Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از وضعیت بازمانده‌گان قربانیان جنگ در افغانستان

رییس مرکز علمی تبیان اوضاع زنده گی باز مانده گان قربانیان جنگ را در کشور نگران کننده میداند. وی در نشست «یاد بود از شهیدان اهل تشیع» می‌گوید که خانواده های بیساری از شهیدان جنگ‌های پسین در کشور در وضعيت بد اقتصادی بسر می برند و نیاز جدی به پشتیبانی دراند.

وی تاکید می ورزد که بازمانده گان قربانیان جنگ‌های افغانستان به حمایت مادی و معنوی حکومت فعلی نیاز دارند و به این خانواده‌ها باید رسیده‌گی شود.

حسینی مزاری، رییس مرکز علمی تبیان، گفت: «در جامعه‌یی مثل افغانستان، خانواده شهدا، خانواده‌های مظلوم می‌باشند، نباید جان‌بازان ما جانبازان محروم و مظلوم باشند، نباید خانواده‌های این عزیزان و فرزندان شان ذلت ببینند.»

محمد امین زاهد، مسوول بخش شهدا و ایثار گران مرکز علمی تبیان، می گوید: «حکومت باید تمام خانواده‌های شهدا را از سرمایه ملی کشور باید تامین کند تا نیاز به دیگران نداشته باشد، اما ما هم در قبال خانواده‌های شهدا به عنوان قشر جامعه مسوولیت داریم که باید مسوولیت خود را ادا کنیم.»

در همین حال خانواده های قربانیان جنگ‌های پسین می‌گویند که نیاز جدی به کمک های بشری دارند و از امارت اسلامی میخواهند که به آنان کمک کند.

منیره هاشمی، از بسته گان شهیدان، گفت: «خانواده‌های شهدا چون اکثریت شان سرپرست و نان‌آور شان را از دست داده اند و خیلی با وضعیت دشواری روبرو استند.»

فاطمه ابراهیمی، از بسته گان شهیدان، می گوید: «از حکومت فعلی که تازه آمده ما این خواهش را داریم خون که آنها در این وطن ریخته اند پایمال نشود.»

مرکز علمی تبیان پیش از این نیز در چنین نشستی از امارت اسلامی و نهاد های مدد رسان خواسته است که به خانواده های قربانیان جنگ‌های پسین رسیده‌گی نمایند.

نگرانی از وضعیت بازمانده‌گان قربانیان جنگ در افغانستان

در همین حال خانواده های قربانیان جنگ‌های پسین می‌گویند که نیاز جدی به کمک های بشری دارند و از امارت اسلامی میخواهند که به آنان کمک کند.

تصویر بندانگشتی

رییس مرکز علمی تبیان اوضاع زنده گی باز مانده گان قربانیان جنگ را در کشور نگران کننده میداند. وی در نشست «یاد بود از شهیدان اهل تشیع» می‌گوید که خانواده های بیساری از شهیدان جنگ‌های پسین در کشور در وضعيت بد اقتصادی بسر می برند و نیاز جدی به پشتیبانی دراند.

وی تاکید می ورزد که بازمانده گان قربانیان جنگ‌های افغانستان به حمایت مادی و معنوی حکومت فعلی نیاز دارند و به این خانواده‌ها باید رسیده‌گی شود.

حسینی مزاری، رییس مرکز علمی تبیان، گفت: «در جامعه‌یی مثل افغانستان، خانواده شهدا، خانواده‌های مظلوم می‌باشند، نباید جان‌بازان ما جانبازان محروم و مظلوم باشند، نباید خانواده‌های این عزیزان و فرزندان شان ذلت ببینند.»

محمد امین زاهد، مسوول بخش شهدا و ایثار گران مرکز علمی تبیان، می گوید: «حکومت باید تمام خانواده‌های شهدا را از سرمایه ملی کشور باید تامین کند تا نیاز به دیگران نداشته باشد، اما ما هم در قبال خانواده‌های شهدا به عنوان قشر جامعه مسوولیت داریم که باید مسوولیت خود را ادا کنیم.»

در همین حال خانواده های قربانیان جنگ‌های پسین می‌گویند که نیاز جدی به کمک های بشری دارند و از امارت اسلامی میخواهند که به آنان کمک کند.

منیره هاشمی، از بسته گان شهیدان، گفت: «خانواده‌های شهدا چون اکثریت شان سرپرست و نان‌آور شان را از دست داده اند و خیلی با وضعیت دشواری روبرو استند.»

فاطمه ابراهیمی، از بسته گان شهیدان، می گوید: «از حکومت فعلی که تازه آمده ما این خواهش را داریم خون که آنها در این وطن ریخته اند پایمال نشود.»

مرکز علمی تبیان پیش از این نیز در چنین نشستی از امارت اسلامی و نهاد های مدد رسان خواسته است که به خانواده های قربانیان جنگ‌های پسین رسیده‌گی نمایند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره