Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح وزارت اقتصاد برای مبدل ساختن میدان هوایی بگرام به حوزه اقتصادی

وزارت اقتصاد می‌گوید که بررسی‌های نخستین برای مبدل ساختن پایگاه هوایی بگرام به حوزه اقتصادی به پایان رسیده‌اند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید که میدان هوایی بگرام به علت وسعت بیشتر، برای حوزه اقتصادی مناسب است. به گفته او، طرح‌های نخستین برای انجام این کار ریخته شده‌اند.

آقای نظری گفت: «میدان هوایی بگرام محل مناسب برای زون‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود چون از یک طرف وسعت اقتصادی دارد و از طرف دیگر از امکانات مطلوب و پیشرفته بهره مند است.»

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از این طرح استقبال می‌کند و می‌گوید که این میدان نزدیک‌ترین مکان به پارک‌های صنعتی کشور است و زمینه را برای رشد فرآورده‌های داخلی فراهم خواهد ساخت.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «بگرام هم نزدیک‎‌ترین میدان است برای فابریکات تولیدی و پارک‌های صنعتی ما که دو سه پارک است در همین منطقه وجود دارد. علاوه از آن تمام میوه‌‌های تازه و سبزی ما که تولید می‌شود در ولایت پروان و کاپیسا و پنجشیر تولید می‌شود.»

نیروهای امریکایی از سال ۲۰۰۱ میلادی تا سال ۲۰۲۱ میلادی از پایگاه نظامی بگرام کار می‌گرفتند و بیشتر فعالیت‌های نظامی را از همین پایگاه رهبری می‌کردند.

طرح وزارت اقتصاد برای مبدل ساختن میدان هوایی بگرام به حوزه اقتصادی

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید که میدان هوایی بگرام به علت وسعت بیشتر، برای حوزه اقتصادی مناسب است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد می‌گوید که بررسی‌های نخستین برای مبدل ساختن پایگاه هوایی بگرام به حوزه اقتصادی به پایان رسیده‌اند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، می‌گوید که میدان هوایی بگرام به علت وسعت بیشتر، برای حوزه اقتصادی مناسب است. به گفته او، طرح‌های نخستین برای انجام این کار ریخته شده‌اند.

آقای نظری گفت: «میدان هوایی بگرام محل مناسب برای زون‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود چون از یک طرف وسعت اقتصادی دارد و از طرف دیگر از امکانات مطلوب و پیشرفته بهره مند است.»

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از این طرح استقبال می‌کند و می‌گوید که این میدان نزدیک‌ترین مکان به پارک‌های صنعتی کشور است و زمینه را برای رشد فرآورده‌های داخلی فراهم خواهد ساخت.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «بگرام هم نزدیک‎‌ترین میدان است برای فابریکات تولیدی و پارک‌های صنعتی ما که دو سه پارک است در همین منطقه وجود دارد. علاوه از آن تمام میوه‌‌های تازه و سبزی ما که تولید می‌شود در ولایت پروان و کاپیسا و پنجشیر تولید می‌شود.»

نیروهای امریکایی از سال ۲۰۰۱ میلادی تا سال ۲۰۲۱ میلادی از پایگاه نظامی بگرام کار می‌گرفتند و بیشتر فعالیت‌های نظامی را از همین پایگاه رهبری می‌کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره