Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هرات و درمان ۴۵۰۰ معتاد به مواد مخدر

مسوولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر در هرات می‌گویند که چهار و نیم هزار معتاد در این ولایت زیر درمان قرار دارند.

به گفته‌ی آنان، این معتادان که باشنده‌های ولایت‌های گوناگون کشور هستند، پس از گردآوری از خیابان‌های شهر هرات، در شفاخانه چهار هزار بستر ویژه معتادان زیر درمان قرار گرفته‌اند.

حیات‌الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه هرات گفت: «ما اکنون یک برنامه‌ای را روی دست گرفته‌ایم که پس از درمان معتادان را به قید ضمانت رها می‌کنیم و به اقارب آن‌ها تاکید می‌کنیم که برای آن‌ها زمینه‌ی کار را فراهم‌ کنند.»

شماری از معتادان زیر درمان می‌گویند که پس از این به مواد مخدر رو نمی‌آورند و به زندگی عادی شان بر می‌گردند.

به گفته‌ی آنان، وضعیت شان در جریان چند ماه درمان بهتر شده و در ایران به این مواد رو آورده بودند.

عبدالعظیم معتاد زیر درمان گفت: «اگر کار وظیفه وجود داشته باشد ما می‌توانیم مشغول کار شویم و کار انجام دهیم. صد‌ درصد انسان به مواد مخدر رو نمی‌آورد بیش‌تر مردم از بیکاری و بی‌سرنوشتی دچار مواد مخدر می‌شود.»

محمد عوض معتاد دیگر می‌گوید: «اگر زمینه کار به هر برادر مساعد شود خوب است بخاطر که آن‌ها نتوانند به مواد مخدر رجوع کنند.»

این معتادان از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله درمان می‌شوند.

مسوولان در شفاخانه درمان معتادان می‌گویند که برای همه این افراد در این شفاخانه غذا، لباس و خدمات بهداشتی از سوی دولت ارایه می‌شود.

حضرت شیرانی مسوول شفاخانه درمان معتادان در هرات گفت: «برای این ۴.۵ هزار معتاد ما مواد غذا می‌دهیم و در بخش صحت شان نیز همه روزه از سوی وزارت صحت‌عامه داکتران می‌آیند و توجه داریم.»

به گفته‌ی مسوولان محلی هرات، در جریان دو سال پسین بیش‌تر از نه هزار معتاد را از شهر هرات گردآوری و زیر درمان قرار داده‌اند.

بر بنیاد آمارهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات، بیش‌تر از چهار هزار معتاد درمان شده و به زندگی عادی کنار خانواده‌های شان برگشته‌اند.

هرات و درمان ۴۵۰۰ معتاد به مواد مخدر

مسوولان در شفاخانه درمان معتادان می‌گویند که برای همه این افراد در این شفاخانه غذا، لباس و خدمات بهداشتی از سوی دولت ارایه می‌شود.

تصویر بندانگشتی

مسوولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر در هرات می‌گویند که چهار و نیم هزار معتاد در این ولایت زیر درمان قرار دارند.

به گفته‌ی آنان، این معتادان که باشنده‌های ولایت‌های گوناگون کشور هستند، پس از گردآوری از خیابان‌های شهر هرات، در شفاخانه چهار هزار بستر ویژه معتادان زیر درمان قرار گرفته‌اند.

حیات‌الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه هرات گفت: «ما اکنون یک برنامه‌ای را روی دست گرفته‌ایم که پس از درمان معتادان را به قید ضمانت رها می‌کنیم و به اقارب آن‌ها تاکید می‌کنیم که برای آن‌ها زمینه‌ی کار را فراهم‌ کنند.»

شماری از معتادان زیر درمان می‌گویند که پس از این به مواد مخدر رو نمی‌آورند و به زندگی عادی شان بر می‌گردند.

به گفته‌ی آنان، وضعیت شان در جریان چند ماه درمان بهتر شده و در ایران به این مواد رو آورده بودند.

عبدالعظیم معتاد زیر درمان گفت: «اگر کار وظیفه وجود داشته باشد ما می‌توانیم مشغول کار شویم و کار انجام دهیم. صد‌ درصد انسان به مواد مخدر رو نمی‌آورد بیش‌تر مردم از بیکاری و بی‌سرنوشتی دچار مواد مخدر می‌شود.»

محمد عوض معتاد دیگر می‌گوید: «اگر زمینه کار به هر برادر مساعد شود خوب است بخاطر که آن‌ها نتوانند به مواد مخدر رجوع کنند.»

این معتادان از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله درمان می‌شوند.

مسوولان در شفاخانه درمان معتادان می‌گویند که برای همه این افراد در این شفاخانه غذا، لباس و خدمات بهداشتی از سوی دولت ارایه می‌شود.

حضرت شیرانی مسوول شفاخانه درمان معتادان در هرات گفت: «برای این ۴.۵ هزار معتاد ما مواد غذا می‌دهیم و در بخش صحت شان نیز همه روزه از سوی وزارت صحت‌عامه داکتران می‌آیند و توجه داریم.»

به گفته‌ی مسوولان محلی هرات، در جریان دو سال پسین بیش‌تر از نه هزار معتاد را از شهر هرات گردآوری و زیر درمان قرار داده‌اند.

بر بنیاد آمارهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات، بیش‌تر از چهار هزار معتاد درمان شده و به زندگی عادی کنار خانواده‌های شان برگشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره