Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از قانون گذاری تا قانون شکنی؛ ماجرای برگشت هواپیما از بامیان

مسؤلان شرکت هوایی کام‌ایر امروز (سه شنبه ۲ جوزا) گفتند که عبدالرحمان شهیدانی عضو مجلس در وقت تعیین شده به میدان هوایی نیامد و پس از آن که وی از پرواز باز ماند، پسر آقای شهیدانی که آمر حوزه پولیس در بامیان است به هواپیمای این شرکت اجازه نشست نداد و هواپیما ناگزیر شد به کابل برگردد.

بربنیاد گزارش این شرکت هوانوردی، نزدیکان آقای شهیدانی بر خط  پرواز میدان هوایی بامیان سنگ پرتاب کردند تا هوا پیمان  نتواند نشست کند.

شرکت هواپیمایی کام ایر می‌گوید که عمله پرواز این شرکت دیگر حاضر نیستند که پس از این به بامیان پرواز کنند.

مسولان این شرکت می‌گویند که شهیدانی و غلام حسین ناصری دو عضو مجلس نماینده گان که میخواستند به بامیان سفر کنند به علت ناوقت امدن پرواز را از دست داند.

سپس پسر شهیدانی که آمر نظامی میدان هوایی بامیان و آمر حوزه اول پولیس بامیان است به کارمندان شرکت هوایی کام ایر در بامیان هشدار دادند به علت اینکه عبدالرحمن شهیدانی پرواز را از دست داده است  باشنده گان بامیان به هواپیما این شرکت اجازه نشست را در بامیان نمیدهند و برخی از باشنده گان بامیان با پرتاب بر خط  پرواز مانع نشست این هوا پیما شدند.

این هواپیما با سی سر نشین دوباره به کابل برگشت.

عثمان صمدی، رییس شرکت هوایی کام ایر گفته است:"مسافران را از طیاره پایان کردیم طیاره تیل گرفت آماده پرواز شد خود پرواز معطل شد گپ مهم که است پیلوت های ما فکر میکنند که دیگر انجا امن نیست ."

درهمین حال مسؤلان اداره مستقل هوانوردی می گویند که این اداره به نهاد های مسوول برای پیگیری این موضوع اعتراض خواهند کرد.

محمود شاه حبیبی، معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی گفته است:"عمولا زمانیکه محل بازرسی بسته میشود دیگر مراحل است که باید صورت گیرد از این خاطر دیگر مسافر قبول نمیشود و این دو تن نه تنها که بعد از بسته شدن محل بازرسی رسیده بودند دروازه طیاره هم بسته شده بود ."

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان  میدهند که آقای شهیدانی این کار را تابو شکنی میداند و می گوید که باید وی را پس از این بشناسند.

عبدالرحمان شهیدانی گفته است:"این قسم نشود که مره کسی نه شناسد مه تابو شکنی میکنم ."

اما عبدالرحمن شهیدانی و غلام حسین ناصری می گویند که آنان در این رویداد نقشی نداشتند.

عبدالرحمن شهیدانی، عضو مجلس نماینده گان  گفته است:"مه هیچ خبر نداریم که مردم در میدان هوایی جمع شده اند مه زمانی که از پرواز ماندم به خانه امدم باز پس برایم زنگ زدند به میدان رفته به بامیان امدم ."

غلام حسین ناصری عضو مجلس نماینده گان گفته است:"من همین قدر مردم را خبر کردم که از پرواز ماندم دیگر از اینکه مردم امده بودند یا نبودند خبر ندارم ."

از سویی شماری از باشنده گان پایتخت قانونی شکنی و زورگویی های اعضای مجلس نماینده گان را سخت انتقاد میکنند و حکومت را در جلوگیری از اینکار به بی پروایی و کوتاهی متهم میسازند .

عبدالواسع یکی از باشنده گان کابل گفته است:"خواهش میکنم که اعضای مجلس  زورگویی نکنند و به مردم مشکل ایجاد نکنند."

بربنیاد قوانین این کار جرم پنداشته می شود و دیده شود که برخورد با این کار چی خواهد بود.

از قانون گذاری تا قانون شکنی؛ ماجرای برگشت هواپیما از بامیان

مسولان این شرکت می‌گویند که شهیدانی و غلام حسین ناصری دو عضو مجلس نماینده گان که میخواستند به بامیان سفر کنند به علت ناوقت امدن پرواز را از دست داند.

Thumbnail

مسؤلان شرکت هوایی کام‌ایر امروز (سه شنبه ۲ جوزا) گفتند که عبدالرحمان شهیدانی عضو مجلس در وقت تعیین شده به میدان هوایی نیامد و پس از آن که وی از پرواز باز ماند، پسر آقای شهیدانی که آمر حوزه پولیس در بامیان است به هواپیمای این شرکت اجازه نشست نداد و هواپیما ناگزیر شد به کابل برگردد.

بربنیاد گزارش این شرکت هوانوردی، نزدیکان آقای شهیدانی بر خط  پرواز میدان هوایی بامیان سنگ پرتاب کردند تا هوا پیمان  نتواند نشست کند.

شرکت هواپیمایی کام ایر می‌گوید که عمله پرواز این شرکت دیگر حاضر نیستند که پس از این به بامیان پرواز کنند.

مسولان این شرکت می‌گویند که شهیدانی و غلام حسین ناصری دو عضو مجلس نماینده گان که میخواستند به بامیان سفر کنند به علت ناوقت امدن پرواز را از دست داند.

سپس پسر شهیدانی که آمر نظامی میدان هوایی بامیان و آمر حوزه اول پولیس بامیان است به کارمندان شرکت هوایی کام ایر در بامیان هشدار دادند به علت اینکه عبدالرحمن شهیدانی پرواز را از دست داده است  باشنده گان بامیان به هواپیما این شرکت اجازه نشست را در بامیان نمیدهند و برخی از باشنده گان بامیان با پرتاب بر خط  پرواز مانع نشست این هوا پیما شدند.

این هواپیما با سی سر نشین دوباره به کابل برگشت.

عثمان صمدی، رییس شرکت هوایی کام ایر گفته است:"مسافران را از طیاره پایان کردیم طیاره تیل گرفت آماده پرواز شد خود پرواز معطل شد گپ مهم که است پیلوت های ما فکر میکنند که دیگر انجا امن نیست ."

درهمین حال مسؤلان اداره مستقل هوانوردی می گویند که این اداره به نهاد های مسوول برای پیگیری این موضوع اعتراض خواهند کرد.

محمود شاه حبیبی، معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی گفته است:"عمولا زمانیکه محل بازرسی بسته میشود دیگر مراحل است که باید صورت گیرد از این خاطر دیگر مسافر قبول نمیشود و این دو تن نه تنها که بعد از بسته شدن محل بازرسی رسیده بودند دروازه طیاره هم بسته شده بود ."

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان  میدهند که آقای شهیدانی این کار را تابو شکنی میداند و می گوید که باید وی را پس از این بشناسند.

عبدالرحمان شهیدانی گفته است:"این قسم نشود که مره کسی نه شناسد مه تابو شکنی میکنم ."

اما عبدالرحمن شهیدانی و غلام حسین ناصری می گویند که آنان در این رویداد نقشی نداشتند.

عبدالرحمن شهیدانی، عضو مجلس نماینده گان  گفته است:"مه هیچ خبر نداریم که مردم در میدان هوایی جمع شده اند مه زمانی که از پرواز ماندم به خانه امدم باز پس برایم زنگ زدند به میدان رفته به بامیان امدم ."

غلام حسین ناصری عضو مجلس نماینده گان گفته است:"من همین قدر مردم را خبر کردم که از پرواز ماندم دیگر از اینکه مردم امده بودند یا نبودند خبر ندارم ."

از سویی شماری از باشنده گان پایتخت قانونی شکنی و زورگویی های اعضای مجلس نماینده گان را سخت انتقاد میکنند و حکومت را در جلوگیری از اینکار به بی پروایی و کوتاهی متهم میسازند .

عبدالواسع یکی از باشنده گان کابل گفته است:"خواهش میکنم که اعضای مجلس  زورگویی نکنند و به مردم مشکل ایجاد نکنند."

بربنیاد قوانین این کار جرم پنداشته می شود و دیده شود که برخورد با این کار چی خواهد بود.

هم‌رسانی کنید