Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۲۰ تن در دو رویداد ترافیکی در لغمان

دردو رویداد ترافیکی درشاهراه کابل جلال آباد ۲۰ تن جان باختند و نزدیک به ۲۰ تن دیگر زخمی شده اند.

اسد الله دولت زی سخنگوی والی لغمان می گوید که رویداد نخست ناوقت دیشب هنگامی رخ داد که یک موتر کاستر با یک موتر سراچه درممنطقه نارنج باغ ولسوالی قرغه یی لغمان باهم برخورد کردند که درنتیجه هشت تن جان باختند و ده تن دیگر زخم برداشته اند.

او می افزاید که رویداد دومی صبح امروز  درمنطقه عزیز خان کس ولسوالی قرغه یی هنگامی رخ داد که دو موترسراچه باهم برخورد کردند ودرنتیجه دوازده تن جان باختند و هشت تن دیگر زخمی شده اند.

به گفته او درمیان قربانیان این رویداد زنان وکودکان نیز شامل اند.

جان باختن ۲۰ تن در دو رویداد ترافیکی در لغمان

سخنگوی والی لغمان می‌گوید که یکی از این رویدادها ناوقت شب گذشته و رویداد دیگر بامداد شنبه رخ داد.

Thumbnail

دردو رویداد ترافیکی درشاهراه کابل جلال آباد ۲۰ تن جان باختند و نزدیک به ۲۰ تن دیگر زخمی شده اند.

اسد الله دولت زی سخنگوی والی لغمان می گوید که رویداد نخست ناوقت دیشب هنگامی رخ داد که یک موتر کاستر با یک موتر سراچه درممنطقه نارنج باغ ولسوالی قرغه یی لغمان باهم برخورد کردند که درنتیجه هشت تن جان باختند و ده تن دیگر زخم برداشته اند.

او می افزاید که رویداد دومی صبح امروز  درمنطقه عزیز خان کس ولسوالی قرغه یی هنگامی رخ داد که دو موترسراچه باهم برخورد کردند ودرنتیجه دوازده تن جان باختند و هشت تن دیگر زخمی شده اند.

به گفته او درمیان قربانیان این رویداد زنان وکودکان نیز شامل اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره