Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آرشیف ملی محل نگه‌داری گنجینه‌های تاریخی افغانستان

مسوولان آرشیف ملی می‌گویند که روزانه ده‌ها تن از شهروندان کشور از این مکان بازدید می‌کنند.

نسخه‌های از نسخ خطی تزیین شده با طلا و لاجورد، سند‌های تاریخی، میز و چوکی کاری و الماری شاه عبدالرحمان خان توجه هر تازه واردی را به خود جلب می کند.

همایون نیک‌زاد، مدیر عمومی بخش اسناد تاریخی آرشیف ملی، گفت: «اسناد‌های که اینجا نگه‌داری می‌شود از قبیل فرامین است فرامین پادشاهان در تاریخ‌های مختلف به موضوعات مختلف که اصل فرامین است خوشبختانه در آرشیف ملی از همان وقت تا فعلا نگه‌داری می‌شود.»

ساختمان آرشیف ملی یک‌صد و سی سال پیش از سوی‌ امیر عبدالرحمن خان همچون مهمان‌خانه برای پسرش‌امیر حبیب الله خان ساخته شد و این مکان در دوره داودخان در سال ۱۳۵۲ برای آرشیف‌ ملی اختصاص یافت.

مسوول بخش نسخ خطی آرشیف ملی‌ می‌گوید که روزانه در کنار شهروندان کشور برخی از دانش‌آموزان و دانش‌جویان نیز از این مکان به گونه گروهی دیدار می‌کنند.

محمد هارون، مسوول نگه‌داری بخش نسخ خطی آرشیف ملی، گفت: «از اطلاعات و فرهنگ همین را توقع داریم شاید پیشنهاد هم کرده باشیم که بخاطر غنامندی ما همکاری کنند همچنان هموطنان ما نیز هر کس اثری داشته باشند بخاطر غنامندی آرشیف چیزی اثر که دارند بیاورند به آرشیف.»

در همین حال، شماری از بازدید‌کنندگان می‌گویند که حکومت باید برای حفاظت اثر‌ها و مکان‌های باستانی بیش‌تر تلاش کند.

فرهاد، بازدید‌کننده، گفت: «باید دیگر هم انکشاف بدهند کار در این باره شود همه چیز را برای مردم به معرفی بیگیرند ما قبلاً در موزیم رفتیم کس آنجا ما را نماند نمی‌دانم چرا اجازه ندادن.»

نعقیب الله، بازدیدکننده دیگر، گفت: «جا‌های تاریخی را که ما در موردش آگاهی نداریم بیبینیم چرا که تمام چیز‌ها در همین جا است اما با تأسف که در این جا چیز‌های خوب است و چیز‌های را که می‌خواستم بیبینیم در موزیم ملی آنجا کس ما را نماندن.»

بر بنیاد آمار‌های مسوولان آرشیف ملی در این مکان بیش از یک‌صد هزار سند‌های تاریخی و تصاویر تاریخی از نظام‌های گوناگون کشور، ۹۰۰۰ اثر در بخش نسخ‌های خطی و نزدیک به ۲۰ میز چوکی و الماری شاهان افغانستان نگه‌داری می‌شود.

آرشیف ملی محل نگه‌داری گنجینه‌های تاریخی افغانستان

در همین حال، شماری از بازدید‌کنندگان می‌گویند که حکومت باید برای حفاظت اثر‌ها و مکان‌های باستانی بیش‌تر تلاش کند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان آرشیف ملی می‌گویند که روزانه ده‌ها تن از شهروندان کشور از این مکان بازدید می‌کنند.

نسخه‌های از نسخ خطی تزیین شده با طلا و لاجورد، سند‌های تاریخی، میز و چوکی کاری و الماری شاه عبدالرحمان خان توجه هر تازه واردی را به خود جلب می کند.

همایون نیک‌زاد، مدیر عمومی بخش اسناد تاریخی آرشیف ملی، گفت: «اسناد‌های که اینجا نگه‌داری می‌شود از قبیل فرامین است فرامین پادشاهان در تاریخ‌های مختلف به موضوعات مختلف که اصل فرامین است خوشبختانه در آرشیف ملی از همان وقت تا فعلا نگه‌داری می‌شود.»

ساختمان آرشیف ملی یک‌صد و سی سال پیش از سوی‌ امیر عبدالرحمن خان همچون مهمان‌خانه برای پسرش‌امیر حبیب الله خان ساخته شد و این مکان در دوره داودخان در سال ۱۳۵۲ برای آرشیف‌ ملی اختصاص یافت.

مسوول بخش نسخ خطی آرشیف ملی‌ می‌گوید که روزانه در کنار شهروندان کشور برخی از دانش‌آموزان و دانش‌جویان نیز از این مکان به گونه گروهی دیدار می‌کنند.

محمد هارون، مسوول نگه‌داری بخش نسخ خطی آرشیف ملی، گفت: «از اطلاعات و فرهنگ همین را توقع داریم شاید پیشنهاد هم کرده باشیم که بخاطر غنامندی ما همکاری کنند همچنان هموطنان ما نیز هر کس اثری داشته باشند بخاطر غنامندی آرشیف چیزی اثر که دارند بیاورند به آرشیف.»

در همین حال، شماری از بازدید‌کنندگان می‌گویند که حکومت باید برای حفاظت اثر‌ها و مکان‌های باستانی بیش‌تر تلاش کند.

فرهاد، بازدید‌کننده، گفت: «باید دیگر هم انکشاف بدهند کار در این باره شود همه چیز را برای مردم به معرفی بیگیرند ما قبلاً در موزیم رفتیم کس آنجا ما را نماند نمی‌دانم چرا اجازه ندادن.»

نعقیب الله، بازدیدکننده دیگر، گفت: «جا‌های تاریخی را که ما در موردش آگاهی نداریم بیبینیم چرا که تمام چیز‌ها در همین جا است اما با تأسف که در این جا چیز‌های خوب است و چیز‌های را که می‌خواستم بیبینیم در موزیم ملی آنجا کس ما را نماندن.»

بر بنیاد آمار‌های مسوولان آرشیف ملی در این مکان بیش از یک‌صد هزار سند‌های تاریخی و تصاویر تاریخی از نظام‌های گوناگون کشور، ۹۰۰۰ اثر در بخش نسخ‌های خطی و نزدیک به ۲۰ میز چوکی و الماری شاهان افغانستان نگه‌داری می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره