Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آدم‌ربایان سه کارمند گمرک هرات را پس از ربودن گلوله‌باران کردند

آدم ربایان سه کارمند گمرگ هرات را سی‌و‌پنج روز پیش ربودند و پس از آن‌که خانواده‌های آنان به آدم ربایان پول نپرداختند، دوشنبه شب آنان را گلوله باران کردند. 

این کارمندان سی‌وپنج روز پیش هنگامی که از گمرک اسلام قلعه به سوی شهر هرات می‌آمدند از میان راه از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شدند. 

سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که این مردان دوشنبه شب در ولسوالی کهسان هرات کشته شده‌اند و پولیس نه تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

محمد عارف طیب؛ عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «آدم ربایان این کارمندان را در نزدیکی روستای بای محمد در ولسوالی کهسان به‌گونه بسیار بی‌رحمانه کشتند. چون آنان یک ملیون دالر نداشتند که برای آدم ربایان فراهم کنند.»

آدم ربایان پس از گلوله باران کردند این مردان به باشنده‌گان محل خبر دادند تا جسدهای آنان را به خانواده‌های شان برسانند.

سرانجام عصرروز سه شنبه جسدهای این سه کارمند گمرک هرات به شفاخانه حوزه‌یی هرات انقتال داده شدند. 

محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «این کارمندان میان سن‌های چهل وپنج تا پنجاه  سال هستند که یکی از آنان باشنده پروان است و دو تن دیگرشان باشنده‌گان شهرهرات هستند.»

درهمین حال پولیس هرات می‌گوید نه تن را پیش از کشته شدن این کارمندان در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است، اما پیش از آن‌که عملیات آزاد سازی آنان آغاز شود، آدم ربایان این کارمندان را کشتند.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی پولیس هرات، گفت: «پولیس هرات پس از ربودن این کارمندان دست به کار شد و نه تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌ایم که به دست داشتن در این رویداد اعتراف کرده‌اند. در حال حاضر در نظارت خانه پولیس هستند.»

جاده هرات اسلام قلعه از شاهراه‌های امن هرات به شمار می‌رفت، ‌اما از چند ماه به این‌سو چندین رویداد آدم ربایی در این جاده رخ داده است. 

آدم‌ربایان سه کارمند گمرک هرات را پس از ربودن گلوله‌باران کردند

آدم ربایان پس از گلوله باران کردند این مردان به باشنده‌گان محل خبر دادند تا جسدهای آنان را به خانواده‌های شان برسانند.

Thumbnail

آدم ربایان سه کارمند گمرگ هرات را سی‌و‌پنج روز پیش ربودند و پس از آن‌که خانواده‌های آنان به آدم ربایان پول نپرداختند، دوشنبه شب آنان را گلوله باران کردند. 

این کارمندان سی‌وپنج روز پیش هنگامی که از گمرک اسلام قلعه به سوی شهر هرات می‌آمدند از میان راه از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شدند. 

سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که این مردان دوشنبه شب در ولسوالی کهسان هرات کشته شده‌اند و پولیس نه تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

محمد عارف طیب؛ عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «آدم ربایان این کارمندان را در نزدیکی روستای بای محمد در ولسوالی کهسان به‌گونه بسیار بی‌رحمانه کشتند. چون آنان یک ملیون دالر نداشتند که برای آدم ربایان فراهم کنند.»

آدم ربایان پس از گلوله باران کردند این مردان به باشنده‌گان محل خبر دادند تا جسدهای آنان را به خانواده‌های شان برسانند.

سرانجام عصرروز سه شنبه جسدهای این سه کارمند گمرک هرات به شفاخانه حوزه‌یی هرات انقتال داده شدند. 

محمد رفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «این کارمندان میان سن‌های چهل وپنج تا پنجاه  سال هستند که یکی از آنان باشنده پروان است و دو تن دیگرشان باشنده‌گان شهرهرات هستند.»

درهمین حال پولیس هرات می‌گوید نه تن را پیش از کشته شدن این کارمندان در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است، اما پیش از آن‌که عملیات آزاد سازی آنان آغاز شود، آدم ربایان این کارمندان را کشتند.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی پولیس هرات، گفت: «پولیس هرات پس از ربودن این کارمندان دست به کار شد و نه تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌ایم که به دست داشتن در این رویداد اعتراف کرده‌اند. در حال حاضر در نظارت خانه پولیس هستند.»

جاده هرات اسلام قلعه از شاهراه‌های امن هرات به شمار می‌رفت، ‌اما از چند ماه به این‌سو چندین رویداد آدم ربایی در این جاده رخ داده است. 

هم‌رسانی کنید