونی ناشی از ضعف در وزارت دفاع است

طالبان برای این فصل جنگ آماده‌گی گرفته بودند و توانستند که با حمله‌های بی پیشینه، همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای خارجی ، مراکز بیش از دو صد ولسوالی را بگیرند.

Thumbnail

کمیسیون‌های دفاعی مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا، مدیریت و کارکردهای ضعیف در رهبری یک سال گذشته وزارت دفاع ملی را یکی از علت‌های افتادن مرکزهای بیش از دوصد ولسوالی به دست طالبان می‌دانند.

رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا می‌گوید که غیابت هفت ماهۀ وزیر پیشین دفاع ملی یکی ازچالش‌ها در رهبری وزارت دفاع ملی بوده‌است که سبب وخامت اوضاع امنیتی گردید.

اما وزارت دفاع ملی ازکارکردهای این وزارت  دفاع می‌کند.

افغانستان دریک سال پسین گواه تحولات کلان امنیتی بوده‌است.

طالبان برای این فصل جنگ آماده‌گی گرفته بودند و توانستند که با حمله‌های بی پیشینه، همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای خارجی ، مراکز بیش از ۲۰۰ ولسوالی را بگیرند.

اما رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا می‌گوید در زمان حساسی که ارتش نیاز به سر و سامان دادن بیشتری  داشت، اسدالله خالد وزیر پیشین دفاع ملی هفت ماه به دور از وظیفه اش بوده واین  یکی از علت‌های بدتر شدن اوضاع  امنیتی بوده‌است.

هاشم الکوزی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا گفت:«نبود هفت ماهه وزیر دفاع آن هم در حالت سخت جنگی، تمامی مشکلات پیش آمده از همو وقت شروع شد و دیدیم که بدون مقاومت بیشتر ولسوالی‌ها به دست طالبان افتادند.»
 
ارتش امریکا پیش از اعلام رسمی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سطح لواها و کندک‌ها نیز مشاورانی داشت و پس از این اعلام، به یکباره‌گی میدان را به افغانان جاگذاشتند.

این عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که جنرال اسکات میلر، فرمانده پیشین نیروهای خارجی در افغانستان همواره مخالف برکناری اسدالله خالد میشد و از همین رو، وزارت دفاع ملی در هفت ماه نبود آقای خالد با چالش‌ها گرفتار شد.

علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گاناینان مداخله بسیار جدی در قسمت عزل و نصب افراد و اشخاص در قول اردوها و در راس وزارت دفاع ملی داشتند.»

اما وزارت دفاع ملی ازکارکردهای این وزارت دریک سال گذشته دفاع می‌کند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«ارتش برای دفاع در هر بخشی از کشور آماده استند و پیشرفت هایی که در بخش هایی از کشور در میدان های جنگ به میان آمده است نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی به خصوص ارتش بوده‌است.»

نزدیک به دوماه می شود که بسم الله محمدی به حیث نامزد وزیردفاع  ملی گماشته شده‌است.

در نبود اسدالله خالد، یاسین ضیا که همزمان رییس ستاد ارتش نیز بود رهبری وزارت دفاع ملی را بر عهده داشت و نزدیک به دوماه می شود که ولی محمد احمدزی همچون رییس ستاد ارتش گماشته شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره