Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستگاه خدمات ملکی توانایی پذیرش تمام نیروی کار تازه وارد را ندارد

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که دستگاه خدمات ملکی افغانستان توانایی پذیرش تمام نیروی کار تازه وارد را ندارد.

نادر نادری رییس این کمیسیون می‌گوید که اداره‌های ملکی و دولتی سالانه بیش از ده هزار تن را جذب کار کرده نمی‌تواند زیرا به گفته او نهادهای ملکی و دولتی هیچ کشوری ظرفیت جذب تمامی فارغ شده‌گان آن کشور را ندارد.

آقای نادری که در مراسم فارغ التحصیلی چهار هزار دانشجو از بیست و یک دانشکده دانشگاه کابل صحبت می‌کرد گفت دستگاه‌ خدمات ملکی توانایی جذب تمام این دانشجویان را ندارد. سی درصد این فارغ التحصیلان بانوان هستند.

وی گفت: «اداره‌های خدمات ملکی و اداری کشور چهارصدو پنجاه هزار کارمند دارد و نمی‌تواند دیگر بیشتر از این کارمندان را بپذیرد و گنجایش پذیرش سالانه بیش از ده هزارتن در این نهادها نیست.»

با این حال، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که امسال بیش از چهل هزار دانشجو به شمول سی درصد بانوان از دانشگاه‌های کشور فارغ شده‌اند، اما بیشترشان نمی‌توانند شغلی دریافت کنند.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، گفت: «این وظیفه تمامی دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه کابل است که خود را بروز بسازد و با ارتقای کیفی آموزشی و با تکنالوژی معاصر  نسل نو را تربیه کند. اما رشد کمی دانشجویان یک رشد روبه افزایش است.»

نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی، گفت: «گام اساسی دیگر برای رشد تحصیلی بازنگری یکصدو شصت رشته بوده است که در یک سال گذشته بیست رشته‌اش بازنگری شده و اکنون ادامه دارد.»

اما کمبود فرصت‌های شغلی پس از فراغت این دانشجویان را نگران ساخته است.

صنم رستمی از دانشکده خبرنگاری و ارتباطات فارغ شده است، اما از بهر  آنچه نبود فرصت‌های کاری می‌گوید نسبت به بدست آوردن شغل مناسب بی‌باور است.

صنم رستمی گفت: «نهادهای تحصیلات عالی باید توجه ویژه کند به جوانان. و باید نهادهای حکومتی زمینه اشتغال زایی را برای جوانان فراهم سازد.»

صفی الله مومند، یکی دیگر از فارغ التحصیلان گفت: «اگر جایی برای کار می‌رویم می‌گویند که تجربه کاری دارید، اگر برای جوانان فرصت داده نشود پس این تجربه از کجا خواهد شد.»

بربنیاد آمارهای وزارت  تحصیلات عالی امسال بیش از چهل هزار تن از دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور فارغ شده‌اند.

بربنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی بیش از سه صدو پنجاه هزار دانشجو در سراسر کشور مشغول آموز ش در نهادهای دولتی و خصوصی استند.

این در حالیست که به گفته مقام‌های وزارت اقتصاد پانزده میلیون تن واجد شرایط کار در کشور اند و بیش از شش میلیون شان علاقمند به کارکردن استند، اما دو میلیون آنان بی‌کار می‌باشند.

بربیناد آمارهای اداره احصاییه و معلومات، نرخ بیکاری از بیست و یک درصد به بیست و چهاردرصد افزایش یافته است.

دستگاه خدمات ملکی توانایی پذیرش تمام نیروی کار تازه وارد را ندارد

در مراسم فراغت چهار هزار دانشجو از دانشگاه کابل، مقام‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گویند که دستگاه خدمات ملکی نمی‌تواند تمامی این فارغ التحصیلات را جذب کند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که دستگاه خدمات ملکی افغانستان توانایی پذیرش تمام نیروی کار تازه وارد را ندارد.

نادر نادری رییس این کمیسیون می‌گوید که اداره‌های ملکی و دولتی سالانه بیش از ده هزار تن را جذب کار کرده نمی‌تواند زیرا به گفته او نهادهای ملکی و دولتی هیچ کشوری ظرفیت جذب تمامی فارغ شده‌گان آن کشور را ندارد.

آقای نادری که در مراسم فارغ التحصیلی چهار هزار دانشجو از بیست و یک دانشکده دانشگاه کابل صحبت می‌کرد گفت دستگاه‌ خدمات ملکی توانایی جذب تمام این دانشجویان را ندارد. سی درصد این فارغ التحصیلان بانوان هستند.

وی گفت: «اداره‌های خدمات ملکی و اداری کشور چهارصدو پنجاه هزار کارمند دارد و نمی‌تواند دیگر بیشتر از این کارمندان را بپذیرد و گنجایش پذیرش سالانه بیش از ده هزارتن در این نهادها نیست.»

با این حال، وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که امسال بیش از چهل هزار دانشجو به شمول سی درصد بانوان از دانشگاه‌های کشور فارغ شده‌اند، اما بیشترشان نمی‌توانند شغلی دریافت کنند.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، گفت: «این وظیفه تمامی دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه کابل است که خود را بروز بسازد و با ارتقای کیفی آموزشی و با تکنالوژی معاصر  نسل نو را تربیه کند. اما رشد کمی دانشجویان یک رشد روبه افزایش است.»

نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی، گفت: «گام اساسی دیگر برای رشد تحصیلی بازنگری یکصدو شصت رشته بوده است که در یک سال گذشته بیست رشته‌اش بازنگری شده و اکنون ادامه دارد.»

اما کمبود فرصت‌های شغلی پس از فراغت این دانشجویان را نگران ساخته است.

صنم رستمی از دانشکده خبرنگاری و ارتباطات فارغ شده است، اما از بهر  آنچه نبود فرصت‌های کاری می‌گوید نسبت به بدست آوردن شغل مناسب بی‌باور است.

صنم رستمی گفت: «نهادهای تحصیلات عالی باید توجه ویژه کند به جوانان. و باید نهادهای حکومتی زمینه اشتغال زایی را برای جوانان فراهم سازد.»

صفی الله مومند، یکی دیگر از فارغ التحصیلان گفت: «اگر جایی برای کار می‌رویم می‌گویند که تجربه کاری دارید، اگر برای جوانان فرصت داده نشود پس این تجربه از کجا خواهد شد.»

بربنیاد آمارهای وزارت  تحصیلات عالی امسال بیش از چهل هزار تن از دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور فارغ شده‌اند.

بربنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی بیش از سه صدو پنجاه هزار دانشجو در سراسر کشور مشغول آموز ش در نهادهای دولتی و خصوصی استند.

این در حالیست که به گفته مقام‌های وزارت اقتصاد پانزده میلیون تن واجد شرایط کار در کشور اند و بیش از شش میلیون شان علاقمند به کارکردن استند، اما دو میلیون آنان بی‌کار می‌باشند.

بربیناد آمارهای اداره احصاییه و معلومات، نرخ بیکاری از بیست و یک درصد به بیست و چهاردرصد افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید