Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی پیکار با "کار کودکان" و افزایش کودکان کارگر در افغانستان

هم‌زمان با فرا رسیدن روز جهانی پیکار با کار کودکان، رییس سازمان کار در افغانستان از افزایش شمار کودکان کارگر در کشور خبر داده است.

در مراسم بزرگ‌داشت از این روز گفته شده است که نبردهای چندین دهه و فقر و تنگ‌دستی خانواده‌ها از علت‌های اصلی رو آوردن کودکان کشور به کارهای شاق شمرده می‌شوند.

رامین بهزاد، رییس سازمان بین‌المللی کار در افغانستان، گفت: «بیش از یک میلیون و ۶۰‌هزارکودک در افغانستان در سال ۲۰۲۰ و۲۱  مشغول کار بودند. منظورم  کودکان گروه سنی پنج تا هفده سال است.»

با این حال، وزارت کار امور و امور اجتماعی در یک مراسم جداگانه می‌گوید که بیش از بیست شبکه برای محافظت از کودکان در کشور ایجاد شده و نیاز است نهادهای بین‌المللی بیش‌تر افغانستان را در زمینه پشتیبانی از کودکان، یاری رسانند.

وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که بیش از یک میلیون کودک همین اکنون سرگرم کارهای شاق در افغانستان اند و نزدیک به دو میلیون دیگر در جاده‌ها کار می‌کنند.

رحیم الله، رییس تفتیش وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «در افغانستان نزده اعشاریه پنج  میلیون کودک وجود دارد که از این میان یازده اعشاریه چهار میلیون آن شامل مکتب شده است و بخاطر جنگ‌های تحمیلی و فقر اقتصادی هفت اعشاریه هشت میلیون طفل شامل مکتب نشده است که از جمله یک اعشاریه دو میلیون به کارهای شاق و یک اعشاریه نُه میلیون به کار در روی سرک و کارهای عادی مصروف اند.»

با این حال، مسوول اداره ملی کارگران می‌گوید که کودکان در معادن با بدترین وضعیت روبه‌رو اند و خلاف قانون کار، بیش از پانزده  ساعت در یک شبانه روز کار می‌کنند.

شرف حمیدی، مسوول اداره ملی کارگران، در این باره گفت: «آنان نباید در هفته بیش از ۳۵ ساعت کار کنند؛ اما حقیقت این است که کودکان ما در معادن در یک شبانه روز بیش از ۱۵ ساعت کار می‌کنند.»

در سوی دیگر، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونسف در تویتی گفته است که از میان هر پنج کودک در افغانستان یک کودک به کار شاق مشغول است. این نهاد، تغییر سیاسی و وضعیت بشری در کشور را از علت‌های تاثیرگذار بر افزایش کار کودکان دانسته است.

هم زمان با روز جهانی پیکار با کار کودکان، انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در تویتی گفته است که بیش از ۱۶۰ میلیون کودک در جهان سرگرم کارهای شاق اند.  

روز جهانی پیکار با "کار کودکان" و افزایش کودکان کارگر در افغانستان

وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که بیش از یک میلیون کودک همین اکنون سرگرم کارهای شاق در افغانستان اند.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با فرا رسیدن روز جهانی پیکار با کار کودکان، رییس سازمان کار در افغانستان از افزایش شمار کودکان کارگر در کشور خبر داده است.

در مراسم بزرگ‌داشت از این روز گفته شده است که نبردهای چندین دهه و فقر و تنگ‌دستی خانواده‌ها از علت‌های اصلی رو آوردن کودکان کشور به کارهای شاق شمرده می‌شوند.

رامین بهزاد، رییس سازمان بین‌المللی کار در افغانستان، گفت: «بیش از یک میلیون و ۶۰‌هزارکودک در افغانستان در سال ۲۰۲۰ و۲۱  مشغول کار بودند. منظورم  کودکان گروه سنی پنج تا هفده سال است.»

با این حال، وزارت کار امور و امور اجتماعی در یک مراسم جداگانه می‌گوید که بیش از بیست شبکه برای محافظت از کودکان در کشور ایجاد شده و نیاز است نهادهای بین‌المللی بیش‌تر افغانستان را در زمینه پشتیبانی از کودکان، یاری رسانند.

وزارت کار و امور اجتماعی آمار می‌دهد که بیش از یک میلیون کودک همین اکنون سرگرم کارهای شاق در افغانستان اند و نزدیک به دو میلیون دیگر در جاده‌ها کار می‌کنند.

رحیم الله، رییس تفتیش وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: «در افغانستان نزده اعشاریه پنج  میلیون کودک وجود دارد که از این میان یازده اعشاریه چهار میلیون آن شامل مکتب شده است و بخاطر جنگ‌های تحمیلی و فقر اقتصادی هفت اعشاریه هشت میلیون طفل شامل مکتب نشده است که از جمله یک اعشاریه دو میلیون به کارهای شاق و یک اعشاریه نُه میلیون به کار در روی سرک و کارهای عادی مصروف اند.»

با این حال، مسوول اداره ملی کارگران می‌گوید که کودکان در معادن با بدترین وضعیت روبه‌رو اند و خلاف قانون کار، بیش از پانزده  ساعت در یک شبانه روز کار می‌کنند.

شرف حمیدی، مسوول اداره ملی کارگران، در این باره گفت: «آنان نباید در هفته بیش از ۳۵ ساعت کار کنند؛ اما حقیقت این است که کودکان ما در معادن در یک شبانه روز بیش از ۱۵ ساعت کار می‌کنند.»

در سوی دیگر، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونسف در تویتی گفته است که از میان هر پنج کودک در افغانستان یک کودک به کار شاق مشغول است. این نهاد، تغییر سیاسی و وضعیت بشری در کشور را از علت‌های تاثیرگذار بر افزایش کار کودکان دانسته است.

هم زمان با روز جهانی پیکار با کار کودکان، انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در تویتی گفته است که بیش از ۱۶۰ میلیون کودک در جهان سرگرم کارهای شاق اند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره