تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیکاری و نا امنی دو عامل عمدۀ افزایش معتادان مواد مخدر در بغلان

مقام‌های محلی در ولایت بغلان میگویند که معتادین مواد مخدر پارک سبز شهر پلخمری را به یک ویرانه مبدل کرده اند.

صفر محمد صفر، شهردار پلخمری میگوید که جابه جایی معتادان مواد مخدر درین پارک سبب شده است تا این پارک به جای تفریح گاه، به بخشی امن برای معتادن مواد مخدر، مبدل گردد.

وی افزود:" ما از آدرس معتادین بسیار به تکلیف هستیم شما می بینین که در قسمت باغ قهوه خانه صد یا یک صدو پنجا معتاد جای گرفته اند درخت ها را قطعه میکنن اره در دست شان و زیاد تخریبات می کنند.»

این معتادان گفته اند که بیکاری و نا امنی ها سبب شده اند تا آنان رو به مواد مخدر بیاورند.

لطف الرحمن یکی از این معتادین که چهارده سال تحصیل کرده است و هفت سال در ارتش ملی افسر خدمت کرده است.

او گفت که پس از برکناری اش از نیروهای ارتش به مواد مخدر رو آورده است.

لطف الرحمت افزود:" خودم فارغ صنف چهارده هستم و غیر از ای که فارغ چهارده هستم شش سال تجربه کاری دارم که به عنوان یک افسر در اردوی ۲۰۳ تندر گردیز لوای چهار حمایه ایفای وظیفه کدیم و بعد از ای که به ای مواد آغشته شدیم تا خانی ما سه ساعت راه است ولی سه سال شده که خانی ما نرفتیم."

این معتادان که در پارک سبز شهر پلخمری جابه جا شده اند، از آنچه که بی برنامه گی حکومت برای گرد آوری معتادان می گویند، شکایت دارند.

مختار، معتاد مواد مخدر گفته است:" سماوات داشتم در داخل شهر بعد از ای که دولت مره ده کار نماند این جه معتاد شدیم و چند سال شده که معتاد هستم."

منصور، متعاد دیگر گفته است:"ای باغ به ما مصیبت شده پنجا فیصد مواد مخدر عمل ما است و پنجا فیصد باغ بر ما عمل شده ما ده ای باغ بسیار به آسانی مواد آمده کرده می توانیم و اگر ای باغ گم شود زیاد معتادین جور میشوند."

ورزشکارانی که برای گرد آوری معتادان از این پارک استین بر زده اند از نهادهای مسوول می خواهند که نگذارند این پارک که اکنون به جای امنی برای معتادان مواد مخدر مبدل شده است، بیشتر ویران گردد.

دین محمد، ورزشکار گفت:« این معتادین درد سر به خانم ها میباشند و پیش مکتب است ما شکایت ها را شنیدیم پولیس هم همرای ما است ما جای شان را تغیر دادیم  ای وظیفه شاروالی است و شاروالی باید معتادین را از اینجا دور کنند.»

جبار یکی دیگر از این ورزشکاران میگوید ″ اینه ما و شما مشاهده میکنیم که یک دانه درخت هم جور نمانده سر ای درخت ها چقه مصرف شده و ما خود ما یک جا شدیم تا ای معتادین از اینجه گم شوند ″

در همین حال شهر دار پلخمری، نیز از وضع بد پارک سبز این شهر ابراز نگرانی می کند.

شهردار پلخمری میگوید که نهادهای امنیتی در گرد آوری این معتادان باید با شهرداری همکاری کند تا پارک سبز،  بازسازی شود.

بیکاری و نا امنی دو عامل عمدۀ افزایش معتادان مواد مخدر در بغلان

صفر محمد صفر، شهردار پلخمری میگوید که جابه جایی معتادان مواد مخدر درین پارک سبب شده است تا این پارک به جای تفریح گاه، به بخشی امن برای معتادن مواد مخدر، مبدل گردد.

Thumbnail

مقام‌های محلی در ولایت بغلان میگویند که معتادین مواد مخدر پارک سبز شهر پلخمری را به یک ویرانه مبدل کرده اند.

صفر محمد صفر، شهردار پلخمری میگوید که جابه جایی معتادان مواد مخدر درین پارک سبب شده است تا این پارک به جای تفریح گاه، به بخشی امن برای معتادن مواد مخدر، مبدل گردد.

وی افزود:" ما از آدرس معتادین بسیار به تکلیف هستیم شما می بینین که در قسمت باغ قهوه خانه صد یا یک صدو پنجا معتاد جای گرفته اند درخت ها را قطعه میکنن اره در دست شان و زیاد تخریبات می کنند.»

این معتادان گفته اند که بیکاری و نا امنی ها سبب شده اند تا آنان رو به مواد مخدر بیاورند.

لطف الرحمن یکی از این معتادین که چهارده سال تحصیل کرده است و هفت سال در ارتش ملی افسر خدمت کرده است.

او گفت که پس از برکناری اش از نیروهای ارتش به مواد مخدر رو آورده است.

لطف الرحمت افزود:" خودم فارغ صنف چهارده هستم و غیر از ای که فارغ چهارده هستم شش سال تجربه کاری دارم که به عنوان یک افسر در اردوی ۲۰۳ تندر گردیز لوای چهار حمایه ایفای وظیفه کدیم و بعد از ای که به ای مواد آغشته شدیم تا خانی ما سه ساعت راه است ولی سه سال شده که خانی ما نرفتیم."

این معتادان که در پارک سبز شهر پلخمری جابه جا شده اند، از آنچه که بی برنامه گی حکومت برای گرد آوری معتادان می گویند، شکایت دارند.

مختار، معتاد مواد مخدر گفته است:" سماوات داشتم در داخل شهر بعد از ای که دولت مره ده کار نماند این جه معتاد شدیم و چند سال شده که معتاد هستم."

منصور، متعاد دیگر گفته است:"ای باغ به ما مصیبت شده پنجا فیصد مواد مخدر عمل ما است و پنجا فیصد باغ بر ما عمل شده ما ده ای باغ بسیار به آسانی مواد آمده کرده می توانیم و اگر ای باغ گم شود زیاد معتادین جور میشوند."

ورزشکارانی که برای گرد آوری معتادان از این پارک استین بر زده اند از نهادهای مسوول می خواهند که نگذارند این پارک که اکنون به جای امنی برای معتادان مواد مخدر مبدل شده است، بیشتر ویران گردد.

دین محمد، ورزشکار گفت:« این معتادین درد سر به خانم ها میباشند و پیش مکتب است ما شکایت ها را شنیدیم پولیس هم همرای ما است ما جای شان را تغیر دادیم  ای وظیفه شاروالی است و شاروالی باید معتادین را از اینجا دور کنند.»

جبار یکی دیگر از این ورزشکاران میگوید ″ اینه ما و شما مشاهده میکنیم که یک دانه درخت هم جور نمانده سر ای درخت ها چقه مصرف شده و ما خود ما یک جا شدیم تا ای معتادین از اینجه گم شوند ″

در همین حال شهر دار پلخمری، نیز از وضع بد پارک سبز این شهر ابراز نگرانی می کند.

شهردار پلخمری میگوید که نهادهای امنیتی در گرد آوری این معتادان باید با شهرداری همکاری کند تا پارک سبز،  بازسازی شود.

هم‌رسانی کنید