تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیما سمر: گفت‌وگو با طالبان یک معاملۀ سیاسی زودگذر است

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت‌‎وگوها را با طالبان یک معاملۀ سیاسی زودگذر می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر در این گفت وگوها آزادی‌های مردم محدود شوند، مردم در برابر طالبان شورش خواهند کرد.

سیما سمر می‌گوید که در این گفت‌وگوها ارزش‌های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان نباید زیرپا شوند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، تأکید می‌ورزد که گفت وگوهای صلح باید شفاف باشند و نباید با شتاب زده‌گی انجام شوند. وی می‌گوید که طالبان اگر صلح بخواهند در برابر ارزش‌های حقوق بشر به ویژه در برابر حقوق زنان ایستاده‌گی نخواهند کرد.

سیما سمر می‎افزاید: «اگر طالبان خواهان صلح باشند، آنان نباید خلاف حقوق بشر و خلاف حقوق زن ایستاده‌گی کنند؛ به خاطری که این خواست خودش به صلح نمی انجامد این خواست خودش به بن بست می‌برد مسایل را.»

در همین حال، شماری از زنان نیز نادیده گرفته شدن حقوق زنان را در گفت‌‎وگوها با طالبان پذیرفتنی نمی‌دانند.

آریانا سعید، آواز خوان در این باره می‌گوید: «آیا اگر طالبان یک قسمتی از دولت می‌شوند زنان هنوز هم حق و حقوق خودرا می‌داشته باشند یا نمی‌داشته باشند، آیا زنان اجازه درس و تحصیل و کار را می‌داشته باشند یا نی، آیا یک داکتر زن می‌تواند هنوز هم داکتر باشد یا مثلأ من به حیث یک هنرمند می‌توانم هنرنمایی کنم؟ یا یک خانم خانه می‌تواند که شهر نو برود به خاطر اطفال خود خرید کند یا نه؟»

شفیقه، باشندۀ کابل است. او می‌گوید با آمدن طالبان دروازۀ مکتب به رویش بسته شده بود و او برای مدتی به گونۀ پنهانی در زیر زمین‌های خانه‌ها درس می‌خواند، اما طالبان آن مکتب‌ها را نیز بستند و وی برای همیش از درس دور ماند.

شفیقه، اکنون نگران است که با آمدن دوبارۀ طالبان، این وضعیت تکرار نشود: «آیندۀ من خراب شد؛ می‌ترسم که دخترانم آیندۀ شان خراب نشود؛ باید آنان درس بخوانند و آیندۀ شان مثل من نشود.»

کامله که دانشجو است، نگرانی مشابهی دارد: «اگر طالبان می‌خواهند که حقوق زنان در افغانستان برابر باشند با مردان، باید دختران بروند به مکتب و تحصیل کنند، بچه‌ها هم تحصیل کنند بیایند خوش بیایند.»
از سویی دیگر، دیپلماتان غربی در کابل نیز بر نقش پررنگ زنان در روند گفت وگوهای صلح تأکید می‌ورزند.

ساری تولینر، دبیر دوم سفارت هالند در افغانستان گفت: «این وابسته به مردم افغانستان است که روند صلح را چگونه شکل می‌دهند. مردم افغانستان نه تنها مردان بل زنان باید در اطلاع دهی از روند صلح دخیل باشند. ما نقش زنان را در روند صلح بسیار مهم می‌دانیم آنان باید سخن بگویند و در بارۀ آیندۀ شان تصمیم بگیرند.»

گفت‌وگوهای صلح میان زلمی خلیل‌زاد و طالبان، در کنار خوشبینی‌ها برای پایان دادن به جنگ، نگرانی‌هایی را نیز در میان مردم بار آورده است؛ مردم نگران قربانی شدن دست آوردهای بیش از یک ونیم دهه اخیر استند.

