Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست باشنده‌گان هلمند؛ پاکسازی این ولایت از وجود طالبان

شماری از باشنده‌گان و اعضای شورای ولایتی هلمند می‌گویند که بخش‌هایی از این ولایت از سال‌ها به این‌سو در ادارۀ طالبان استند، از این رو آنان از حکومت می‌خواهند که این ولایت را به گونۀ کامل از وجود این شورشیان پاکسازی کند. 

ولسوالی‌های باغران و دیشو بیش از چهارده سال می‌شود که در دست طالبان استند. ولسوالی‌های نوزاد، موسی قلعه و خانشین نیز بیش از سه سال است که در اداره طالبان استند و ولسوالی‌های سنگین، کجکی، گرمسیر، واشیر و مارجه از ولسوالی‌هایی هستند که تنها مرکزهای آن‌ها در دست حکومت استند.

عبدالحق زواکمن، فعال جامعه مدنی، گفت: «از یک و نیم دهه به این سو بخش‌های شمالی و ولسوالی‌های دوردست به مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می کنند.»

باشندهگان هلمند می‌گویند که حتی برخی از بخش‌هایی از شهر لشکرگاه هم از سال‌ها بدینسو میان طالبان و نیروهای دولتی دست به دست می‌شوند و نیز نبردهای پراگنده در حومه‌های شهر شکرگاه آرامش شهر را برهم می‌زنند.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند، گفت: «تهدیدها بسیار است. اکنون شماری از ولسوالی‌های مرکزی مانند ناوه و نادعلی و بخش‌هایی از حوزۀ چهارم شهر لشکرگاه به دست مخالفان مسلح دولت استند. این به این معنا است که ما هیچ ولسوالی را به گونۀ کامل زیر پوشش امنیتی نداریم.» 

اما ولسوالی‌هایی زیر اداره دولت نیز با تهدیدهای جدی روبه‌رو استند.

جنرال عبدالغفار صافی، فرمانده پولیس هلمند، گفت: «اکنون هم ما با تهدید روبه‌رو استیم اما ما برنامه‌های خوبی برای راه اندازی عملیات‌ها و کم ساختن تهدیدها داریم. هدف اساسی ما این است که تهدید ها را از میان برداریم و در هر ولسوالی عملیات جداگانه راه اندازی کنیم.» 

هلمندیان هشدار می‌دهند که در اگر زمستان امسال این ولایت از وجود طالبان پاکسازی نشود، باشنده‌گان این ولایت در بهار سال آینده گواه نبردهای سخت میان گروه طالبان و نیروهای دولتی خواهند بود.

خواست باشنده‌گان هلمند؛ پاکسازی این ولایت از وجود طالبان

پولیس ولایت هلمند می‌گوید که برای راه اندازی عملیات‌ها و پاکسازی این ولایت از وجود طالبان، برنامه‌های منظم را روی دست دارند. 

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان و اعضای شورای ولایتی هلمند می‌گویند که بخش‌هایی از این ولایت از سال‌ها به این‌سو در ادارۀ طالبان استند، از این رو آنان از حکومت می‌خواهند که این ولایت را به گونۀ کامل از وجود این شورشیان پاکسازی کند. 

ولسوالی‌های باغران و دیشو بیش از چهارده سال می‌شود که در دست طالبان استند. ولسوالی‌های نوزاد، موسی قلعه و خانشین نیز بیش از سه سال است که در اداره طالبان استند و ولسوالی‌های سنگین، کجکی، گرمسیر، واشیر و مارجه از ولسوالی‌هایی هستند که تنها مرکزهای آن‌ها در دست حکومت استند.

عبدالحق زواکمن، فعال جامعه مدنی، گفت: «از یک و نیم دهه به این سو بخش‌های شمالی و ولسوالی‌های دوردست به مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می کنند.»

باشندهگان هلمند می‌گویند که حتی برخی از بخش‌هایی از شهر لشکرگاه هم از سال‌ها بدینسو میان طالبان و نیروهای دولتی دست به دست می‌شوند و نیز نبردهای پراگنده در حومه‌های شهر شکرگاه آرامش شهر را برهم می‌زنند.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند، گفت: «تهدیدها بسیار است. اکنون شماری از ولسوالی‌های مرکزی مانند ناوه و نادعلی و بخش‌هایی از حوزۀ چهارم شهر لشکرگاه به دست مخالفان مسلح دولت استند. این به این معنا است که ما هیچ ولسوالی را به گونۀ کامل زیر پوشش امنیتی نداریم.» 

اما ولسوالی‌هایی زیر اداره دولت نیز با تهدیدهای جدی روبه‌رو استند.

جنرال عبدالغفار صافی، فرمانده پولیس هلمند، گفت: «اکنون هم ما با تهدید روبه‌رو استیم اما ما برنامه‌های خوبی برای راه اندازی عملیات‌ها و کم ساختن تهدیدها داریم. هدف اساسی ما این است که تهدید ها را از میان برداریم و در هر ولسوالی عملیات جداگانه راه اندازی کنیم.» 

هلمندیان هشدار می‌دهند که در اگر زمستان امسال این ولایت از وجود طالبان پاکسازی نشود، باشنده‌گان این ولایت در بهار سال آینده گواه نبردهای سخت میان گروه طالبان و نیروهای دولتی خواهند بود.

هم‌رسانی کنید