تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اشتراک رهبران حکومت در مراسم عاشورا در کابل

رهبران حکومت در دوبخش جداگانه غرب کابل درمراسم عاشورا شرکت کردند.

رییس جمهور ومعاون دوم او درمراسمی درمسجد رسول اکرم منطقه دشت برچی، می گوید که یزیدان زمان می خواهند تا افغانستان را به کربلای دیگر مبدل سازند.

آقای غنی می گوید که هراس افگنان با حمله برمردم می خواهند به آن جنبه قومی بدهند که به گفته او این کار خطرناک است.

روز دهم ماه محرم با حضور رییس جمهور ومعاون دوم او در مسجد رسول اکرم منطقه دشت برچی، جایی که درماه اخیر گواه حمله های مرگبار بوده است.

رییس جمهور می گوید که هراس افگنان با آماج قرار دادن مردم می خواهد که یک جنگ قومی؛ مذهبی خطر ناک را دامن بزنند. اوبراتحاد مردم دراوضاع کنونی تاکید می ورزد.

آقای غنی گفت: «امروز شمیر ها ویزید های زمان می خواهند که افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند و برای مومنان وعبادت گزاران ماتم و عذا بی آفرینند.»

سرور، دانش معاون دوم رییس جمهور، گفت: «یک حکومت پاسخ گو ومسوول هرگز نمی تواند؛ انحصاری عمل کند؛ یا میان شهروندان از رهگذر زبانی؛ قومی ویا مذهبی تبعیض قایل شود.»

رییس جمهور می افزاید کسانی که درمیان حکومت ومردم درز  ایجاد کند، اعمال شان همانند آشوبگران اند.

آقای غنی گفت: «وجود اختلاف نظر در حوزه سیاسی مایع نگرانی نیست؛ نگرانی در جای است که مسایل سلیقه یی تفاوت دیدگاها وشکایت از امور معمول سبب غفلت از منافع کلان ملی شود.»

اما درمسجد الزهرا درفاصله نزدیک به این مراسم، رییس اجراییه ومعاون او با شماری ازچهره های دیگر حضور یافته است.

محمد محقق دراین مراسم / حکومت را فاقد اقتدار ملی؛ و وحدت ملی را به شدت آسیب دیده  می گوید.

او یکی از علت های بحران کنونی را  در کشور نبود اراده  در ارگ ریاست جمهوری می داند

محمد محقق معاون دوم رییس اجراییه گفت: «از این احساس خطر نکنند که درچهار مسجد هزار جنگ افزار دادیم باز فردا خطر است؛ از این احساس خطر کنند که انان از بی پناهی به کسی دیگری پناه ببرند.»

عبدالله عبدالله نیز وجود چالش ها را در حکومت می پذیرد و مردم را به وحدت فرا می خواند.

آقای عبدالله گفت: «ما مانندامروز شاهد همبستگی و وحدت مردم شیعه وسنی و از هر قوم وزبان کشورباشیم.»

اما در بیرون از این دو برنامه مردم در زیر نظارت نیروهای دولتی از امروز یاد بود می کنند؛ واما نگران وضعیت به نظر می رسند.

علی سینا، نگهبان مردمی مراسم عاشورا، گفت: «دولت مجور کرد مردم را که دست سلاح شوند و امنیت خودشان را بگیرند.»

مراسم امسال عاشورا ازبهر این به گونه متفاوت برگزار شد که تدابیر امنیتی به گونه مشترک ازسوی مردم ونیروهای دولتی گرفته شدند.

اشتراک رهبران حکومت در مراسم عاشورا در کابل

رییس جمهور غنی می‌گوید که هراس افگنان با حمله برمردم می خواهند به آن جنبه قومی بدهند که به گفته او این کار خطرناک است.

تصویر بندانگشتی

رهبران حکومت در دوبخش جداگانه غرب کابل درمراسم عاشورا شرکت کردند.

رییس جمهور ومعاون دوم او درمراسمی درمسجد رسول اکرم منطقه دشت برچی، می گوید که یزیدان زمان می خواهند تا افغانستان را به کربلای دیگر مبدل سازند.

آقای غنی می گوید که هراس افگنان با حمله برمردم می خواهند به آن جنبه قومی بدهند که به گفته او این کار خطرناک است.

روز دهم ماه محرم با حضور رییس جمهور ومعاون دوم او در مسجد رسول اکرم منطقه دشت برچی، جایی که درماه اخیر گواه حمله های مرگبار بوده است.

رییس جمهور می گوید که هراس افگنان با آماج قرار دادن مردم می خواهد که یک جنگ قومی؛ مذهبی خطر ناک را دامن بزنند. اوبراتحاد مردم دراوضاع کنونی تاکید می ورزد.

آقای غنی گفت: «امروز شمیر ها ویزید های زمان می خواهند که افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند و برای مومنان وعبادت گزاران ماتم و عذا بی آفرینند.»

سرور، دانش معاون دوم رییس جمهور، گفت: «یک حکومت پاسخ گو ومسوول هرگز نمی تواند؛ انحصاری عمل کند؛ یا میان شهروندان از رهگذر زبانی؛ قومی ویا مذهبی تبعیض قایل شود.»

رییس جمهور می افزاید کسانی که درمیان حکومت ومردم درز  ایجاد کند، اعمال شان همانند آشوبگران اند.

آقای غنی گفت: «وجود اختلاف نظر در حوزه سیاسی مایع نگرانی نیست؛ نگرانی در جای است که مسایل سلیقه یی تفاوت دیدگاها وشکایت از امور معمول سبب غفلت از منافع کلان ملی شود.»

اما درمسجد الزهرا درفاصله نزدیک به این مراسم، رییس اجراییه ومعاون او با شماری ازچهره های دیگر حضور یافته است.

محمد محقق دراین مراسم / حکومت را فاقد اقتدار ملی؛ و وحدت ملی را به شدت آسیب دیده  می گوید.

او یکی از علت های بحران کنونی را  در کشور نبود اراده  در ارگ ریاست جمهوری می داند

محمد محقق معاون دوم رییس اجراییه گفت: «از این احساس خطر نکنند که درچهار مسجد هزار جنگ افزار دادیم باز فردا خطر است؛ از این احساس خطر کنند که انان از بی پناهی به کسی دیگری پناه ببرند.»

عبدالله عبدالله نیز وجود چالش ها را در حکومت می پذیرد و مردم را به وحدت فرا می خواند.

آقای عبدالله گفت: «ما مانندامروز شاهد همبستگی و وحدت مردم شیعه وسنی و از هر قوم وزبان کشورباشیم.»

اما در بیرون از این دو برنامه مردم در زیر نظارت نیروهای دولتی از امروز یاد بود می کنند؛ واما نگران وضعیت به نظر می رسند.

علی سینا، نگهبان مردمی مراسم عاشورا، گفت: «دولت مجور کرد مردم را که دست سلاح شوند و امنیت خودشان را بگیرند.»

مراسم امسال عاشورا ازبهر این به گونه متفاوت برگزار شد که تدابیر امنیتی به گونه مشترک ازسوی مردم ونیروهای دولتی گرفته شدند.

هم‌رسانی کنید