سیما سمر: گفت‌وگو با طالبان یک معاملۀ سیاسی زودگذر است

در همین حال، شماری از زنان نیز نادیده گرفته شدن حقوق زنان را در گفت‌‎وگوها با طالبان پذیرفتنی نمی‌دانند.

تصویر بندانگشتی

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت‌‎وگوها را با طالبان یک معاملۀ سیاسی زودگذر می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر در این گفت وگوها آزادی‌های مردم محدود شوند، مردم در برابر طالبان شورش خواهند کرد.

سیما سمر می‌گوید که در این گفت‌وگوها ارزش‌های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان نباید زیرپا شوند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، تأکید می‌ورزد که گفت وگوهای صلح باید شفاف باشند و نباید با شتاب زده‌گی انجام شوند. وی می‌گوید که طالبان اگر صلح بخواهند در برابر ارزش‌های حقوق بشر به ویژه در برابر حقوق زنان ایستاده‌گی نخواهند کرد.

سیما سمر می‎افزاید: «اگر طالبان خواهان صلح باشند، آنان نباید خلاف حقوق بشر و خلاف حقوق زن ایستاده‌گی کنند؛ به خاطری که این خواست خودش به صلح نمی انجامد این خواست خودش به بن بست می‌برد مسایل را.»

در همین حال، شماری از زنان نیز نادیده گرفته شدن حقوق زنان را در گفت‌‎وگوها با طالبان پذیرفتنی نمی‌دانند.

آریانا سعید، آواز خوان در این باره می‌گوید: «آیا اگر طالبان یک قسمتی از دولت می‌شوند زنان هنوز هم حق و حقوق خودرا می‌داشته باشند یا نمی‌داشته باشند، آیا زنان اجازه درس و تحصیل و کار را می‌داشته باشند یا نی، آیا یک داکتر زن می‌تواند هنوز هم داکتر باشد یا مثلأ من به حیث یک هنرمند می‌توانم هنرنمایی کنم؟ یا یک خانم خانه می‌تواند که شهر نو برود به خاطر اطفال خود خرید کند یا نه؟»

شفیقه، باشندۀ کابل است. او می‌گوید با آمدن طالبان دروازۀ مکتب به رویش بسته شده بود و او برای مدتی به گونۀ پنهانی در زیر زمین‌های خانه‌ها درس می‌خواند، اما طالبان آن مکتب‌ها را نیز بستند و وی برای همیش از درس دور ماند.

شفیقه، اکنون نگران است که با آمدن دوبارۀ طالبان، این وضعیت تکرار نشود: «آیندۀ من خراب شد؛ می‌ترسم که دخترانم آیندۀ شان خراب نشود؛ باید آنان درس بخوانند و آیندۀ شان مثل من نشود.»

کامله که دانشجو است، نگرانی مشابهی دارد: «اگر طالبان می‌خواهند که حقوق زنان در افغانستان برابر باشند با مردان، باید دختران بروند به مکتب و تحصیل کنند، بچه‌ها هم تحصیل کنند بیایند خوش بیایند.»
از سویی دیگر، دیپلماتان غربی در کابل نیز بر نقش پررنگ زنان در روند گفت وگوهای صلح تأکید می‌ورزند.

ساری تولینر، دبیر دوم سفارت هالند در افغانستان گفت: «این وابسته به مردم افغانستان است که روند صلح را چگونه شکل می‌دهند. مردم افغانستان نه تنها مردان بل زنان باید در اطلاع دهی از روند صلح دخیل باشند. ما نقش زنان را در روند صلح بسیار مهم می‌دانیم آنان باید سخن بگویند و در بارۀ آیندۀ شان تصمیم بگیرند.»

گفت‌وگوهای صلح میان زلمی خلیل‌زاد و طالبان، در کنار خوشبینی‌ها برای پایان دادن به جنگ، نگرانی‌هایی را نیز در میان مردم بار آورده است؛ مردم نگران قربانی شدن دست آوردهای بیش از یک ونیم دهه اخیر استند.

هم‌رسانی کنید