Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پشتیبانی امریکا و کشورهای اسلامی از آموزش دختران در افغانستان

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان و دختران افغانستان بر حق آموزش برای دختران در افغانستان تاکید می ورزد. رینا امیری در توییت های نگاشته است که در دیدار اش با شماری از سفیران کشور های اسلامی، توافق شده است که جهان اسلام از حقوق زنان و دختران در افغانستان دفاع کند.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران افغانستان، گفت:«توافق شد تا جهان اسلام باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان دفاع کند. سیاست های طالبان که دختران و زنان را از آموزش و کار کردن بدور مانده اند در هیچ کشوری که اکثریت مسلمانان را دارد دیده نمی شود.»

در همین حال برخی از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم، می گویند که برای رفتن به مکتب لحظه شماری می کنند.

صفیه یکی از دانش آموزان صنف یازده مکتب، گفت:«در عید امسال ما منتظر بودیم که امارت اسلامی برای ما مژده آغاز شدن مکتب ها را بدهد اما متاسفانه تا حالا خبری نیست.»

از سوی هم برخی از فعالان عرصه حقوق بانوان در افغانستان در این باره دیدگاه های دارند.

نویده خراسانی که فعال عرصه حقوق زنان است میگوید:«از هر نشست و تلاشی که بخاطر بازگشایی مکتب های دختران صورت می گیرد استقبال می کنیم؛کشورهای اسلامی تاثیر مستقیم بالای طالبان دارند چون آنان منبع خود دین اسلام را میدانند.»

مریم معروف آروین فعال در عرصه حقوق زنان، می گوید:«امید داریم موقف گیری های که در این راستا صورت میگیرند صادقانه در حمایت از زنان افغانستان باشند و باعث فشار عظیم روی گروه حاکم در افغانستان جهت تامین حقوق زنان افغانستان شوند.»

بیش از هشت ماه از مسدود ماندن مکتب های دخترانه دوره متوسطه و لیسه می گذرد اما کنون هم تصمیم نهایی در این باره از سوی وزارت معارف اعلام نشده است.

ممنوعیت دختران دانش آموز از رفتن به مکتب ها در ماه های پسین واکنش های زیادی را در پی داشته است.

در ماه های پسین برخی از کشورها، نهاد های جهانی و برخی از عالمان دین همواره بر رفتن دختران دانش آموز به مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان تاکید ورزیده اند.

پشتیبانی امریکا و کشورهای اسلامی از آموزش دختران در افغانستان

ممنوعیت دختران دانش آموز از رفتن به مکتب ها در ماه های پسین واکنش های زیادی را در پی داشته است.

تصویر بندانگشتی

نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان و دختران افغانستان بر حق آموزش برای دختران در افغانستان تاکید می ورزد. رینا امیری در توییت های نگاشته است که در دیدار اش با شماری از سفیران کشور های اسلامی، توافق شده است که جهان اسلام از حقوق زنان و دختران در افغانستان دفاع کند.

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و دختران افغانستان، گفت:«توافق شد تا جهان اسلام باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان دفاع کند. سیاست های طالبان که دختران و زنان را از آموزش و کار کردن بدور مانده اند در هیچ کشوری که اکثریت مسلمانان را دارد دیده نمی شود.»

در همین حال برخی از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم، می گویند که برای رفتن به مکتب لحظه شماری می کنند.

صفیه یکی از دانش آموزان صنف یازده مکتب، گفت:«در عید امسال ما منتظر بودیم که امارت اسلامی برای ما مژده آغاز شدن مکتب ها را بدهد اما متاسفانه تا حالا خبری نیست.»

از سوی هم برخی از فعالان عرصه حقوق بانوان در افغانستان در این باره دیدگاه های دارند.

نویده خراسانی که فعال عرصه حقوق زنان است میگوید:«از هر نشست و تلاشی که بخاطر بازگشایی مکتب های دختران صورت می گیرد استقبال می کنیم؛کشورهای اسلامی تاثیر مستقیم بالای طالبان دارند چون آنان منبع خود دین اسلام را میدانند.»

مریم معروف آروین فعال در عرصه حقوق زنان، می گوید:«امید داریم موقف گیری های که در این راستا صورت میگیرند صادقانه در حمایت از زنان افغانستان باشند و باعث فشار عظیم روی گروه حاکم در افغانستان جهت تامین حقوق زنان افغانستان شوند.»

بیش از هشت ماه از مسدود ماندن مکتب های دخترانه دوره متوسطه و لیسه می گذرد اما کنون هم تصمیم نهایی در این باره از سوی وزارت معارف اعلام نشده است.

ممنوعیت دختران دانش آموز از رفتن به مکتب ها در ماه های پسین واکنش های زیادی را در پی داشته است.

در ماه های پسین برخی از کشورها، نهاد های جهانی و برخی از عالمان دین همواره بر رفتن دختران دانش آموز به مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان تاکید ورزیده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره