Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: تا آخر فصل بهار ۲۵۰۰ نهال در کابل غرس می‌کنیم

در ادامه کارازار نهال شانی در کابل، وزارت زراعت می‌گوید که در نظر دارند تا آخر فصل بهار سال آینده، دوصد و پنجا هزار نهال را در سراسر کابل غرس کند.

معین این وزارت از شهروندان نیز می خواهد که در سرسبزی و نگهداری از نهال‌های زینتی در کشور سهم بگیرند.

معین این وزارت می‌گوید که بیش از هشتاد درصد اقتصاد افغانستان، وابسته به زراعت است و آنان می‌کوشند تا به چالش‌های کشاوزی در کشور رسیده‌گی کنند.

فضل باری فضلی، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری گفت: «ما برای تمام هموطنان ما اطمینان می‌دهیم که از تمام امکانات موجود خود در بخش باغداری، مالداری و در بخش زراعت برای خدمت به آنها استفاده می‌کنیم.»

عبید الله حقانی، رییس زراعت کابل گفت: «ما از نهادهای خیریه و موسسات می‌خواهیم که با مردم کابل که با ناداری روبرو اند کمک و همکاری کنند تا مردم به پای خود ایستاده شودند.»ندامحمد ندیم، والی کابل گفت: «برای تمام افغان‌ها توسعه من این است که برای آبادی و سرسبزی افغانستان یکجا سهم بگیرند.»

از سویی هم، شهروندان کشور این کار وزارت زراعت را می‌ستایند و می‌گویند که شهرداری کابل باید در نگهداری و آبیاری این نهال‌ها توجه جدی داشته باشد.

عبد الغفار باوری، باشنده کابل گفت: «ما این مراسم که امروز از سوی وزارت زراعت صورت گرفت این بخاطر سرسبزی مملکت است.»

این در حالیست که همه ساله بیش از یک میلیون نهال در سراسر کابل از سوی نهادهای گونه‌گون، غرس می‌شوند، اما برخی از نهال‌ها از بهر آبیاری نشدن می‌خشکند.

مسوولان: تا آخر فصل بهار ۲۵۰۰ نهال در کابل غرس می‌کنیم

معین این وزارت از شهروندان نیز می خواهد که در سرسبزی و نگهداری از نهال‌های زینتی در کشور سهم بگیرند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه کارازار نهال شانی در کابل، وزارت زراعت می‌گوید که در نظر دارند تا آخر فصل بهار سال آینده، دوصد و پنجا هزار نهال را در سراسر کابل غرس کند.

معین این وزارت از شهروندان نیز می خواهد که در سرسبزی و نگهداری از نهال‌های زینتی در کشور سهم بگیرند.

معین این وزارت می‌گوید که بیش از هشتاد درصد اقتصاد افغانستان، وابسته به زراعت است و آنان می‌کوشند تا به چالش‌های کشاوزی در کشور رسیده‌گی کنند.

فضل باری فضلی، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری گفت: «ما برای تمام هموطنان ما اطمینان می‌دهیم که از تمام امکانات موجود خود در بخش باغداری، مالداری و در بخش زراعت برای خدمت به آنها استفاده می‌کنیم.»

عبید الله حقانی، رییس زراعت کابل گفت: «ما از نهادهای خیریه و موسسات می‌خواهیم که با مردم کابل که با ناداری روبرو اند کمک و همکاری کنند تا مردم به پای خود ایستاده شودند.»ندامحمد ندیم، والی کابل گفت: «برای تمام افغان‌ها توسعه من این است که برای آبادی و سرسبزی افغانستان یکجا سهم بگیرند.»

از سویی هم، شهروندان کشور این کار وزارت زراعت را می‌ستایند و می‌گویند که شهرداری کابل باید در نگهداری و آبیاری این نهال‌ها توجه جدی داشته باشد.

عبد الغفار باوری، باشنده کابل گفت: «ما این مراسم که امروز از سوی وزارت زراعت صورت گرفت این بخاطر سرسبزی مملکت است.»

این در حالیست که همه ساله بیش از یک میلیون نهال در سراسر کابل از سوی نهادهای گونه‌گون، غرس می‌شوند، اما برخی از نهال‌ها از بهر آبیاری نشدن می‌خشکند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره