Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: مبارزه ما در برابر مواد مخدر در کشور جدی است

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، مبارزه جدی در برابر مواد مخدر در افغانستان انجام شده و نگرانی ‌کشورها از این ناحیه بی‌جا اند.

آقای مجاهد تاکید دارد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر اکنون حقیقت ندارد و جهان باید در بخش کشت بدیل با حکومت سرپرست افغانستان همکاری کنند.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «در مورد قاچاق هم امارت اسلامی جدی است. مبارزه ما علیه مواد مخدر در سه بعد بود که اول باید کشت خشخاش را ممنوع بسازیم و تطبیق کنیم. اگر دهاقین همکاری شوند، کشورهای که از مواد مخدر متضرر بودند، پول‌های که در این باره به مصرف می‌رساندند، را باید افغان‌ها کنند.»

به تاز‌گی برخی رسانه‌های آسیای مرکزی گزارش داده‌اند که تاجیکستان می‌خواهد به همکاری مالی جاپان برای کاهش تهدیدهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان، مرزهای خود را مدیریت کند. این رسانه‌ها به نقل از برنامه توسعه‌‌ای سازمان ملل متحد در تاجیکستان هم‌چنان نوشته‌اند که دولت جاپان از طریق آژانس همکاری بین‌المللی خود‌ (جایکا) پروژه مدیریت مرز تاجیکستان با افغانستان را تمویل مالی می‌کند.

تضمین طول مرز تاجیکستان با افغانستان، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز میان دو کشور و تسهیل تجارت فرامرزی اهداف اصلی این پروژه یاد شده‌اند.

همزمان برخی آگاهان نظامی به این باورند که برخی از کشورهای ابرقدرت در پی ناامن ساختن آسایی مرکزی و افغانستان هستند.

کامران امان آگاه مسایل نظامی گفت: «مرزهای کشورهای همسایه ما از مواد مخدر در امن است. جاپان به‌خاطر این‌که هم‌صدای امریکا است، امروز می‌خواهد که جنگ کشورهای عربی را به آسیای مرکزی انتقال بدهند به‌خصوص به داخل افغانستان.»

اختر راسخ یکی دیگر از آگاهان مسایل نظامی گفته است: «در نیم قرن در جغرافیای افغانستان قدرت‌های غربی و شرقی به اهداف خاص جنگیدند که این هراس‌افگنی را افزایش و زمینه را برای کشت و قاچاق موارد مخدر فراهم کرد.»

پیش از این دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا کرده بود که فعالیت گروه‌های هراس‌افگن، قاچاق مواد مخدر و جنگ‌افزار از افغانستان افزایش پیدا کرده است؛ موردی که امارت اسلامی آن را بی‌بنیاد خواند.

ا.ا: مبارزه ما در برابر مواد مخدر در کشور جدی است

برخی رسانه‌های آسیای مرکزی گزارش داده‌اند که تاجیکستان می‌خواهد به همکاری جاپان برای کاهش تهدیدهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان، مرزهای خود را مدیریت کند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، مبارزه جدی در برابر مواد مخدر در افغانستان انجام شده و نگرانی ‌کشورها از این ناحیه بی‌جا اند.

آقای مجاهد تاکید دارد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای دیگر اکنون حقیقت ندارد و جهان باید در بخش کشت بدیل با حکومت سرپرست افغانستان همکاری کنند.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «در مورد قاچاق هم امارت اسلامی جدی است. مبارزه ما علیه مواد مخدر در سه بعد بود که اول باید کشت خشخاش را ممنوع بسازیم و تطبیق کنیم. اگر دهاقین همکاری شوند، کشورهای که از مواد مخدر متضرر بودند، پول‌های که در این باره به مصرف می‌رساندند، را باید افغان‌ها کنند.»

به تاز‌گی برخی رسانه‌های آسیای مرکزی گزارش داده‌اند که تاجیکستان می‌خواهد به همکاری مالی جاپان برای کاهش تهدیدهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان، مرزهای خود را مدیریت کند. این رسانه‌ها به نقل از برنامه توسعه‌‌ای سازمان ملل متحد در تاجیکستان هم‌چنان نوشته‌اند که دولت جاپان از طریق آژانس همکاری بین‌المللی خود‌ (جایکا) پروژه مدیریت مرز تاجیکستان با افغانستان را تمویل مالی می‌کند.

تضمین طول مرز تاجیکستان با افغانستان، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز میان دو کشور و تسهیل تجارت فرامرزی اهداف اصلی این پروژه یاد شده‌اند.

همزمان برخی آگاهان نظامی به این باورند که برخی از کشورهای ابرقدرت در پی ناامن ساختن آسایی مرکزی و افغانستان هستند.

کامران امان آگاه مسایل نظامی گفت: «مرزهای کشورهای همسایه ما از مواد مخدر در امن است. جاپان به‌خاطر این‌که هم‌صدای امریکا است، امروز می‌خواهد که جنگ کشورهای عربی را به آسیای مرکزی انتقال بدهند به‌خصوص به داخل افغانستان.»

اختر راسخ یکی دیگر از آگاهان مسایل نظامی گفته است: «در نیم قرن در جغرافیای افغانستان قدرت‌های غربی و شرقی به اهداف خاص جنگیدند که این هراس‌افگنی را افزایش و زمینه را برای کشت و قاچاق موارد مخدر فراهم کرد.»

پیش از این دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا کرده بود که فعالیت گروه‌های هراس‌افگن، قاچاق مواد مخدر و جنگ‌افزار از افغانستان افزایش پیدا کرده است؛ موردی که امارت اسلامی آن را بی‌بنیاد خواند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره