Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک ۹۰ میلیون یورو از سوی آلمان برای افغانستان

سفارت آلمان برای افغانستان گفته است که آن کشور ۹۰ میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند.

این سفارت در تویترش نوشته است که این پول از طریق برنامه جهانی خوراک و برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه خواهد شد.

سفارت آلمان برای افغانستان گفته است: «با توجه به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان، آلمان ۹۰ میلیون یورو به کمک‌های بشردوستانه‌اش برای افغانستان افزوده است.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «افغانستان شدیداً به کمک‌های جامعه بین‌الملل نیازمند است و این کمک‌ها زمان مفید تمام می‌شود که در قسمت تحقق و یا تطبیق پروژه‌های کلان انکشافی هزینه شود.»

برخی از باشندگان کابل از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه انتقاد می‌کنند.

عبدالاحمد، باشنده کابل، در این باره گفت: «در طول یک‌و نیم سال، کمک هیچ به ما نیآمده است هیچ غریب اصلاً اینجا بازخواست نیست.»

عمر علی، باشنده کابل، می‌گوید: «نی کدام کمک گرفته‌ایم نی کدام کار است نی غریبی است مردم‌ها بیچاره است مردم غریب است.»

وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که از روند توزیع کمک‌های جامعه جهانی نظارت دارد و بیشتر این کمک‌ها به آسیب دید‌گان رویدادهای طبیعی هزینه شده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «پول‌های که به افغانستان کمک شده در موارد مختلف به مصرف رسیده است که حوادث طبیعی را شامل می‌شود کسانی که از سیلاب و زلزله متاثر شده بودند و همچنان افراد مستحق و نیازمند از این پول‌ها مستفید شده‌اند.»

این در حالی‌ست که رییس اجرایوی صلیب سرخ گفته است که ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند و قطع کمک‌ها وضعیت اقتصادی در این کشور را دشوار ساخته است.

اما برخی از باشندگان کابل از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه انتقاد می کنند و می گویند که بیشتر این کمک‌ها به نیازمندان نمی رسد.

کمک ۹۰ میلیون یورو از سوی آلمان برای افغانستان

وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که از روند توزیع کمک‌های جامعه جهانی نظارت دارد و بیشتر این کمک‌ها به آسیب دید‌گان رویدادهای طبیعی هزینه شده است.

تصویر بندانگشتی

سفارت آلمان برای افغانستان گفته است که آن کشور ۹۰ میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند.

این سفارت در تویترش نوشته است که این پول از طریق برنامه جهانی خوراک و برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه خواهد شد.

سفارت آلمان برای افغانستان گفته است: «با توجه به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان، آلمان ۹۰ میلیون یورو به کمک‌های بشردوستانه‌اش برای افغانستان افزوده است.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «افغانستان شدیداً به کمک‌های جامعه بین‌الملل نیازمند است و این کمک‌ها زمان مفید تمام می‌شود که در قسمت تحقق و یا تطبیق پروژه‌های کلان انکشافی هزینه شود.»

برخی از باشندگان کابل از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه انتقاد می‌کنند.

عبدالاحمد، باشنده کابل، در این باره گفت: «در طول یک‌و نیم سال، کمک هیچ به ما نیآمده است هیچ غریب اصلاً اینجا بازخواست نیست.»

عمر علی، باشنده کابل، می‌گوید: «نی کدام کمک گرفته‌ایم نی کدام کار است نی غریبی است مردم‌ها بیچاره است مردم غریب است.»

وزارت اقتصاد اطمینان می‌دهد که از روند توزیع کمک‌های جامعه جهانی نظارت دارد و بیشتر این کمک‌ها به آسیب دید‌گان رویدادهای طبیعی هزینه شده است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «پول‌های که به افغانستان کمک شده در موارد مختلف به مصرف رسیده است که حوادث طبیعی را شامل می‌شود کسانی که از سیلاب و زلزله متاثر شده بودند و همچنان افراد مستحق و نیازمند از این پول‌ها مستفید شده‌اند.»

این در حالی‌ست که رییس اجرایوی صلیب سرخ گفته است که ۲۴ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند و قطع کمک‌ها وضعیت اقتصادی در این کشور را دشوار ساخته است.

اما برخی از باشندگان کابل از روند توزیع کمک‌های بشردوستانه انتقاد می کنند و می گویند که بیشتر این کمک‌ها به نیازمندان نمی رسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره