Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیاست‌گران امیدوار‌ اند نشست دوحه به برقراری صلح بینجامد

عبدرب الرسول سیاف یکی ازچهره‌های جهادی کشور امیدوار است تا نشست دوحه به صلح در کشور بینجامد.

آقای سیاف درنشست با رهبران حکومت وسیاستگران در ارگ می‌گوید که باید صلحی در کشور برقرار شود که باعث قطع جنگ و حفظ عزت، آبرو ، ارزش های ملی ونیز حاکمیت کشور گردد.

او ازطالبان می‌خواهد که با نیت اصلاح به این نشست بیایند تا زمینه به پایان جنگ درکشور فراهم گردد.

درهمین حال حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین ازشرکت کننده‌گان نشست دوحه می‌خواهد که راه صلح را درکشور پیدا کند.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح صلح جنگ را درکشور راه حل نمی داند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور به این باور است که اکثریت مطلق مردم افغانستان هرچند صلح می خواهند اما هرگز خواهان بازگشت به گذشته تلخ نیستند.

سیاست‌گران امیدوار‌ اند نشست دوحه به برقراری صلح بینجامد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور به این باور است که اکثریت مطلق مردم افغانستان هرچند صلح می خواهند اما هرگز خواهان بازگشت به گذشته تلخ نیستند.

Thumbnail

عبدرب الرسول سیاف یکی ازچهره‌های جهادی کشور امیدوار است تا نشست دوحه به صلح در کشور بینجامد.

آقای سیاف درنشست با رهبران حکومت وسیاستگران در ارگ می‌گوید که باید صلحی در کشور برقرار شود که باعث قطع جنگ و حفظ عزت، آبرو ، ارزش های ملی ونیز حاکمیت کشور گردد.

او ازطالبان می‌خواهد که با نیت اصلاح به این نشست بیایند تا زمینه به پایان جنگ درکشور فراهم گردد.

درهمین حال حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین ازشرکت کننده‌گان نشست دوحه می‌خواهد که راه صلح را درکشور پیدا کند.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح صلح جنگ را درکشور راه حل نمی داند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور به این باور است که اکثریت مطلق مردم افغانستان هرچند صلح می خواهند اما هرگز خواهان بازگشت به گذشته تلخ نیستند.

هم‌رسانی کنید