Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: تا اکنون ۸۳۹ عضو حکومت پیشین به کشور برگشته‌اند

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که پس از ایجاد این کمیسیون، نزدیک به ۸۴۰ تن از اعضای حکومت پیشین به کشور برگشته‌اند.

احمدالله وثیق سخن‌گوی این کمیسیون از مصوون بودن افرادی که می‌خواهند به کشور برگردند اطمینان می‌دهد و می‌افزاید که در یک ماه پسین نیز شش تن از چهره‌های حکومت پیشین نیز دوباره به کشور برگشته‌اند.

آقای وثیق در این باره گفت: «ارقام پسین این است که ۸۳۹ تن از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به کشور برگشته‌اند که در میان شان افرادی هم وجود دارد که از کشور بیرون نشده‌اند؛ ولی در اداره قبلی وظیفه اجرا کرده بودند و آن‌ها کارت‌های مصوونیت را دریافت کرده‌اند.»

برخی از چهره‌های که دوباره به کشور برگشته‌اند از رسیدگی به چالش‌های شان از سوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، استقبال می‌کنند.

عبدالوسع توخی مشاور پیشین شورای عالی مصالحه ملی گفت: «این کمیسیون در عموم خوب عمل‌کرد دارد؛ برای ما اطمینان داده‌اند وقتی بعضی از مشکلات وجود داشته می‌باشد به آن‌ها به موقع رسیدگی می‌کنند.»

اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست باید برای چهره‌های برگشته به کشور سهولت‌های لازم را فراهم کند.

نورالرحمن جازب آگاه مسایل سیاسی گفت: «وقتی آن‌ها می‌خواهند در افغانستان بیایند، تمام سهولت‌های که برای زندگی یک انسان لازم است باید حکومت همان سهولت‌ها را برایش فراهم کند.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «نه‌تنها که کارت مصوونیت بدهد بل‌که زمینه کار را برای شان مساعد بسازد بخاطر که اکثریت نظامیان که در ایران و پاکستان رفتند، از گرسنگی رفتند.»

پیش از این، کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان آمار داده بود که بیش از بیست نفر اعضای حکومت پیشین در جریان یک ماه گذشته میلادی دوباره به کشور برگشته‌اند.

مسوولان: تا اکنون ۸۳۹ عضو حکومت پیشین به کشور برگشته‌اند

برخی از چهره‌های که دوباره به کشور برگشته‌اند از رسیدگی به چالش‌های شان از سوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، استقبال می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که پس از ایجاد این کمیسیون، نزدیک به ۸۴۰ تن از اعضای حکومت پیشین به کشور برگشته‌اند.

احمدالله وثیق سخن‌گوی این کمیسیون از مصوون بودن افرادی که می‌خواهند به کشور برگردند اطمینان می‌دهد و می‌افزاید که در یک ماه پسین نیز شش تن از چهره‌های حکومت پیشین نیز دوباره به کشور برگشته‌اند.

آقای وثیق در این باره گفت: «ارقام پسین این است که ۸۳۹ تن از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به کشور برگشته‌اند که در میان شان افرادی هم وجود دارد که از کشور بیرون نشده‌اند؛ ولی در اداره قبلی وظیفه اجرا کرده بودند و آن‌ها کارت‌های مصوونیت را دریافت کرده‌اند.»

برخی از چهره‌های که دوباره به کشور برگشته‌اند از رسیدگی به چالش‌های شان از سوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، استقبال می‌کنند.

عبدالوسع توخی مشاور پیشین شورای عالی مصالحه ملی گفت: «این کمیسیون در عموم خوب عمل‌کرد دارد؛ برای ما اطمینان داده‌اند وقتی بعضی از مشکلات وجود داشته می‌باشد به آن‌ها به موقع رسیدگی می‌کنند.»

اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت سرپرست باید برای چهره‌های برگشته به کشور سهولت‌های لازم را فراهم کند.

نورالرحمن جازب آگاه مسایل سیاسی گفت: «وقتی آن‌ها می‌خواهند در افغانستان بیایند، تمام سهولت‌های که برای زندگی یک انسان لازم است باید حکومت همان سهولت‌ها را برایش فراهم کند.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «نه‌تنها که کارت مصوونیت بدهد بل‌که زمینه کار را برای شان مساعد بسازد بخاطر که اکثریت نظامیان که در ایران و پاکستان رفتند، از گرسنگی رفتند.»

پیش از این، کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان آمار داده بود که بیش از بیست نفر اعضای حکومت پیشین در جریان یک ماه گذشته میلادی دوباره به کشور برگشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره