Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشنده‌گان پایتخت از مشکلات در روند تعویض میترهای برق

شماری‌از باشنده‌گان پایتخت، از مشکلات در روند تعویض میترهای‌ برق شکایت دارند و می‌گویند که به‌علت وجود دست‌برد کارمندان محلی شرکت برشنا بر درآمدهای این شرکت، این کارمندان نمی‌خواهند که میترهای‌ برق خانه‌های شان تعویض شوند.

روند تعویض میترهای «آنالوگ» به «دیجیتال» در شبکۀ پایتخت از ده‌سال به‌این‌سو جریان دارد، اما اکنون‌هم شماری زیادی از مردم نتوانسته‌اند میترهای‌شان را تعویض کنند.

نوید، باشندۀ خیرخانه شهر کابل، گفت: «در شماری‌از موارد، کارمندان محلی شرکت برشنا با خانواده‌ها سازگاری می‌کنند و مصارف آنان را اندک حساب می‌کنند. به‌همین علت این کارمندان نیز به نصب میترهای دیجیتال خوش نیستند.» 

این باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که به‌علت دشواری‌ها در روند میترخوانی از سوی شماری‌از کارمندان شرکت برشنا با چالش‌های زیاد روبه‌رو اند.

آنان می‌گویند که شرکت برشنا نمی‌تواند درآمدهایش را به‌گونۀ شفاف از مردم گردآوری کند.

محمدقسیم، باشندۀ دیگر پایتخت در این باره بیان داشت: «شرکت برشنا باید میترهای ما را دیجیتال سازد، چون اکنون ما نمی‌دانیم که چقدر حساب‌های آنان در حساب صرفیۀ برق ما حقیقی است.»

در همین حال، سخن گوی شرکت برشنا می‌گوید که برای حل مشکلات در شبکۀ برق پایتخت میترهای مشترکان شرکت برشنا، هرچه زودترتعویض خواهند شد.

وحیدالله توحیدی می‌افزاید: «ما کارها را برای نصب تمام میترهای دیجیتالی آغاز کرده‌ایم و این روند با شدت جریان دارد.»

این در حالی است که شرکت برشنا درنظر دارد برای شفافیت در روند گردآوری صرفیۀ برق، سیستم خودکار متیرخوانی را در شبکۀ برق کشور نصب کند.

شکایت باشنده‌گان پایتخت از مشکلات در روند تعویض میترهای برق

شماری‌از باشنده‌گان پایتخت ادعا می‌کنند که کارمندان محلی شرکت برشنا خود نمی‌خواهند که میترهای‌شان تعویض شوند.

تصویر بندانگشتی

شماری‌از باشنده‌گان پایتخت، از مشکلات در روند تعویض میترهای‌ برق شکایت دارند و می‌گویند که به‌علت وجود دست‌برد کارمندان محلی شرکت برشنا بر درآمدهای این شرکت، این کارمندان نمی‌خواهند که میترهای‌ برق خانه‌های شان تعویض شوند.

روند تعویض میترهای «آنالوگ» به «دیجیتال» در شبکۀ پایتخت از ده‌سال به‌این‌سو جریان دارد، اما اکنون‌هم شماری زیادی از مردم نتوانسته‌اند میترهای‌شان را تعویض کنند.

نوید، باشندۀ خیرخانه شهر کابل، گفت: «در شماری‌از موارد، کارمندان محلی شرکت برشنا با خانواده‌ها سازگاری می‌کنند و مصارف آنان را اندک حساب می‌کنند. به‌همین علت این کارمندان نیز به نصب میترهای دیجیتال خوش نیستند.» 

این باشنده‌گان پایتخت می‌گویند که به‌علت دشواری‌ها در روند میترخوانی از سوی شماری‌از کارمندان شرکت برشنا با چالش‌های زیاد روبه‌رو اند.

آنان می‌گویند که شرکت برشنا نمی‌تواند درآمدهایش را به‌گونۀ شفاف از مردم گردآوری کند.

محمدقسیم، باشندۀ دیگر پایتخت در این باره بیان داشت: «شرکت برشنا باید میترهای ما را دیجیتال سازد، چون اکنون ما نمی‌دانیم که چقدر حساب‌های آنان در حساب صرفیۀ برق ما حقیقی است.»

در همین حال، سخن گوی شرکت برشنا می‌گوید که برای حل مشکلات در شبکۀ برق پایتخت میترهای مشترکان شرکت برشنا، هرچه زودترتعویض خواهند شد.

وحیدالله توحیدی می‌افزاید: «ما کارها را برای نصب تمام میترهای دیجیتالی آغاز کرده‌ایم و این روند با شدت جریان دارد.»

این در حالی است که شرکت برشنا درنظر دارد برای شفافیت در روند گردآوری صرفیۀ برق، سیستم خودکار متیرخوانی را در شبکۀ برق کشور نصب کند.

هم‌رسانی کنید