Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانش: برخورد برخی از نهادهای حکومتی با رسانه‌ها پذیرفتنی نیست

سروردانش معاون دوم رییس جمهور روز چهارشنبه در نشستی در کابل برخورد برخی از نهادهای دولتی را با رسانه‌ها پذیرفتنی نمی‌داند.

آقای دانش که دربرنامه یی به مناسبت روز جهانی رسانه ها درکابل سخن می گفت بررسیده گی به چالش ها در برابر خبرنگاران ورسانه ها تاکید می ورزد.

آقای دانش می‌گوید که برخورد نادرست برخی ازنهادها نمایان گر سیاست حکومت نیست.

معاون دوم رییس جمهور از تمامی نهاد های دولتی می خواهد تا امنیت خبرنگاران را تأمین کنند.

او گفت: «ما در حکومت اعلام می کنیم که از ازادی رسانه ها بار دیگر اعلام می کنیم که ازادی مطبوعات حمایت می کنیم و آزادی بیان در همه حالات حتی در سرنوشت ساز ترین موضوعات یعنی مساله صلح با مخالفان دولت خط قرمز دولت است و به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد به ازادی رسانه ها تعرض کند.»

آقای دانش اطمنیان می دهد که برای  ازمیان برداشتن این چالش ها وپشتیبانی از آزادی بیان و رسانه های آزاد حکومت تلاش خواهد کرد.

او افزود: «تکنالوژی کار رسانه را انچنان ماندگار ساخته که کسی به اسانی نم یتواند دهان رسانه را ببندد.»

بر بنیاد آمار ها سال پار میلادی ۱۳ خبرنگار در افغاسنتان جان باختند و این کشور پس ا ز سوریه دومین کشور خونین برای رسانه ها بوده است.

دانش: برخورد برخی از نهادهای حکومتی با رسانه‌ها پذیرفتنی نیست

آقای دانش که دربرنامه یی به مناسبت روز جهانی رسانه ها درکابل سخن می گفت بررسیده گی به چالش ها در برابر خبرنگاران ورسانه ها تاکید می ورزد.

Thumbnail

سروردانش معاون دوم رییس جمهور روز چهارشنبه در نشستی در کابل برخورد برخی از نهادهای دولتی را با رسانه‌ها پذیرفتنی نمی‌داند.

آقای دانش که دربرنامه یی به مناسبت روز جهانی رسانه ها درکابل سخن می گفت بررسیده گی به چالش ها در برابر خبرنگاران ورسانه ها تاکید می ورزد.

آقای دانش می‌گوید که برخورد نادرست برخی ازنهادها نمایان گر سیاست حکومت نیست.

معاون دوم رییس جمهور از تمامی نهاد های دولتی می خواهد تا امنیت خبرنگاران را تأمین کنند.

او گفت: «ما در حکومت اعلام می کنیم که از ازادی رسانه ها بار دیگر اعلام می کنیم که ازادی مطبوعات حمایت می کنیم و آزادی بیان در همه حالات حتی در سرنوشت ساز ترین موضوعات یعنی مساله صلح با مخالفان دولت خط قرمز دولت است و به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد به ازادی رسانه ها تعرض کند.»

آقای دانش اطمنیان می دهد که برای  ازمیان برداشتن این چالش ها وپشتیبانی از آزادی بیان و رسانه های آزاد حکومت تلاش خواهد کرد.

او افزود: «تکنالوژی کار رسانه را انچنان ماندگار ساخته که کسی به اسانی نم یتواند دهان رسانه را ببندد.»

بر بنیاد آمار ها سال پار میلادی ۱۳ خبرنگار در افغاسنتان جان باختند و این کشور پس ا ز سوریه دومین کشور خونین برای رسانه ها بوده است.

هم‌رسانی کنید