Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست یک‌ سرباز پولیس؛ درمان در بیرون‌از کشور

عبدالولی، يک سرباز پولیس ملی ‌که در یک حملۀ انتحاری در ولایت ارزگان زخم برداشته‌است، از حکومت می‌خواهد تا زمینۀ درمان‌اش را فراهم سازد.

او می‌گوید که دوسال پیش، با یازده‌ تن از همکارانش در یک ایست بازرسی کندک سوم فرماندهی پولیس ولایت ارزگان آماج حمله قرار گرفت. 

به گفتۀ او در این حمله، دوپولیس جان باختند و هشت ‌تن به‌شمول خودش، زخم برداشتند. 

عبدالولی به کابل آمده‌است تا زمینۀ درمان کامل زخم‌های بدنش‌اش فراهم شود.

او گفت: «در قسمت دهن، چشم و شکم زخمی شدم و پس‌از آن، ما را به شفاخانه سه‌صد بستر پولیس آوردند. شفاخانه گفت که درمان چشم و دهنم در آن شفاخانه امکان ندارد و ۵۰ هزار داد و به هندوستان معرفی‌ام کرد.»
 
این سرباز از حکومت می‌خواهد که زمینۀ درمان را فراهم سازد زیرا به‌گفتۀ او، در شفاخانه‌های دولتی برایش گفته‌اند که زمینۀ درمان چشم‌اش در کشور فراهم نیست.
 
او افزود: «از رییس‌جمهور، وزیر امور داخله، نماینده‌گان و دیگر مقام‌های حکومتی می‌خواهم که زمینۀ درمان کامل من را فراهم بسازند.»
 
نقیب‌الله احمدی، رییس شورای علمای ارزگان، در بارۀ این سرباز گفت: «درمان عبدالولی نزدیک به ۸۰۰ هزار (افغانی) هزینه نیاز دارد، اما به او ۵۰ هزار (افغانی) داده‌اند که چند مدتی ‌که در کابل است، این پول در همین‌جا به مصرف رسیده‌است.»
 
عبدالولی می‌گوید که او چهار فرزند دارد و پدر کهن‌سالش نیز با او زنده‌گی می‌کند و با تنخواهش نمی‌تواند برای درمان به بیرون از کشور برود.

خواست یک‌ سرباز پولیس؛ درمان در بیرون‌از کشور

عبدالولی، سربازی‌که از یک‌چشم، یک‌ پا و شکم آسیب دیده‌است، می‌گوید که با همین وضعیت نیز، به کارش ادامه می‌دهد.

Thumbnail

عبدالولی، يک سرباز پولیس ملی ‌که در یک حملۀ انتحاری در ولایت ارزگان زخم برداشته‌است، از حکومت می‌خواهد تا زمینۀ درمان‌اش را فراهم سازد.

او می‌گوید که دوسال پیش، با یازده‌ تن از همکارانش در یک ایست بازرسی کندک سوم فرماندهی پولیس ولایت ارزگان آماج حمله قرار گرفت. 

به گفتۀ او در این حمله، دوپولیس جان باختند و هشت ‌تن به‌شمول خودش، زخم برداشتند. 

عبدالولی به کابل آمده‌است تا زمینۀ درمان کامل زخم‌های بدنش‌اش فراهم شود.

او گفت: «در قسمت دهن، چشم و شکم زخمی شدم و پس‌از آن، ما را به شفاخانه سه‌صد بستر پولیس آوردند. شفاخانه گفت که درمان چشم و دهنم در آن شفاخانه امکان ندارد و ۵۰ هزار داد و به هندوستان معرفی‌ام کرد.»
 
این سرباز از حکومت می‌خواهد که زمینۀ درمان را فراهم سازد زیرا به‌گفتۀ او، در شفاخانه‌های دولتی برایش گفته‌اند که زمینۀ درمان چشم‌اش در کشور فراهم نیست.
 
او افزود: «از رییس‌جمهور، وزیر امور داخله، نماینده‌گان و دیگر مقام‌های حکومتی می‌خواهم که زمینۀ درمان کامل من را فراهم بسازند.»
 
نقیب‌الله احمدی، رییس شورای علمای ارزگان، در بارۀ این سرباز گفت: «درمان عبدالولی نزدیک به ۸۰۰ هزار (افغانی) هزینه نیاز دارد، اما به او ۵۰ هزار (افغانی) داده‌اند که چند مدتی ‌که در کابل است، این پول در همین‌جا به مصرف رسیده‌است.»
 
عبدالولی می‌گوید که او چهار فرزند دارد و پدر کهن‌سالش نیز با او زنده‌گی می‌کند و با تنخواهش نمی‌تواند برای درمان به بیرون از کشور برود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره