Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید امریکا؛ بررسی بی‌طرفانۀ اتهام‌های احمد ایشچی

ایالات متحده امریکا بر بررسی جدی و بی‌طرفانۀ اتهام‌های احمد ایشچی بر جنرال دوستم تأکید می‌ورزد و از تلاش‌های حکومت برای بررسی این اتهام‌ها پشتیبانی می‌کند.

وزارت خارجۀ امریکا می‌گوید که واشنگتن از بازداشت غیرقانونی و رفتار نادرست با ایشچی از سوی جنرال دوستم بسیار برآشفته شده‌است.

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، می‌گوید: «ما از رهایی آقای ایشچی استقبال می‌کنیم و بدیهی است که دربارۀ بازداشت غیرقانونی او و گزارش‌ها دربارۀ رفتار بدِ جنرال دوستم، معاون رییس‌جمهور، با ایشچی، به‌گونۀ ژرف آشفته شده‌ایم. ما در انتظار پیشرفت بررسی‌ها و روشن‌شدن نتایج هستیم.»

در همین حال، حکومت در نشست شورای امنیت ملی به لوی‌سارنوالی دستور داده‌است که در این‌باره بررسی‌هایش را ادامه دهد.

یک منبع از حکومت می‌گوید که لوی‌سارنوالی به جنرال دوستم نامه فرستاده‌است تا به تحقیق حاضر شود، اما لوی‌سارنوالی حاضر به گفت‌وگو در این‌باره نیست.

در این میان برخی‌از بزرگان قومی ولایت‌های جوزجان و فاریاب از بهر پادرمیانی و نیز گفت‌وگو با احمد ایشچی، با حکومت، با اعضای شورای ملی و با چهره‌های سیاسی به کابل آمده‌اند. این بزرگان قومی می‌خواهند که این تنش‌ها میان جنرال دوستم و احمد ایشچی در یک جرگه حل شوند.

باتور ایشچی، پسراحمد ایشچی، می‌گوید: «این موضوع حقوقی نیست که ما بتوانیم آن را در جرگه حل کنیم و با مردم حل کنیم. خواست ما این است که این موضوع باید از طریق نهاد‌های عدلی و قضایی حل شود.»

بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی جنبش ملی، می‌گوید: «بزرگ‌کردن ادعای پر از تناقض یک نفر در برابر معاون اول و منتخب نظام، قطعاً دست‌های سیاسی را به دنبال خود دارد؛ ادامۀ چنین اوضاعی برای آیندۀ افغانستان خیلی پرزیان خواهد بود.»

یک منبع از حکومت می‌گوید که لوی‌سارنوالی در یک نامه از جنرال دوستم خواسته‌است که از بهر پاسخگوی به اتهام‌های احمد ایشچی یا خودش به این نهاد حاضر شود و یا هم وکیلش را بفرستد. به گفتۀ این منبع در نشست شورای امنیت ملی از این تصمیم لوی‌سارنوالی پشتیبانی شده‌است.

تأکید امریکا؛ بررسی بی‌طرفانۀ اتهام‌های احمد ایشچی

یک منبع از حکومت می‌گوید که لوی‌سارنوالی به جنرال دوستم نامه فرستاده‌است تا به تحقیق حاضر شود، اما لوی‌سارنوالی حاضر به گفت‌وگو در این‌باره نیست.

Thumbnail

ایالات متحده امریکا بر بررسی جدی و بی‌طرفانۀ اتهام‌های احمد ایشچی بر جنرال دوستم تأکید می‌ورزد و از تلاش‌های حکومت برای بررسی این اتهام‌ها پشتیبانی می‌کند.

وزارت خارجۀ امریکا می‌گوید که واشنگتن از بازداشت غیرقانونی و رفتار نادرست با ایشچی از سوی جنرال دوستم بسیار برآشفته شده‌است.

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، می‌گوید: «ما از رهایی آقای ایشچی استقبال می‌کنیم و بدیهی است که دربارۀ بازداشت غیرقانونی او و گزارش‌ها دربارۀ رفتار بدِ جنرال دوستم، معاون رییس‌جمهور، با ایشچی، به‌گونۀ ژرف آشفته شده‌ایم. ما در انتظار پیشرفت بررسی‌ها و روشن‌شدن نتایج هستیم.»

در همین حال، حکومت در نشست شورای امنیت ملی به لوی‌سارنوالی دستور داده‌است که در این‌باره بررسی‌هایش را ادامه دهد.

یک منبع از حکومت می‌گوید که لوی‌سارنوالی به جنرال دوستم نامه فرستاده‌است تا به تحقیق حاضر شود، اما لوی‌سارنوالی حاضر به گفت‌وگو در این‌باره نیست.

در این میان برخی‌از بزرگان قومی ولایت‌های جوزجان و فاریاب از بهر پادرمیانی و نیز گفت‌وگو با احمد ایشچی، با حکومت، با اعضای شورای ملی و با چهره‌های سیاسی به کابل آمده‌اند. این بزرگان قومی می‌خواهند که این تنش‌ها میان جنرال دوستم و احمد ایشچی در یک جرگه حل شوند.

باتور ایشچی، پسراحمد ایشچی، می‌گوید: «این موضوع حقوقی نیست که ما بتوانیم آن را در جرگه حل کنیم و با مردم حل کنیم. خواست ما این است که این موضوع باید از طریق نهاد‌های عدلی و قضایی حل شود.»

بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی جنبش ملی، می‌گوید: «بزرگ‌کردن ادعای پر از تناقض یک نفر در برابر معاون اول و منتخب نظام، قطعاً دست‌های سیاسی را به دنبال خود دارد؛ ادامۀ چنین اوضاعی برای آیندۀ افغانستان خیلی پرزیان خواهد بود.»

یک منبع از حکومت می‌گوید که لوی‌سارنوالی در یک نامه از جنرال دوستم خواسته‌است که از بهر پاسخگوی به اتهام‌های احمد ایشچی یا خودش به این نهاد حاضر شود و یا هم وکیلش را بفرستد. به گفتۀ این منبع در نشست شورای امنیت ملی از این تصمیم لوی‌سارنوالی پشتیبانی شده‌است.

هم‌رسانی کنید