Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درگیری میان دوخانواده در بگرامی کابل دو کشته به‌جا گذاشت

در یک درگیری میان دو خانواده در منطقۀ نیازی ولسوالی بگرامی کابل، دو تن جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشته‌است.

این درگیری، روز سه‌شنبه (۱۵ دلو) پس از تصادم دو موتر رخ داد و اکنون، دوطرف یک دیگرشان را در این رویداد مقصر اصلی می‌دانند.

از یک خانواده، یک پیر مرد جان باخته است و از خانوادۀ دیگر یک پسر باخت و برادر او زخم برداشته‌است.

محمد صابر، برادر محمد ناصر که در این درگیری جان باخته‌است، گفت: «بدون موجب .... بر برادرم شلیک می‌کند.»

عثمان احمدزی، برادر محمد ناصر نیز افزود: «دفاع حق مشروعش بوده که هم بالای خودش حمله کرده و هم پدرش را شهید ساخته.»

نسیمه که همسرش - محمد ناصر - را در این رویداد از دست داده‌است و پسرش که کارمند امنیت ملی است و به کشته و زخمی ساختن دو پسر خانوادۀ ملک گل آقا – طرف دیگر درگیری - متهم است، فرزندانش را بی‌گناه می‌داند: «در منزل دو قرار داشتم، وقتی که دیدم، سپس فریاد زدم و اولادهایم هم فریاد زدند و من گفتم که چه کردید؟ شوهرم را زدید! باز بالای ما هم ضربه کردند.»

از محمد ناصر دو پسر به جا مانده‌اند؛ یکی افسر قطعۀ (۰۳) امنیت ملی است و دیگرش افسر وزار ت امور داخله است.

اما، اعضای خانوادۀ ملک گل آقا که در این رویداد یک کشته و یک زخمی دارند، ادعا دارند که آنان رفته بودند تا به محمد ناصر از پسرانش شکایت کنند.

ملک گل آقا گفت: «پسر کلانم می‌رود – کسی که حالا زخمی است – برپدر این شکایت می‌کند... اما وقتی دروازه را باز می‌کند بر سر بچه ام ضربه می‌کنند.»

پولیس کابل می‌گوید که دو تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌اند، اما جزئیات این رویداد را پس از بررسی‌ها همه‌گانی خواهد ساخت.

درگیری میان دوخانواده در بگرامی کابل دو کشته به‌جا گذاشت

پولیس کابل می‌گوید که دو تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌اند، اما جزئیات این رویداد را پس از بررسی‌ها همه‌گانی خواهد ساخت.

تصویر بندانگشتی

در یک درگیری میان دو خانواده در منطقۀ نیازی ولسوالی بگرامی کابل، دو تن جان باختند و یک تن دیگر زخم برداشته‌است.

این درگیری، روز سه‌شنبه (۱۵ دلو) پس از تصادم دو موتر رخ داد و اکنون، دوطرف یک دیگرشان را در این رویداد مقصر اصلی می‌دانند.

از یک خانواده، یک پیر مرد جان باخته است و از خانوادۀ دیگر یک پسر باخت و برادر او زخم برداشته‌است.

محمد صابر، برادر محمد ناصر که در این درگیری جان باخته‌است، گفت: «بدون موجب .... بر برادرم شلیک می‌کند.»

عثمان احمدزی، برادر محمد ناصر نیز افزود: «دفاع حق مشروعش بوده که هم بالای خودش حمله کرده و هم پدرش را شهید ساخته.»

نسیمه که همسرش - محمد ناصر - را در این رویداد از دست داده‌است و پسرش که کارمند امنیت ملی است و به کشته و زخمی ساختن دو پسر خانوادۀ ملک گل آقا – طرف دیگر درگیری - متهم است، فرزندانش را بی‌گناه می‌داند: «در منزل دو قرار داشتم، وقتی که دیدم، سپس فریاد زدم و اولادهایم هم فریاد زدند و من گفتم که چه کردید؟ شوهرم را زدید! باز بالای ما هم ضربه کردند.»

از محمد ناصر دو پسر به جا مانده‌اند؛ یکی افسر قطعۀ (۰۳) امنیت ملی است و دیگرش افسر وزار ت امور داخله است.

اما، اعضای خانوادۀ ملک گل آقا که در این رویداد یک کشته و یک زخمی دارند، ادعا دارند که آنان رفته بودند تا به محمد ناصر از پسرانش شکایت کنند.

ملک گل آقا گفت: «پسر کلانم می‌رود – کسی که حالا زخمی است – برپدر این شکایت می‌کند... اما وقتی دروازه را باز می‌کند بر سر بچه ام ضربه می‌کنند.»

پولیس کابل می‌گوید که دو تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌اند، اما جزئیات این رویداد را پس از بررسی‌ها همه‌گانی خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید