Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ: افراد مسلکی بی‌کار نخواهند ماند

وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست "کانکور آثار فرهنگی و هنری ۱۴۰۲" می‌گوید که برای افراد مسلکی زمینه کار در ادارات دولتی را فراهم می‌سازد.

خیرالله خیرخواه، سرپرست این وزارت می‌افزاید که در حال حاضر شرایط خوبی برای کار و توسعه در کشور فراهم شده است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، افزود: «اگر ما از استعداد و فرصت‌ها استفاده کنیم ما می‌توانیم برای نسل آینده خود یک اساس خوب را بمانیم.»

در همین حال، معین فرهنگ و هنر این وزارت می‌گوید که امارت اسلامی به بخش‌های فرهنگی و هنری توجه ویژه‌ای دارد.

به گفته‌ی او، در رقابتی که از سوی این وزارت برگزار شده بود، فرهنگیان کشور ۴۸۸ اثر فرهنگی خود را ثبت کردند که از میان‌شان ۹۹ اثر برنده جوایز سال جاری انتخاب شده است.

عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در بخش هنر و فرهنگ که این نخبه‌گان نشسته‌اند و برای شان جایزه داده می‌شود از این کرده دگه چی چیزی می‌تواند مثال باشد که امارت اسلامی به هنر قدر می‌دهد.»

سیف‌الرحمن محمدی، رییس فرهنگ مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در برنامه کانکور امسال ما در ۷ بخش آثار را گرد‌آوری کردیم.»

به گفته‌ی مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، با در نظر داشت محتوای فرهنگی و نظریات داوران، این اثر‌ها گزینش شده است.

محمد داود عرب‌زی در بخش ادبیات، یما حبیبی در بخش تئاتر، یما سخی کارگردان برنامه تلویزیونی در بخش خبرنگاری از جمله پیش‌تازانی بودند که مقام نخست را دریافت کرده‌اند.

رییس اطلاعات و فرهنگ قندهار نیز می‌گوید که آثار فرهنگی و هنری در تمدن جهان و اسلام از جایگاه خاص برخوردار است.

انعام الله سمنگانی، رییس اطلاعات و فرهنگ قندهار، گفت: «آثار هنری و فرهنگی این مرز و بوم جایگاه خاص و امتیازی در تاریخ تمدن و جهان اسلام هم پیش از اسلام هم بعد از اسلام داشته است.»

شماری از شرکت‌کنندگان برگزاری این گونه رقابت‌ها و برنامه‌ها را مؤثر می‌دانند.

عبدالناصر، اشتراک‌کننده، گفت: «امسال عکس‌های قوی زیاد داشتیم تقریبا از تیم ای پی اچ ما ۱۵ اثر داشتیم که همه شان اثرهای قوی بودند.»

لیدا، اشتراک‌کننده دیگر، گفت: «ما نیاز داریم که در این قسم برنامه‌ها اشتراک کنیم.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز نمایش‌گاهی را برای مسابقه آثار فرهنگی و هنری دایر کرده است که در این نمایش‌گاه فرهنگیان آثار گوناگون فرهنگی و هنری خود را به نمایش گذشته‌اند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ: افراد مسلکی بی‌کار نخواهند ماند

رییس اطلاعات و فرهنگ قندهار نیز می‌گوید که آثار فرهنگی و هنری در تمدن جهان و اسلام از جایگاه خاص برخوردار است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست "کانکور آثار فرهنگی و هنری ۱۴۰۲" می‌گوید که برای افراد مسلکی زمینه کار در ادارات دولتی را فراهم می‌سازد.

خیرالله خیرخواه، سرپرست این وزارت می‌افزاید که در حال حاضر شرایط خوبی برای کار و توسعه در کشور فراهم شده است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، افزود: «اگر ما از استعداد و فرصت‌ها استفاده کنیم ما می‌توانیم برای نسل آینده خود یک اساس خوب را بمانیم.»

در همین حال، معین فرهنگ و هنر این وزارت می‌گوید که امارت اسلامی به بخش‌های فرهنگی و هنری توجه ویژه‌ای دارد.

به گفته‌ی او، در رقابتی که از سوی این وزارت برگزار شده بود، فرهنگیان کشور ۴۸۸ اثر فرهنگی خود را ثبت کردند که از میان‌شان ۹۹ اثر برنده جوایز سال جاری انتخاب شده است.

عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در بخش هنر و فرهنگ که این نخبه‌گان نشسته‌اند و برای شان جایزه داده می‌شود از این کرده دگه چی چیزی می‌تواند مثال باشد که امارت اسلامی به هنر قدر می‌دهد.»

سیف‌الرحمن محمدی، رییس فرهنگ مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در برنامه کانکور امسال ما در ۷ بخش آثار را گرد‌آوری کردیم.»

به گفته‌ی مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، با در نظر داشت محتوای فرهنگی و نظریات داوران، این اثر‌ها گزینش شده است.

محمد داود عرب‌زی در بخش ادبیات، یما حبیبی در بخش تئاتر، یما سخی کارگردان برنامه تلویزیونی در بخش خبرنگاری از جمله پیش‌تازانی بودند که مقام نخست را دریافت کرده‌اند.

رییس اطلاعات و فرهنگ قندهار نیز می‌گوید که آثار فرهنگی و هنری در تمدن جهان و اسلام از جایگاه خاص برخوردار است.

انعام الله سمنگانی، رییس اطلاعات و فرهنگ قندهار، گفت: «آثار هنری و فرهنگی این مرز و بوم جایگاه خاص و امتیازی در تاریخ تمدن و جهان اسلام هم پیش از اسلام هم بعد از اسلام داشته است.»

شماری از شرکت‌کنندگان برگزاری این گونه رقابت‌ها و برنامه‌ها را مؤثر می‌دانند.

عبدالناصر، اشتراک‌کننده، گفت: «امسال عکس‌های قوی زیاد داشتیم تقریبا از تیم ای پی اچ ما ۱۵ اثر داشتیم که همه شان اثرهای قوی بودند.»

لیدا، اشتراک‌کننده دیگر، گفت: «ما نیاز داریم که در این قسم برنامه‌ها اشتراک کنیم.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز نمایش‌گاهی را برای مسابقه آثار فرهنگی و هنری دایر کرده است که در این نمایش‌گاه فرهنگیان آثار گوناگون فرهنگی و هنری خود را به نمایش گذشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره