Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوش‌بینی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از برگشت برخی چهره‌های سیاسی

کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گوید که برخی از چهره‌های سیاسی به شمول شماری از وزیران حکومت پیشین به تماس‌های این کمیسیون پاسخ مثبت داده اند.

احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که آنعده سیاستگرانی که به کشور بر می‌گردند، می‌توانند بر بنیاد پالیسی حکومت سرپرست، در کشور فعالیت‌های سیاسی داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، گفت: «از نظام گذشته با شماری از معینان وزارت‌ها، والیان و شماری از اعضای پارلمان و ولسی جرگه تماس برقرار شده است. ما خوشبین به این هستیم که خود این افراد در آینده نزدیک با رسانه‌ها صحبت کنند.»

این در حالی‌ست که به تازه‌گی کابل از برگشت هشت تن از کادر های علمی، پزشکان و متخصصان به کشور خبر داده است.

احمد الله وثیق می‌افزاید که این هشت تن روز دوشنبه به کشور برگشته و ده‌ها تن دیگر فورم برگشت این کمیسیون را خانه پری کرده اند و برای برگشت به کشور لحظه شماری می‌کنند.

یک برگشت کننده به طلوع‌نیوز گفت: «ما هفت نفر یکجای آمدیم و شماری دیگر روز قبل آمدند، آنها اینجا موجود استند و شمار متخصصین ما به بیش از دوصد تن می‌رسد.»

پیش از این، برخی از چهره‌های سیاسی ایجاد کمیسون تماس با شخصیت‌ها را نمایشی دانسته و رد کرده اند.

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌ها یک اقدام مهم و فوری است، بخاطری که این کمیسیون بتواند اشخاص پرنفوس و سیاسیون حکومت پیشین را علاقه مند کند تا دوباره به وطن خود برگردند، باید یک راهکار مشخص را روی دست بگیرد.»

برنا صالحی، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «اطمینان شخصیت‌های سیاسی مخالف طالبان را فراهم بکند در کوتاه مدت و باعث برگشت آنان به وطن شود، به نظر من این کمیسیون نمی‌تواند موثر باشد.»

در روز های پسین، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده به برخی از کشورها به شمول هند، ترکیه، ازبیکستان و تاجیکستان سفر کرده و با شماری از چهره‌های سیاسی، خبرنگاران و زنان افغان در باره افغانستان گفت‌وگو کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها آقای وست هم اکنون در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است و قرار است با احمد مسعود نیز دیداری داشته باشد.

خوش‌بینی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از برگشت برخی چهره‌های سیاسی

احمد الله وثیق می‌افزاید که این ۸ تن روز دوشنبه به کشور برگشته و ده‌ها تن دیگر فورم برگشت این کمیسیون را خانه پری و برای برگشت به کشور لحظه شماری می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گوید که برخی از چهره‌های سیاسی به شمول شماری از وزیران حکومت پیشین به تماس‌های این کمیسیون پاسخ مثبت داده اند.

احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که آنعده سیاستگرانی که به کشور بر می‌گردند، می‌توانند بر بنیاد پالیسی حکومت سرپرست، در کشور فعالیت‌های سیاسی داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، گفت: «از نظام گذشته با شماری از معینان وزارت‌ها، والیان و شماری از اعضای پارلمان و ولسی جرگه تماس برقرار شده است. ما خوشبین به این هستیم که خود این افراد در آینده نزدیک با رسانه‌ها صحبت کنند.»

این در حالی‌ست که به تازه‌گی کابل از برگشت هشت تن از کادر های علمی، پزشکان و متخصصان به کشور خبر داده است.

احمد الله وثیق می‌افزاید که این هشت تن روز دوشنبه به کشور برگشته و ده‌ها تن دیگر فورم برگشت این کمیسیون را خانه پری کرده اند و برای برگشت به کشور لحظه شماری می‌کنند.

یک برگشت کننده به طلوع‌نیوز گفت: «ما هفت نفر یکجای آمدیم و شماری دیگر روز قبل آمدند، آنها اینجا موجود استند و شمار متخصصین ما به بیش از دوصد تن می‌رسد.»

پیش از این، برخی از چهره‌های سیاسی ایجاد کمیسون تماس با شخصیت‌ها را نمایشی دانسته و رد کرده اند.

سید هارون هاشمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌ها یک اقدام مهم و فوری است، بخاطری که این کمیسیون بتواند اشخاص پرنفوس و سیاسیون حکومت پیشین را علاقه مند کند تا دوباره به وطن خود برگردند، باید یک راهکار مشخص را روی دست بگیرد.»

برنا صالحی، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «اطمینان شخصیت‌های سیاسی مخالف طالبان را فراهم بکند در کوتاه مدت و باعث برگشت آنان به وطن شود، به نظر من این کمیسیون نمی‌تواند موثر باشد.»

در روز های پسین، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده به برخی از کشورها به شمول هند، ترکیه، ازبیکستان و تاجیکستان سفر کرده و با شماری از چهره‌های سیاسی، خبرنگاران و زنان افغان در باره افغانستان گفت‌وگو کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها آقای وست هم اکنون در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است و قرار است با احمد مسعود نیز دیداری داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره