تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خوشبینی محتاطانه اشتراک کننده‌گان نشست دوحه از آیندۀ تلاش‌های صلح

نزدیک به پنجاه تن از شهروندان کشور و هفده تن از نماینده گان طالبان در نشست دوروزه دوحه در باره چگونه‌گی تامین صلح همیشه‌گی در کشور، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، آتش بس، چگونه گی برگذاری انتخابات و چگونه گی نشست میان نماینده گان حکومت و طالبان با هم دیگر گفتگو کردند.

همزمان با گفتگوها این پرسش مطرح شده است که آیا در افکار و عمل طالبان تغییراتی دیده می‌شود یا نه؟  

شماری از این سیاست‌گران به تغییر ذهنی گروه طالبان خوش بین استند.

آنان می‌گویند که طالبان در گفتار، به آزادی بیان و رسانه‌ها، حقوق بشر، کار و آموزش زنان و ارزش‌‎های حقوق بشری دیگر، باورمند شده اند؛ اما در عمل، در رفتار طالبان تغییری دیده نشده است.

انارکلی هنریار، شرکت کننده نشست دوحه گفت: «این خود نشان دهنده این است وقتی که طالبان دور یک میز با زنان نشسته و صحبت می‌کنند به خصوص که در زمان شان حق بیرون شدن را نداشتند و با انواع مشکلات روبرو بودند ولی امروز این خود یک تغیر بزرگ است که طالبان روبرو می‌نشینند و صحبت می‌کنند ولی این را زمان ثابت خواهد کرد که درعمل چی خواهند کرد.»

شاه‌گل رضایی، شرکت کننده نشست دوحه گفت: «من به این باورهستم که برای قضاوت در مورد اینکه آیا تغیرات تغیری جدی در مورد طالبان آمده است یا خیر ما نیاز به زمان داریم. متاسفانه حادثه اخیر غزنی نشان داد که هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد در مناسباتی که باید میان مردم وطالبان وجود دارد، حادثه اخیر غزنی نشان دهنده این است که در دیدگاه های اصلی طالبان نسبت به حفاظت جان افراد ملکی تغیرات جدی نیامده ولی با آن هم در موضاعات اساسی دیگر نیاز به زمان است تا قضاوت اخیر را در مورد طالبان داشته باشیم.»

طالبان در هنگام حاکمیت شان در کابل و بخش‌های دیگر کشور از فعالیت رسانه‌ها، آزادی بیان، کار و آموزش زنان ممانعت می‌کردند، اما اکنون می‌گویند که زنان می‌توانند کار کنند، آموزش فراگیرند و رسانه‌ها نیز می توانند فعالیت کنند.

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در دوحه می‌‎گوید که طالبان به آزادی بیان، حق کار و آموزش زنان و ارزش‌های بشری دیگر در چارچوب قوانین اسلامی پابند استند.

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در دوحه می‌گوید:«با آزادی بیان و مطبوعات در چوکات اصول اسلامی ما قایل هستیم و ما می خواهیم و برای جامعه ضروری است و مطبوعات چون نبض جامعه را مانند یک حکیم می‌ببیند و برای شان راه حل پیشنهاد می‌کند، اما در آزادی بیان اعتقاد باید تعمیری باشد و برای ساختار و ساختن جامعه باشد نه برای تخریب اشخاص و جامعه باشد و زنان مطابق اصول اسلامی حق کار و تعلیم را دارند و مطبوعات باید بی‌طرف باشند.»

انوارالحق احمدی، شرکت کننده نشست دوحه گفت:«خدا کند که در تاریخ اسلام آن حقوقی که به زنان داده شده است به خصوص در صحنه آزادی بیان در چارچوب یک قانون بیاید و این موضوعاتی است که در مذاکرات رویش بحث خواهد شد.»

اما شماری از اعضای شورای‌ملی  و سیاست‌گران به این باور استند که حضور طالبان در نشست‌های بیرون از کشور، تنها به هدف امتیازگیری‌های سیاسی است و هیچ گونه تغییری در عملکرد آنان بوجود نیامده است.

با این هم شماری از شهروندان کشور می‌گویند که انتظار دارند گروه طالبان و نیز حکومت جنگ را کنار بگذارند و برای تامین صلح، راه گفتگو را در پیش بگیرند.

خوشبینی محتاطانه اشتراک کننده‌گان نشست دوحه از آیندۀ تلاش‌های صلح

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان می‌‎گوید که طالبان به آزادی بیان، حق کار و آموزش زنان و ارزش‌های بشری دیگر در چارچوب قوانین اسلامی پابند استند.

Thumbnail

نزدیک به پنجاه تن از شهروندان کشور و هفده تن از نماینده گان طالبان در نشست دوروزه دوحه در باره چگونه‌گی تامین صلح همیشه‌گی در کشور، جلوگیری از تلفات غیر نظامیان، آتش بس، چگونه گی برگذاری انتخابات و چگونه گی نشست میان نماینده گان حکومت و طالبان با هم دیگر گفتگو کردند.

همزمان با گفتگوها این پرسش مطرح شده است که آیا در افکار و عمل طالبان تغییراتی دیده می‌شود یا نه؟  

شماری از این سیاست‌گران به تغییر ذهنی گروه طالبان خوش بین استند.

آنان می‌گویند که طالبان در گفتار، به آزادی بیان و رسانه‌ها، حقوق بشر، کار و آموزش زنان و ارزش‌‎های حقوق بشری دیگر، باورمند شده اند؛ اما در عمل، در رفتار طالبان تغییری دیده نشده است.

انارکلی هنریار، شرکت کننده نشست دوحه گفت: «این خود نشان دهنده این است وقتی که طالبان دور یک میز با زنان نشسته و صحبت می‌کنند به خصوص که در زمان شان حق بیرون شدن را نداشتند و با انواع مشکلات روبرو بودند ولی امروز این خود یک تغیر بزرگ است که طالبان روبرو می‌نشینند و صحبت می‌کنند ولی این را زمان ثابت خواهد کرد که درعمل چی خواهند کرد.»

شاه‌گل رضایی، شرکت کننده نشست دوحه گفت: «من به این باورهستم که برای قضاوت در مورد اینکه آیا تغیرات تغیری جدی در مورد طالبان آمده است یا خیر ما نیاز به زمان داریم. متاسفانه حادثه اخیر غزنی نشان داد که هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد در مناسباتی که باید میان مردم وطالبان وجود دارد، حادثه اخیر غزنی نشان دهنده این است که در دیدگاه های اصلی طالبان نسبت به حفاظت جان افراد ملکی تغیرات جدی نیامده ولی با آن هم در موضاعات اساسی دیگر نیاز به زمان است تا قضاوت اخیر را در مورد طالبان داشته باشیم.»

طالبان در هنگام حاکمیت شان در کابل و بخش‌های دیگر کشور از فعالیت رسانه‌ها، آزادی بیان، کار و آموزش زنان ممانعت می‌کردند، اما اکنون می‌گویند که زنان می‌توانند کار کنند، آموزش فراگیرند و رسانه‌ها نیز می توانند فعالیت کنند.

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در دوحه می‌‎گوید که طالبان به آزادی بیان، حق کار و آموزش زنان و ارزش‌های بشری دیگر در چارچوب قوانین اسلامی پابند استند.

سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در دوحه می‌گوید:«با آزادی بیان و مطبوعات در چوکات اصول اسلامی ما قایل هستیم و ما می خواهیم و برای جامعه ضروری است و مطبوعات چون نبض جامعه را مانند یک حکیم می‌ببیند و برای شان راه حل پیشنهاد می‌کند، اما در آزادی بیان اعتقاد باید تعمیری باشد و برای ساختار و ساختن جامعه باشد نه برای تخریب اشخاص و جامعه باشد و زنان مطابق اصول اسلامی حق کار و تعلیم را دارند و مطبوعات باید بی‌طرف باشند.»

انوارالحق احمدی، شرکت کننده نشست دوحه گفت:«خدا کند که در تاریخ اسلام آن حقوقی که به زنان داده شده است به خصوص در صحنه آزادی بیان در چارچوب یک قانون بیاید و این موضوعاتی است که در مذاکرات رویش بحث خواهد شد.»

اما شماری از اعضای شورای‌ملی  و سیاست‌گران به این باور استند که حضور طالبان در نشست‌های بیرون از کشور، تنها به هدف امتیازگیری‌های سیاسی است و هیچ گونه تغییری در عملکرد آنان بوجود نیامده است.

با این هم شماری از شهروندان کشور می‌گویند که انتظار دارند گروه طالبان و نیز حکومت جنگ را کنار بگذارند و برای تامین صلح، راه گفتگو را در پیش بگیرند.

هم‌رسانی کنید