تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

سخنرانی جوان افغان برای نخستین بار در نشست شورای امنیت سازمان ملل

برای نخستین بار یک جوان به نماینده گی ازجوانان افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخرانی کرد.

رامز بختیار در این سخنرانی مشکلات جوانان افغانستان و راه حل آن ها را نیز  روشن ساخت.

آقای بختیار که بیست و هشت ساله است می‌گوید که پس از پشت سر گذاشتن رقابت آزاد مقام نخست را از آن خودش کرد و برای سخنرانی در این نشست برگزیده شد.

رامز بختیار در این نشست جهانیان را در باره اوضاع امنیتی و چالش های افغانستان نیز آگاه ساخت.

آقای بختیار در سازمان ملل متحد گفت: «دو سوم جمعیت افغانستان زیر سن بیست وپنج سال است. آنان به ندرت زمان طالبان را به یاد ارند، آنان به یک افغانستان نوین وابسته استند. آنان اهداف مشابه به جوانان در بخش‌های دیگر جهان دارند. جوانان افغان در شیوه فکر کردن متفاوت استنند.»

دوستان و همکاران رامز بختیار می‌گویند که او شایستگی نماینده‌گی از جوانان را دارد و برای جوانان افغانستان برنامه‌های خوبی نیز طرح‌ریزی کرده است.

فاطمه محبوبی، همکار رامز، گفت: «رامز صدای خوبی از مردم و تصویر واقعی از جامعه افغانی را در سازمان ملل و شورای امنیت ارائه می کند.»

رامز با پول به دست آورده از دست فروشی  به تحصیلات  خودش پرداخته است.

رامز از پنج سال به این سو  با موبی گروپ  کار میکند.

شریف صافی، دوست رامز، گفت: «یک چیزی که در مورد رامز بسیار خوب است او این است که یک تصویر روشن از آینده خودش دارد.»

رامز از جوانان کشور می خواهد تا برای داشتن یک آینده درخشان، به آموزش بپردازند و برای بهبود اوضاع کشور بکوشند.

رامز بختیار آرزو دارد تا بتواند در نشست‌های بزرگ دیگر جهانی نیز خواست‌ها و مشکلات افغانستان را بازتاب دهد.

افغانستان

سخنرانی جوان افغان برای نخستین بار در نشست شورای امنیت سازمان ملل

نشست شورای امنیت سازمان ملل یکی از مهم ترین نشست‌های جهانی است که امسال برای نخستین بار جوانی از افغانستان در این جا به نماینده‌گی از جوانان افغانستان سخنرانی کرد. 

Thumbnail

برای نخستین بار یک جوان به نماینده گی ازجوانان افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخرانی کرد.

رامز بختیار در این سخنرانی مشکلات جوانان افغانستان و راه حل آن ها را نیز  روشن ساخت.

آقای بختیار که بیست و هشت ساله است می‌گوید که پس از پشت سر گذاشتن رقابت آزاد مقام نخست را از آن خودش کرد و برای سخنرانی در این نشست برگزیده شد.

رامز بختیار در این نشست جهانیان را در باره اوضاع امنیتی و چالش های افغانستان نیز آگاه ساخت.

آقای بختیار در سازمان ملل متحد گفت: «دو سوم جمعیت افغانستان زیر سن بیست وپنج سال است. آنان به ندرت زمان طالبان را به یاد ارند، آنان به یک افغانستان نوین وابسته استند. آنان اهداف مشابه به جوانان در بخش‌های دیگر جهان دارند. جوانان افغان در شیوه فکر کردن متفاوت استنند.»

دوستان و همکاران رامز بختیار می‌گویند که او شایستگی نماینده‌گی از جوانان را دارد و برای جوانان افغانستان برنامه‌های خوبی نیز طرح‌ریزی کرده است.

فاطمه محبوبی، همکار رامز، گفت: «رامز صدای خوبی از مردم و تصویر واقعی از جامعه افغانی را در سازمان ملل و شورای امنیت ارائه می کند.»

رامز با پول به دست آورده از دست فروشی  به تحصیلات  خودش پرداخته است.

رامز از پنج سال به این سو  با موبی گروپ  کار میکند.

شریف صافی، دوست رامز، گفت: «یک چیزی که در مورد رامز بسیار خوب است او این است که یک تصویر روشن از آینده خودش دارد.»

رامز از جوانان کشور می خواهد تا برای داشتن یک آینده درخشان، به آموزش بپردازند و برای بهبود اوضاع کشور بکوشند.

رامز بختیار آرزو دارد تا بتواند در نشست‌های بزرگ دیگر جهانی نیز خواست‌ها و مشکلات افغانستان را بازتاب دهد.

هم‌رسانی کنید