Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی: کمک‌های نقدی به بیش از یک‌ونیم میلیارد دالر رسیده است

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان از مرز یک‌ونیم میلیارد دالر گذشته است.

این کمک‌ها پس از روی کار آمدن امارت اسلامی هفته‌وار به کشور انتقال یافته است.

حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «در ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تاکنون تقریباً بیش از یک‌ونیم میلیارد دالر امریکایی کمک نقدی شده است که به یک بانک تجارتی سپرده شده است.»

مسوولان این بانک از کشورهای کمک کننده می‌خواهند که کمک‌های شان را از طریق بانک‌های افغانستان انتقال دهند.

آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که کمک‌های جامعه جهانی به گونه درست در این مدت مصرف نشده‌اند از همین‌رو این کمک‌ها اثر خوبی بر کاهش فقر نداشته‌اند.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان متاسفانه که طی شانزده ماه گذشته، هیچ نوع تاثیر را بالای فقر نداشته و خیلی به طور مقطعی مشکل یک قسمت از مردم افغانستان را در قسمت دسترسی به مواد غذایی حل کرده است.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که کمک‌های انسان دوستانه مشکل اقتصادی افغانستان را برطرف نخواهد ساخت. نیاز است کار  پروژه‌های زیربنایی آغاز شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «سه موضوع برای ما اهمیت دارد یکی جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، دوم راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و کارهای زیرساختی و زیربنایی و سوم آغاز برنامه‌های انکشافی و توسعه‌یی.»

پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا "سیگر" گزارش داده است که واشنگتن هنوزهم بزرگ‌ترین کمک کننده افغانستان است و امریکا پس از سقوط نظام جمهوری تا اکنون بیش از ۱ میلیارد و یک‌صد میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

بانک مرکزی: کمک‌های نقدی به بیش از یک‌ونیم میلیارد دالر رسیده است

وزارت اقتصاد می‌گوید که کمک‌های انسان دوستانه مشکل اقتصادی افغانستان را برطرف نخواهد ساخت. نیاز است کار  پروژه‌های زیربنایی آغاز شود.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان از مرز یک‌ونیم میلیارد دالر گذشته است.

این کمک‌ها پس از روی کار آمدن امارت اسلامی هفته‌وار به کشور انتقال یافته است.

حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، گفت: «در ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تاکنون تقریباً بیش از یک‌ونیم میلیارد دالر امریکایی کمک نقدی شده است که به یک بانک تجارتی سپرده شده است.»

مسوولان این بانک از کشورهای کمک کننده می‌خواهند که کمک‌های شان را از طریق بانک‌های افغانستان انتقال دهند.

آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که کمک‌های جامعه جهانی به گونه درست در این مدت مصرف نشده‌اند از همین‌رو این کمک‌ها اثر خوبی بر کاهش فقر نداشته‌اند.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان متاسفانه که طی شانزده ماه گذشته، هیچ نوع تاثیر را بالای فقر نداشته و خیلی به طور مقطعی مشکل یک قسمت از مردم افغانستان را در قسمت دسترسی به مواد غذایی حل کرده است.»

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که کمک‌های انسان دوستانه مشکل اقتصادی افغانستان را برطرف نخواهد ساخت. نیاز است کار  پروژه‌های زیربنایی آغاز شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «سه موضوع برای ما اهمیت دارد یکی جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، دوم راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و کارهای زیرساختی و زیربنایی و سوم آغاز برنامه‌های انکشافی و توسعه‌یی.»

پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا "سیگر" گزارش داده است که واشنگتن هنوزهم بزرگ‌ترین کمک کننده افغانستان است و امریکا پس از سقوط نظام جمهوری تا اکنون بیش از ۱ میلیارد و یک‌صد میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره