Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک کمیته برای از میان برداشتن چالش ها در امتداد خط دیورند

امارت اسلامی می گوید که کمیته یی را از بهر از میان برداشتن چالش ها در امتداد خط دیورند ایجاد خواهد کرد. امارت اسلامی می افزاید که این کمیته متشکل از وزارت های گونه گون خواهد بود.

این کمیته پس از سفر هیات بلند پایه پاکستانی به کابل ایجاد میشود.

مشاور امنیت ملی عمران خان نخست وزیر پاکستان پس از یک دیدار دو روزه عصر روز یک شنبه کابل را به مقصد اسلام آباد ترک کرد.

معید یوسف، در پایان سفر دو روزه اش به کابل از پیشنهاد اسلام آباد به امارت اسلامی در باره کمک های آموزشی و بلند بردن ظرفیت ها در زمینه های گونه گون سخن می زند.

در همین حال وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده است که هر دو طرف توافق کرده اند تا کارشیوه یی را برای افزایش سهولت ها در بخش های مرزی ایجاد کنند.

در اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان، آمده است:«پاکستان برای افزایش ظرفیت ها در بخش‌های گونه گون از جمله بهداشت، آموزش، بانکداری، گمرک ها، راه‌ آهن، هوانوردی و بخش های دیگر به افغانستان پیشنهاد همکاری داده است.»

از سوی هم سفیر پاکستان در کابل دیدار معید یوسف را از افغانستان سودمند می داند. 

پس از دیدار این هیات پاکستانی از کابل در نشست اداری ریاست الوزراء به رهبری عبدالسلام حنفی، در باره ایجاد یک کمیته متشکل از وزارت‌ های گونه‌گون برای رسیده گی به چالش ها در امتداد خط دیورند توافق شد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هدف از تشکیل کمیته برای حل مشکلات در امتداد خط دیورند رسیده گی به مسایل امنیتی است که اگر خدا ناخواسته در آینده رخ می‌دهد یا در گذشته هرازگاهی رخ داده است، آن مسایل از روی تفاهم حل شوند.»

اما آگاهان مسایل سیاسی و نظامی در باره چگونه گی ایجاد این کمیته دیدگاه های گونه گون دارند.

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«ما باید کمیته را ایجاد می‌کردیم که فعلاً این کمیته برای از بین بردن این سیم خاردار و ... کار می‌کرد بناً این موضوع است که به ایجاد کمیته‌ها حل و فصل نمی‌گردد. و در این مورد باید افغان‌های این سو و آن سوی خط تصمیم بگیرند.»

حصارکشی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند بار ها با واکنش افغانستان رو به رو شده است.

در ماه های پسین نوارهای تصویری از چند بخش خط دیورند در رسانه های اجتماعی پخش شده اند که نشان می دهند نیروهای امارت اسلامی مانع ایجاد سیم خاردار در امتداد این خط می شوند.

ایجاد یک کمیته برای از میان برداشتن چالش ها در امتداد خط دیورند

در ماه های پسین نوارهای تصویری از چند بخش خط دیورند در رسانه های اجتماعی پخش شده اند که نشان می دهند نیروهای امارت اسلامی مانع ایجاد سیم خاردار در امتداد این خط می شوند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می گوید که کمیته یی را از بهر از میان برداشتن چالش ها در امتداد خط دیورند ایجاد خواهد کرد. امارت اسلامی می افزاید که این کمیته متشکل از وزارت های گونه گون خواهد بود.

این کمیته پس از سفر هیات بلند پایه پاکستانی به کابل ایجاد میشود.

مشاور امنیت ملی عمران خان نخست وزیر پاکستان پس از یک دیدار دو روزه عصر روز یک شنبه کابل را به مقصد اسلام آباد ترک کرد.

معید یوسف، در پایان سفر دو روزه اش به کابل از پیشنهاد اسلام آباد به امارت اسلامی در باره کمک های آموزشی و بلند بردن ظرفیت ها در زمینه های گونه گون سخن می زند.

در همین حال وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرده است که هر دو طرف توافق کرده اند تا کارشیوه یی را برای افزایش سهولت ها در بخش های مرزی ایجاد کنند.

در اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان، آمده است:«پاکستان برای افزایش ظرفیت ها در بخش‌های گونه گون از جمله بهداشت، آموزش، بانکداری، گمرک ها، راه‌ آهن، هوانوردی و بخش های دیگر به افغانستان پیشنهاد همکاری داده است.»

از سوی هم سفیر پاکستان در کابل دیدار معید یوسف را از افغانستان سودمند می داند. 

پس از دیدار این هیات پاکستانی از کابل در نشست اداری ریاست الوزراء به رهبری عبدالسلام حنفی، در باره ایجاد یک کمیته متشکل از وزارت‌ های گونه‌گون برای رسیده گی به چالش ها در امتداد خط دیورند توافق شد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هدف از تشکیل کمیته برای حل مشکلات در امتداد خط دیورند رسیده گی به مسایل امنیتی است که اگر خدا ناخواسته در آینده رخ می‌دهد یا در گذشته هرازگاهی رخ داده است، آن مسایل از روی تفاهم حل شوند.»

اما آگاهان مسایل سیاسی و نظامی در باره چگونه گی ایجاد این کمیته دیدگاه های گونه گون دارند.

احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«ما باید کمیته را ایجاد می‌کردیم که فعلاً این کمیته برای از بین بردن این سیم خاردار و ... کار می‌کرد بناً این موضوع است که به ایجاد کمیته‌ها حل و فصل نمی‌گردد. و در این مورد باید افغان‌های این سو و آن سوی خط تصمیم بگیرند.»

حصارکشی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند بار ها با واکنش افغانستان رو به رو شده است.

در ماه های پسین نوارهای تصویری از چند بخش خط دیورند در رسانه های اجتماعی پخش شده اند که نشان می دهند نیروهای امارت اسلامی مانع ایجاد سیم خاردار در امتداد این خط می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره