Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستایش از ممنوعیت کِشت کوکنار در افغانستان

ممنوعیت کِشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از سوی امارت اسلامی با واکنش های داخلی و خارجی رو به رو شده است.

سفارت امریکا برای افغانستان و سازمان همکاری های کشورهای اسلامی، ممنوعیت کِشت کوکنار را در افغانستان می ستایند اما از امارت اسلامی میخواهند که فرمان ممنوعیت کِشت کوکنار را در افغانستان به گونه کامل عملی بسازد.

ایران نیز از این کار امارت اسلامی ستایش کرده است.

ایان مک کری، شارژ دافیر امریکا برای افغانستان، گفت:«غیر قانونی شمردن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان یک گام مثبت بوده اما اجرای آن کلیدی خواهد بود. این گام داشتن زراعت سالم موثر و قانونی، اقتصاد افغانستان و در نهایت افغانان را کمک خواهد کرد.»

در همین حال سازمان همکاری های کشورهای اسلامی می گوید که پس از این تصمیم، جهان کمک های بشری را به افغانستان بیشتر بسازد.

ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت: «موجودیت سی میلیون معتاد در منطقه و سه میلیون معتاد در داخل افغانستان یک فشار و تقاضای برای این خواهد بود که کِشت کوکنار در افغانستان ادامه پیدا کند بنا براین هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تطبیق این فرمان نخواهد بود.»

در این میان کشاورزان کشور می‌گویند که آنان به علت چالش های اقتصادی ناچار شده اند که دست به کِشت کوکنار بزنند. 

بورجان، کشاورز، گفت: «اگر کسی قرض دار باشد و یا کدام تجارت داشته باشد، آن را می‌تواند که توسط فروش و کِشت کوکنار انجام بدهد و این یک کِشت بسیار سودمند است و این سرمایه افغانستان است.»

محمدخان، کشاورز، گفت: «مردم مواد مخدر را به خاطر این کشت و تولید میکنند که فقیر هستند. به جز کِشت کوکنار دیگر چیزی ندارند و این یک کِشت آماده است؛ این پولی است که دفعتاً ما می توانیم از آن استفاده کنیم.»

عرفان الله، کشاورز، گفت: «کِشت کوکنار به مردم پول دار و سرمایه دار بسیار فایده میرساند و مردم فقیر هم که کشت کنند آنان را هم پیسه دار می‌سازد.»

از سوی هم امارت اسلامی می‌گوید که می کوشند تا شغل های مناسب را همچون بدیل برای کشاورزان فراهم بسازند. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«تلاش می‌کنیم تا در بخش کِشت و اشتغال‌زایی بدیل بوجود بیاید و در تطبیق پروژه‌ها نیز تلاش خواهد شد.»

حکومت سرپرست امارت اسلامی به روز یکشبنه، کشت، برداشت، قاچاق، تولید و کارگیری از هر گونه مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد.

ستایش از ممنوعیت کِشت کوکنار در افغانستان

حکومت سرپرست امارت اسلامی به روز یکشبنه، کشت، برداشت، قاچاق، تولید و کارگیری از هر گونه مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد.

تصویر بندانگشتی

ممنوعیت کِشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از سوی امارت اسلامی با واکنش های داخلی و خارجی رو به رو شده است.

سفارت امریکا برای افغانستان و سازمان همکاری های کشورهای اسلامی، ممنوعیت کِشت کوکنار را در افغانستان می ستایند اما از امارت اسلامی میخواهند که فرمان ممنوعیت کِشت کوکنار را در افغانستان به گونه کامل عملی بسازد.

ایران نیز از این کار امارت اسلامی ستایش کرده است.

ایان مک کری، شارژ دافیر امریکا برای افغانستان، گفت:«غیر قانونی شمردن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان یک گام مثبت بوده اما اجرای آن کلیدی خواهد بود. این گام داشتن زراعت سالم موثر و قانونی، اقتصاد افغانستان و در نهایت افغانان را کمک خواهد کرد.»

در همین حال سازمان همکاری های کشورهای اسلامی می گوید که پس از این تصمیم، جهان کمک های بشری را به افغانستان بیشتر بسازد.

ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت: «موجودیت سی میلیون معتاد در منطقه و سه میلیون معتاد در داخل افغانستان یک فشار و تقاضای برای این خواهد بود که کِشت کوکنار در افغانستان ادامه پیدا کند بنا براین هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تطبیق این فرمان نخواهد بود.»

در این میان کشاورزان کشور می‌گویند که آنان به علت چالش های اقتصادی ناچار شده اند که دست به کِشت کوکنار بزنند. 

بورجان، کشاورز، گفت: «اگر کسی قرض دار باشد و یا کدام تجارت داشته باشد، آن را می‌تواند که توسط فروش و کِشت کوکنار انجام بدهد و این یک کِشت بسیار سودمند است و این سرمایه افغانستان است.»

محمدخان، کشاورز، گفت: «مردم مواد مخدر را به خاطر این کشت و تولید میکنند که فقیر هستند. به جز کِشت کوکنار دیگر چیزی ندارند و این یک کِشت آماده است؛ این پولی است که دفعتاً ما می توانیم از آن استفاده کنیم.»

عرفان الله، کشاورز، گفت: «کِشت کوکنار به مردم پول دار و سرمایه دار بسیار فایده میرساند و مردم فقیر هم که کشت کنند آنان را هم پیسه دار می‌سازد.»

از سوی هم امارت اسلامی می‌گوید که می کوشند تا شغل های مناسب را همچون بدیل برای کشاورزان فراهم بسازند. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«تلاش می‌کنیم تا در بخش کِشت و اشتغال‌زایی بدیل بوجود بیاید و در تطبیق پروژه‌ها نیز تلاش خواهد شد.»

حکومت سرپرست امارت اسلامی به روز یکشبنه، کشت، برداشت، قاچاق، تولید و کارگیری از هر گونه مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره