تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش ۱۵ درصدی بیکاری در کشور از آغاز سال روان

مسؤلان اداره مرکزی احصایه میگویند که در جریان سال گذشته، میزان بیکاری ونبود کار کافی درکشور به ۲۵ درصد میرسید ، درحالیکه آمارها نشان میدهند که درحال حاضر این رقم نزدیک به ۴۰ درصد رسیده است.

درهمین حال، مسؤلان اتاق های تجارت وصنایع میگویند که به علت مشکلات اقتصادی ونبود کار،شماری زیادی ازکارگران فنی درپارک های صنعیتی کشور کارهای شان را از دست داده اند.

افزایش مشکلات درشماری ازنهاد های دولتی و خصوصی ونیز رکود صنایع درکشور،سبب شده است که ازچند ماه بدینسو،بیکاری وکم کاری درکشوربه گونه چشمگیری افزایش یابد.

مسوولان اداره مرکزی احصایه میزان بیکاری کنونی را درکشوردرحدود چهل درصد میدانند.

حسیب الله موحد، معاون اداره مرکزی احصایه گفته است:" رییس اداره احصایه مرکزی حسیب الله موحد گفته است:"کسانی که کار میکردند شغل شان را از دست داده اند و شغل جدید نیز ایجاد نشده است، میزان بیکاری به طور چشمگیر افزایش یافته و افزایش ۱۵ درصدی را نشان میدهد."

درهمین حال مسوولان اتاق های تجارت وصنایع با درنظرداشت افزایش مشکلات فراراه صنایع کشوروعدم حمایت لازم ازاین بخش میگویند که علت کاهش فعالیت های شماری ازکارخانه ها و نارسایی های مالی صاحبان صنایع،شماری زیادی ازکارگران این کارخانه ها بیکارشده اند.

عتیق الله نصرت، رییس اتاق های تجارت وصنایع گفته است:"عدم موجودیت پروژه های انکشافی یگانه عامل افزایش بیکاری ها بوده است."

این درحالیست که مسؤلان وزارت کارواموراجتماعی با نگرانی ازافزایش بیکاری درکشورمیگویند که بربنیاد آمارهای نخستین دربخش بیکاری درکشور،درحال حاضربیش ازیک میلیون وهشت صد هزارافراد واجد شرایط کاردرکشوربیکارهستند.

افزایش ۱۵ درصدی بیکاری در کشور از آغاز سال روان

مسؤلان اداره مرکزی احصایه میگویند که در جریان سال گذشته، میزان بیکاری ونبود کار کافی درکشور به ۲۵

Thumbnail

مسؤلان اداره مرکزی احصایه میگویند که در جریان سال گذشته، میزان بیکاری ونبود کار کافی درکشور به ۲۵ درصد میرسید ، درحالیکه آمارها نشان میدهند که درحال حاضر این رقم نزدیک به ۴۰ درصد رسیده است.

درهمین حال، مسؤلان اتاق های تجارت وصنایع میگویند که به علت مشکلات اقتصادی ونبود کار،شماری زیادی ازکارگران فنی درپارک های صنعیتی کشور کارهای شان را از دست داده اند.

افزایش مشکلات درشماری ازنهاد های دولتی و خصوصی ونیز رکود صنایع درکشور،سبب شده است که ازچند ماه بدینسو،بیکاری وکم کاری درکشوربه گونه چشمگیری افزایش یابد.

مسوولان اداره مرکزی احصایه میزان بیکاری کنونی را درکشوردرحدود چهل درصد میدانند.

حسیب الله موحد، معاون اداره مرکزی احصایه گفته است:" رییس اداره احصایه مرکزی حسیب الله موحد گفته است:"کسانی که کار میکردند شغل شان را از دست داده اند و شغل جدید نیز ایجاد نشده است، میزان بیکاری به طور چشمگیر افزایش یافته و افزایش ۱۵ درصدی را نشان میدهد."

درهمین حال مسوولان اتاق های تجارت وصنایع با درنظرداشت افزایش مشکلات فراراه صنایع کشوروعدم حمایت لازم ازاین بخش میگویند که علت کاهش فعالیت های شماری ازکارخانه ها و نارسایی های مالی صاحبان صنایع،شماری زیادی ازکارگران این کارخانه ها بیکارشده اند.

عتیق الله نصرت، رییس اتاق های تجارت وصنایع گفته است:"عدم موجودیت پروژه های انکشافی یگانه عامل افزایش بیکاری ها بوده است."

این درحالیست که مسؤلان وزارت کارواموراجتماعی با نگرانی ازافزایش بیکاری درکشورمیگویند که بربنیاد آمارهای نخستین دربخش بیکاری درکشور،درحال حاضربیش ازیک میلیون وهشت صد هزارافراد واجد شرایط کاردرکشوربیکارهستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره